Mesto Svätý Jur

Tlačivá

AK NEVIETE OTVORIŤ NEJAKÉ TLAČIVO, použite iný prehliadač. Odporúčame MOZILLA FIREFOX


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV akýchkoľvek fyzických osôb, ktorých údaje Mesto Svätý Jur v rámci plnenia svojich zákonných úloh spracúva

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za automaty:

podľa poslednej zmeny zákona od 1.1.2013 sa podáva SPOLOČNÉ daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie stroje a automaty. Tlačivá sú:

Daň za psa:
 • Ohlásenie a zmeny sú v tlačivách pri dani z nehnuteľnosti - zmena vyplynula zo zákona
 • Priestupky - daň za psa - doc   pdf
 • Informácie - popis a postup dane za psa  - doc   pdf

 

Daň za ubytovanie:
 • Štvrťročné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí - doc   pdf
 • Registračný list - vznik daňovej povinnosti - oznámenie k dani za ubytovanie - doc   pdf
 • Oznámenie k zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie - doc   pdf

 

Doprava, cestný správny orgán, zvláštne užívanie verejných priestranstiev:
 • Písomný záväzok - doc   pdf
 • Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - doc   pdf
 • Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti - doc   pdf
 • Žiadosť na užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia - doc   pdf
 • Žiadosť o povolenie výkopových prác - rozkopávky - doc   pdf
 • Žiadosť o určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu - porucha vedenia      - docpdf
 • Žiadosť o záber verejného priestranstva - doc   pdf
 • Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia - doc   pdf
 • Žiadosť o určenie použitia prenosného dopravného značenia - doc   pdf
 • Žiadosť o uzávierku MK - doc   pdf
 • Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta - doc   pdf

 

Hazardné hry a automaty:
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za predajné automaty sú v časti Daň z nehnuteľnosti
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje sú v časti Daň z nehnuteľnosti
 • Žiadosť o stanoviskok umiestneniu a prevádzke videohier doc    pdf

 

Matrika, ohlasovňa pobytu, overovanie:
 • Matrika - ako vybaviť - doc   pdf
 • Čo potrebujete k prihláseniu na trvalý – prechodný pobyt v meste - doc   pdf
 • Súhlas s prihlásením občana na pobyt - doc   pdf
 • Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa - doc   pdf
 • Zrušenie trvalého pobytu -  https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-zrusenie/
 • Plnomocenstvo - doc   pdf
 • Čestné vyhlásenie jednej osoby - doc   pdf
 • Čestné vyhlásenie dvoch a viacerých osôb - doc   pdf

 

Školstvo
 • žiadosť o prijatie do MŠ - doc   pdf

 

Súpisné a orientačné čísla stavby, potvrdenie o veku stavby:
 • Žiadosť o určenie - pridelenie súpisného a orientačného čísla na stavbu - docx   pdf
 • Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla stavby - docx   pdf
 • Žiadosť o potvrdenie veku stavby - doc   pdf

 

Miestny poplatok za komunálne odpady:
 • Oznámenie FO v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Svätý Jur - doc   pdf
 • Oznámenie v zmysle PO § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov - doc   pdf
 • Oznámenie v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poplatník, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť - byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel ako na podnikanie - doc   pdf

 

Dotácie - granty  z rozpočtu mesta  - participatívny rozpočet
 • žiadosť o dotáciu  - docx   pdf
 • zúčtovanie poskytnutej dotácie - docx   pdf

 

Nájom pozemkov, nebytových priestorov a i.:
 • Žiadosť o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta - doc   pdf
 • žiadosť o prenájom pozemku - doc,   pdf
 • Žiadosť o prenájom nebytového priestoru vo vinohradníckom dome - doc   pdf
 • žiadosť o prenájom podkrovia mestského úradu - doc     pdf
 • Žiadosť o nájom / prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - doc   pdf

 

Ohňostroj:
 • Postup pri žiadosti o ohňostroj - doc   pdf

 

Podnikanie, prevádzky, SHR:
 • Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR  - doc   pdf
 • Oznámenie o ukončení Osvedčenia SHR - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti  a k umiestneniu prevádzky - doc   pdf
 • Žiadosť o schválenie priestorov - doc    pdf.
 • Oznámenie o zriadení prevádzkaren   - doc   - pdf
 • Oznámenie o dočasnom uzatvorení  prevádzky - doc   pdf
 • Oznámenie o zrušení prevádzkarne - doc   pdf
 • Oznámenie o zmene prevádzkovej doby - doc    pdf

 

Sociálna pomoc:
 • Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa - doc   pdf
 • Žiadosť o jednorázovú finančnú pomoc - doc   pdf
 • Žiadosť o príspevok na stravovanie.- doc   pdf
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - doc   pdf
 • Lekársky nález na účely konania - rtf   pdf

 

Stavebný úrad:
 1. Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - doc   pdf
 2. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel a § 3 vyhl.č.453/2000 Z.z. - doc   pdf
 3. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov        - doc   pdf
 4. Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 zák.č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 zb. a vyhl.č. 532/2002 Z.z..      - doc   pdf
 5. Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 (stavebný zákon) v spojenom stavebnom a územnom konaní §39a zák. č. 5O/1976 Zb. ... - doc   pdf
 6. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zák.č.50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon). - doc   pdf
 7. Žiadosť o povolenie na domovú studňu - doc   pdf
 8. Žiadosť o stavebné povolenie - reklamná  stavba - docx   pdf
 9. Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby (stavebného povolenia) - doc   pdf
 10. Návrh na kolaudáciu stavby podľa 79 zák. Č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc   pdf
 11. Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon       - doc   pdf
 12. Návrh na zmenu v užívaní podľa 85 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a § 23 vyhl.č.453 /2000 Z.z. - doc   pdf
 13. Žiadosť o upustenie od UR a vydanie súhlasu podľa § 120  - doc    pdf
 14. Poučenie o podaní opravného prostriedku - doc   pdf
 15. 7 krokov k zriadeniu prípojky plynu pre rodinné domy
 16. 7 krokov k zriadeniu prípojky plynu pre bytové domy a podnikateľov
 17. ako postupovať pri nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme - docx   pdf

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf

 

 

Územné plánovanie, drobné stavby a stavebné úpravy:
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k: územnému konaniu stavebnému konaniu zmene v užívaní dodatočnému povoleniu odstráneniu stavby - doc   pdf
 • Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zák.č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona - doc   pdf
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie : územnoplánovacej informácie - územnoplánovacej informácie + potvrdenie stavebného pozemku - stanoviska k investičnému zámeru - doc   pdf

 

Verejné podujatia:
 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - doc   pdf
 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia v objekte - doc   pdf
 • Oznámenie o konaní verejného športového podujatia - doc   pdf
 • Oznámenie o konaní zhromaždenia občanov - doc   pdf

 

Životné prostredie:
 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na tento rok (podľa skutočnosti roka predchádzajúceho) - doc   pdf

 

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia - doc   pdf
 • Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev - doc   pdf
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien - doc   pdf

 

 • Tlačivo na evidenciu nahlasovania domácich zabíjačiek - doc   pdf
 • Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella - doc   pdf

 

 

Cudzinci žiadosť súhlas obce k trvalému pobytu:
 • ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU OBCE podľa 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
          - doc       -  pdf