Mesto Svätý Jur

Stavebný úrad EIA

 

dátum zverejnenia názov stavby enviroportál
8. 10. 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania Tepelné hospodárstvo Pezinok - Juh

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-hospodarstvo-pezinok-juh-sever

8.10.2015 Oznámenie o začatí kolaudačného konania Tepelné hospodárstvo Pezinok - Sever http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-hospodarstvo-pezinok-juh-sever
03.02.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania "Poľnohospodárska vinohradnícka usadlosť Korytá"

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polnohospodarska-vinohradnicka-usadlost-svaty-jur-lokalita-koryta

 

03.03.2016 Poľnohospodárska vinohradnícka usadlosť Korytá - rozhodnutie 

 

http://www.enviroportal/eia/detail/polnohospodarska-vinohradnicka-usadlost-svaty-jur-lokalita-koryta

 

14.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania "Rozšírenie strojárenskej výroby-II.etapa-skladový stan"

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-strojarenskej-vyroby-ii-etapa

 

 

26.05.2017 Oznámenie o začatí zmeny územného rozhodnutia "Technická infraštruktúra, bytové domy a rodinné domy lokalita Kačačnice

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/jursky-obytny-park-bytovy-dom-polyfunkcia

 

8. 8. 2017 Oznámenie o začatí stavebného konania "logistické cetrum Svätý Jur - rozšírenie kapacity parkovacích plôch" 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0

27.2.2018 Rozhodnutie- Stavebné povolenie na  stavbu -Logistické cetrum Svätý Jur - rozšírenie kapacity parkovacích plôch" 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0

 

17. 4. 2018 Oznam - obnova Palfyho kaštieľ posudzovanie EIA http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
26.7.2018 Návrh na UR-Obnova palffovskeho kaštiela

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela

 

12.9.2018 Oznámenie -Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu SO 03.1Polyfunkčný objekt a SO 05 Komunikácie, parkoviská v lokalite Kačačnice

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/jursky-obytny-park-bytovy-dom-polyfunkcia

 

28.05.2019 Oznámenie- Žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu "Obnova Pálffyovského kaštieľa, Svätý Jur
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
05.06.2019 Oznámenie- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Spevnené plochy, parkoviská"-  "Obnova Pálffyovského kaštieľa, Svätý Jur http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
04.02.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Logistické centrum-rozšírenie kapacity parkovacích plôch

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0

27.02.2020 Návrh na začatier stavebného konania Obnova Pálffyovského kaštiela v obj,skladbe Prekládka VN kábla, NN, VN prípojka http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
05.03.2020 Návrh na začatie kolaudačného konania " Rozšírenie strojárenskej výroby Martinrea Slovakia Fluids Systems" Rozhodnutie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvbvov na ŽP bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Pezinku dňa 06.08.2010 pod č.ŽP/EIA-955/2010-Hr.
24.03.2020 Kolaudačné rozhodnutie " Logistické centrum Svätý Jur- rozšírenie kapacity  parkovacích plôch

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0

 

30.03.2020  Stavebné povolenie - Obnova Pálffyovského kaštiela v obj,skladbe Prekládka VN kábla, NN, VN prípojka

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela