Mesto Svätý Jur

Verejné obstarávania - prieskumy trhu § 117 a §10

Oznámenia o zákazkách s nízkou hodnotou podľa  § 117 Zákona o verejnom obstarávanía § 10  

 

Mesto Svätý Jur , Prostredná 29, 90021 Svätý Jur ako verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky prieskum trhu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania tejto zákazky § 117 zákona č. 343/2015  ( pôvodne §9 ods.9  č-  25 Z.)  zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení) nie je možné podať námietky .

 

rok 2020

21) Prieskum trhu - výtlky - upravená výzva

20) Prieskum trhu - Kačačnice - stavebné práce

19) Prieskum trhu - Zámková dlažba

18) Prieskum trhu - MŠ Pezinská - odstránenie havárie na elektroinštalácií -

17) Prieskum trhu - vnutroblok ul. Kozmonautov - stavebne prace

 

16) Prieskum trhu - výtlky - výzva zrušená a vyhlásená nanovo 31.3. pod číslom 21

15) Prieskum trhu - športová zóna Kačačnice - závlaha

 

14) Prieskum trhu - tribúna zo zastrešením HODY 2020

13) prieskum trhu - Výkon stavebného dozoru na stavbe - Rekonštrukcia hasičskej Zbrojnice

12) prieskum trhu - Výkon stavebného dozoru na stavbe - športová zóna Kačačnice

11) prieskum trhu - Výkon stavebného dozoru na stavbe - Úprava vnútrobloku Kozmonautov

10) prieskum trhu - Riadený parkovací systém  - námestie

9) prieskum trhu - dopravné a strojnícke služby

8) prieskum trhu - dodávka kamerového systému

7) prieskum trhu - vodovodná prípojka

6) prieskum trhu - oddychová zóna Kačačnice - výzva zrušená z dôvodu opodstatnenej žiadosti o vysvetlenie ponúk a potrebného doplnenia výkazu výmeru

5) prieskum trhu - parkovisko Kačačnice

4) prieskum trhu - Projektová dokumentácie rekonštrukcie a nadstavby MŠ Felcánová

3) prieskum trhu - Projektová dokumentácia rekonštrukcie MŠ Pezinská (využitie podkrovia)

2) prieskum trhu - oprava hradieb

1) prieskum trhu - dodávka tovarov - tonery

 

rok 2019

40) prieskum trhu - PD na rekonštrukciu ul. Mierová

39) prieskum trhu - PD na rekonštrukciu ul. Hergottová

38) prieskum trhu - PD na rekonštrukciu ul. Felcánová

37) prieskum trhu - čistenie dažďových vpustí

36) prieskum trhu - kniha - Na víne je kuchár

35) prieskum trhu - odvoz objemného odpadu a bio odpadu

34) prieskum trhu - zemiaky očistené z 19.11.2019

33) prieskum trhu - náhradná výsadba stromov a zeleň MŠ Veltlínska z  5.11.2019

32) prieskum trhu - dodávka a montáž oblúkových nárazníkov rovných z 16.10.2019

31) prieskum trhu - Projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice Mierová - ZRUŠENE

 • výzva

30) prieskum trhu - oprava ulice na Pažiti

29) prieskum trhu - oprava verejneho osvetlenia a mestskeho rozhlasu z 20. 9. 2019,

28) prieskum trhu - obnova ihriska - výmena umelého trávnika na  miniihrisku  z 5. 9. 2019, 

27) prieskum trhu - dopravné a strojnícke služby pre mesto z 15.8.2019

26) prieskum trhu - obnova ihriska - výmena umelého trávnika na  miniihrisku  z 14.8.2019, 

Výzva bola zrušená z dôvodu opodstatnenej žiadosti o vysvetlenie ponúk.

Nová výzva bude zverejnená 5. 9. 2019

25) prieskum trhu - prevádzka cestnej dopravnej signalizácie

24) prieskum trhu - ŠK Sv. Jur Tribúna a sociálne priestory - IHRISKO - stavebné úpravy z 12.8.2019

23) prieskum trhu - detské ihrisko MŠ Veltlínska z 7.8.2019 

22) prieskum trhu - havária priepust z 1.8.2019

21) prieskum trhu - búranie nadzemnej časti podchodov z 23.7.2019

20) prieskum trhu - MŠ Pezinská havária elektroinštalácie z 12.7.2019

 

19) prieskum trhu - zariadenie ŠJ z 12. 7. 2019

 

18) Prieskum trhu - Informačno - orientačný systém mesta z 12. 7. 2019

17) Prieskum trhu - rekonštrukcia miestnych komunikácií z 10.7.2019

16) Prieskum trhu - urnová stena z 8.7.2019

15) Prieskum trhu - Umelecko remeselné a erštaurátorske práce. Rekonštrukcia fasády a sanácia vlhkosti historickej budovy MsÚ Svät jur - uličné krdlo, podbránie

14) Prieskum trhu - Mlieko a mliečne výrobky

13) Prieskum trhu - Zelenina a ovocie

12) Prieskum trhu - Trvanlivé potraviny

11) Prieskum trhu - oprava hradieb

10) Prieskum trhu - výstavba kontajnerových stojísk

9) Prieskum trhu - oprava miestnych komunikácií technológiou infražiarením

8) Prieskum trhu - zámková dlažba

7) Prieskum trhu - samozavlažovacie kvetináče

6) Prieskum trhu - tonery

5) Prieskum trhu - Park Dukelská

4) Kúpa nového motorového vozidla

3) Opatrovateľská služba

 

2) Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie na kultúrnom podujatí

1) Zabezpečenie a realizácie činnosti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre mesto Svätý Jur z 16.1.2019

--------------------------------------------------

rok 2018

31) Výzva- sadové úpravy Park Dukelská

30) Výzva - obstaranie kolesový malotraktor s príslušenstvom

29) Výzva - obstaranie nové osobné motorové vozidlo N1

28) Výzva - obstaranie nové osobné motorové vozidlo - ZRUŠENÉ 17.9.. Bude vypísaná nová vývza

prieskum zrušený, bude vypísaný nový

27) Výzva - oporný múr horný cintorín

 

26) Výzva - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov

25) Výzva - stavebný dozor na Prestupný dopravný terminál

 • výzva doc
 • výzva pdf
 • príloha č. 1 až 4 výzvy pdf.
 • príloha 5 výzvy    doc
 • príloha 5 výzvy    pdf

 

24) Výzva - rozhľadňa

23) Výzva - maľovanie MŠ Bratislavská

22) Výzva - spojovacia chodba telocvičňa ZŠ

21) Výzva - Rekonštrukcia fasády a sanácia vlhkosti MsÚ

20) Výzva - výstavba kontajnerových stojísk

 

19) Výzva - obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia

18) Výzva - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

17) Výzva - rekonštrukcia kotolne MŠ Pezinská

16) Výzva - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Bratislavská

15) Výzva - rekonštrukcia miestnej komunikácie Pezinské Záhumenice

14) Výzva - kamerový systém

13) výzva - fotografické služby HODY

12) výzva - fotografické služby MTB maratón

11) Výzva - dodávka tonerov

10) Výzva - vyhotovenie GP na obnovenie hraníc 3

9) Výzva - vyhotovenie GP na obnovenie hraníc 2

8) Výzva - vyhotovenie GP na obnovenie hraníc 1

7) Výzva - reklama - IROP

6) Výzva - zámková dlažba

5) Výzva - pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie - hody

4) Výzva - projektová dokumentácia ul. Malokarpatská

3) Výzva - projektová dokumentácia rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice

2) Výzva - rekonštrukcia odvodňovacích žľabov ZUBY

1) Výzva - kontajnerové stojisko v účku - Pri štadióne

 

ROK 2018

 

 

32) Výzva - kontajnerové stojisko v účku - Pri štadióne

31) Výzva - interiérové vybavenie MŠ Veltlínska - skrinka

30) Výzva - náhradná výsadba Svätý Jur

29) Výzva - dezinfekcia smetných nádob

28) výzva - spevnené plochy námestie

 

27) výzva - kontajnerové stojiská  ul. Pannonska

26) výzva - kontajnerové stojiská

25) výzva - projektor s príslušenstvom

24) Výzva - audit mesta

23) Výzva - MsU uličné krídlo II. poschodie

 

22) Výzva - spojovacia chodba Základná škola

 

21) Výzva - prieskum trhu park Dukelská

20) Výzva - prieskum trhu fontána

19) Výzva - prieskum trhu vybavenie TV

18) Výzva - prieskum trhu na dodávku a servis  

 

17) Výzva - kontajnerové stojisko

Kontaktná osoba: Ing. Linda Fraňová

Tel.č: a fax: 02/ 492 023 06, 0917 717 583

E-mail:  linda.franova@svatyjur.sk

 

16) Výzva - zateplenie budovy Zdravotné stredisko

15) Výzva prieskum trhu spevnené plochy ulica Bratislavská

14) Výzva prieskum trhu na dodanie stavebných prác "Svätý Jur ul. Kozmonautov, parkoviská"

13) Výzva prieskum trhu dodávka a tlač knihy

12) výzva prieskum trhu oprava miestnych komunikácií

11) výzva  prieskum trhu zámková dlažba

10) výzva - priekum trhu mapový server

9) výzva - prieskum trhuBezpečnosť v meste Svätý Jur a ochrana detí

8) výzva - pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie -HODY

7) výzva Bezpečnosť v meste Sv. Jur a ochrana detí

6) výzva na predloženie ponuky - tonery

5) výzva na predloženie ponuky - fotografické služby

4) výzva na predloženie ponuky - solárne osvetlenie dolného cintorína

3) výzva na dodávku a montáž tribúny pre ŠK Sv. JUR  33 m / 124 miest na sedenie

2) výzva na rekonštrukciu malého nákladného výťahu do výdajne stravy

1) výzva - cenový prieskum na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 - externý manažment - spracovanie ŽoNFP

 

ROK 2017  - hore

 

46) výzva - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby "Prestupný dopravný terminál Svätý Jur"

 

45) výzva -výstavba kontajnerových stojísk

 

44) výzva - CDS Krajinská cesta - Kačačnice

43) výzva - spevnené plochy pod stánky Dukelská

 

42) výzva - výsadba zelene v meste

41) výzva - mobilná zeleň

40) výzva - CDS priechod pre chodcov Krajinská - Štúrová

39) výzva - oplotenie MŠ Bratislavská

38) výzva - výsadba zelene Zdravotné stredisko

37) výzva - dodávka a montáž exteriérového fitnes zariadenia

36) výzva - búracie práce

35) výzva - solárne osvetlenie cintorína

34) Výzva - prieskum trhu okná

33) Výzva - prieskum trhu :stavebné práce kontajnerové stojisko Horné predmesti

32) Výzva - odvodnenie ul. Pri štadióne

31) Výzva - parkoviská Zdravotné stredisko

 

30) Výzva - stavebný dozor  telocvičňa

29) Výzva - hracia zostava WOOPS s hojdačkou

28) Výzva - dodanie PD - výtvarno architektonický návrh interiéru reprezentačných priestorov

27) Výzva - odstránenie vlhkosti v budove MsU

26) Výzva "Umelecko - remeselná obnova truhlicových okien"

25) Výzva ul. Malokarpatská

24) Výzva na predkladanie cenovej ponuky - ul. Štúrová

výkaz výmer

01

02

03

04

05

06

07

 

23) Výzva ul. Pezinské Záhumenice

22) Výzva na predloženie cenovej ponuky - tribúna pre ŠK Sv. Jur

 

21) 24.05.16 - 27.05.16: Výzva na cenovu ponuku -doprava MŠ Pezinská

20) 24.05.16 - 27.05.16: Výzva -stavebne prace ZS Hergottova-výkaz výmer

19) 23.05.16 - 20.06.16: Výzva na cenovu ponuku PD - miestna komunikácia Malokarpatská ul.

18) 23.05.16 - 27.05.16: Výzva - MŠ Pezinská- výkaz výmer

17)23.05.16 - 27.05.16: Výzva - stavebné práce ZS Hergottova 16) 10.05.16 - 27.05.16: Výzva na predloženie cenovej ponuky - návrh sanáci
 

15) 03.05.16 - 27.05.16: Výzva na cenovú ponuku - interiér

 

14) prieskum trhu - ul. Družstevná havária

13) prieskum trhu - bezpečnostný monitorovací systém

12) prieskum trhu - auto

11) prieskum trhu - ohňostroje

10) prieskum trhu  - stavebný dozor MŠ Pezinská

9) prieskum trhu-  catering hody z 8.3.2016

8) prieskum trhu - fotodokumentácia hody z 4. 3. 2016

7) prieskum trhu - ozvučenie, tribúna, diskotéka, osvetlenie  z 29.2.2016

6) prieskum trhu - zámková dlažba z 23. 2. 2016

5) prieskum trhu - tonery z 18. 2. 2016

4) prieskum trhu - kancelária prvého kontatku z 17. 2. 2016

 

3) prieskum trhu - okná a dvere na budovu PZ z 10. 2. 2016

2) prieskum trhu - výzvu na zabezpečenie služby v oblasti OPP, BOZP, CO a KR. z 26. 1. 2016

1) prieskum trhu - okná požiarna zbrojnica  z 18. 1. 2016

 

ROK 2016

 

 

30) Prieskum trhu - vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení...

29) Projektová dokumentácia výstavby telocvične pri Základnej škole Kollárova ulica Svätý Jur

 • výzva
 • termín predkladania ponúk je predĺžený do 28. 12. 2015  do 11,30 hod

28) interaktívna tabuľa +  notebook + príslušentstvo pre MŠ Veltlínska, výzva z 23.11.2015

27) interaktívna tabuľa + notebook  + príslušenstvo pre MŠ Veltlínska, výzva z 2.11.2015

mesto nevybralo víťaza. Prieskum trhu bol zrušený pre nedostatočnú špecifikáciu potrieb Materskej školy

 

26) plot - dolný cintorín, výzva z 23.10.2015

 

25) parkoviská Šúrska ul. výzva z 2. 10. 2015

Výzva na predloženie ponuky

 

25a) parkoviská Šúrksa výzva z 12.10.2015  opakovanie

opakovaná výzva

z dôvodu nízkeho počtu predložených ponúk sa termín predloženia ponúk predlžuje na 3.11.2015 do 12,00 hod

 1. príloha
 2. príloha
 3. príloha
 4. príloha
 5. príloha
 6. príloha
 7. príloha
 8. príloha

24) zabezpečovacie zariadenie zberného dvora - opakovanie výzvy z 30.9.2015

výzva

výkaz výmer

situácia

zmluva

 

23) zabezpečenie areálu zberného dvora

výzva

výkaz výmer

 

22) prieskum trhu - oddychová zóna

výzva

výkaz výmer

termín predkladania je do: 11.9.2015

ďalšie info na msu@svatyjur.sk

 

21) prieskum trhu - oddychová zóna

výzva

príloha č. 1 a 2

výkaz výmer príloha č. 3

zmluva príloha č. 4

príloha č. 5 /1.časť

príloha č. 5/2. časť

termín predkladania ponúk do 17.8.2015

Termín predkladania ponúk predĺžený do 21.8.2015 do 12,00 hod

 

 

20) prieskum trhu - rekonštrukcia detského ihriska v "U" čku - Výzva na predloženie ponuky

výkaz výmer

zmluva

ZaD

situácia širších vzťahov

prvky detského ihriska

situácia s vyznačením hernej zostavy

termín predkladania ponúk do 12.8.2015

 

19) prieskum trhu - ul. Pri štadióne - oddychová zóna

termí predkladania ponúk do 6.7.2015

 

18) prieskum trhu - ul. Pri štadióne - Komuunikácia a plochy

termín predkladania ponúk do 6.7.2015

 

17) Mesto Svätý Jur vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Svätý Jur a to osobného motorového vozidla Škoda Fabia 6Y, EČV PK 207 BE.

 

16) prieskum trhu . odstránenie nelegálnej skládky odpadu z 21.5.2015

termín predkladania ponúk do 8.6.2015

 

15) prieskum trhu - Odstránenie nelegálne uloženého odpadu - eternit - z 21.5.2015

termín predkladania ponúk do 8.6.2015


14) prieskum trhu - nábytok na mieru z 29.4.2015

termín predkladania ponúk do 6.5.2015

 

13) prieskum trhu -  ohňostroje mesta z 23.2. 2015

termín predkladania ponúk do 27. 2. 2015

 

12) prieskum trhu - dodávka a montáž servisnej technologie pre SJ z 19. 2. 2015

termín predkladania ponúk do 27. 2. 2015

 

11) prieskum trhu - fotografické služby hody z 10.2.2015

termín predkladania ponúk do 25.2.2015

 

10) prieskum trhu - vývoz veľkoobjemového odpadu z 10. 2. 2015

termín predkladania ponúk do 17.2.2015

 

9) prieskum trhu - náhradná výsadba drevín z 6.2.2015

termín predkladania ponúk do 16.2.2015

 

8) prieskum trhu - dodávka a výsadba letničiek z 6.2.2015

termín predkladania ponúk do 16.2.2015

 

7) prieskum trhu: vykonávanie údržby - zámočníckje práce z 4.2.2015

termín predkladania ponúk do 10.2.2015

 

6) prieskum trhu: časomiera cyklistických pretekov 2015 z 22.1.2015

termín predkladania ponúk do 30.1.2015

 

5) prieskum trhu : grafické spracovanie a tlač z 22.1.2015

termín predkladania ponúk do 28.1.2015

 

4) prieskum trhu: ozvučenie, osvetlenie hody z 22..12015

termín predkladania ponúk do 28.1.2015

 

3) prieskum trhu : dopravné a strojnícke služby z 21. 1. 2015

termín predkladania ponúk do 28. 1. 2015

 

2) prieskum trhu : Zámková dlažba z 21.1.2015

termín predkladania ponúk do 28.1.2015

 

1) Prieskum trhu  : Údržba, inštalatérske práce     z 14.1.2015 

termín predkladania ponúk do 23.1.2015

 

ROK 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43) prieskum trhu - OPP, BOZP, CO 2015

42) prieskum trhu - CSS 2015

41) prieskum trhu - zabezpečenie procesov VO 2015

40) prieskum trhu - zabezpečenie zimnej údržby

39) prieskum trhu - mestské opevnenie - prípravná dokumentácia pre kompelxnú obnovu z              20.10.2014

38) prieskum trhu - výmena plynové kotla z 15.10.2014

 37) prieskum trhu - nožnicový party stan z 8.10.2014

 

36) prieskum trhu - atika z 19.9.2014

35) prieskum trhu - doplnenie EZS mestského úradu z 16.9.2014

34) prieskum trhu - MŠ Bratislavská sociálne zariadenie DLAŽBA z 4.9.2014

33) prieskum trhu - zabezpečenie komínových hlavíc atiky - reštaurovanie MsU z 29.7.2014

32) prieskum trhu - fasáda - reštaurovanie MsU z 29.7.2014

31) prieskum trhu - MŠ Bratislavská - sociálne zariadenia rekonštrukcia z  24.7.2014

30) prieskum trhu - interaktivna tabuľa MŠ Felcánová z 30.6.2014

29) prieskum trhu - osobný automobil z 27.6.2014

28) prieskum trhu - koberce z 25.6.2014

27) prieskum trhu - kancelárske potreby z 20.6.2014

26) prieskum trhu - tonery z 20.6.2014

25) prieskum trhu - čistiace potreby z 20.6.2014

24) prieskum trhu - zámková dlažba z 19.6.2014

23) prieskum trhu - párty stan z 9.6.2014 opakovanie

22) prieskum trhu - párty stan z 2.6.2014

 • oslovenie
 • nik sa neprihlásil. prieskum sa opakuje

21)  prieskum trhu- stavebné - zámočnícke práce z 28.5.2014

20) prieskum trhu - nákup projekcie pre MŠ Pezinská z 28.4.2014

 

19) prieskum trhu -  Nákup 4 ks nových počítačov, vrátane operačného systému WINDOWS 8.1 Profesionál SK a kancelárskeho balíčka Office pre podnikateľov 2013 SK  28.4.2014

 

Správa o zákazkach za 1/ Q/2014

 

18) prieskum trhu - plot

17) prieskum trhu - grafické služby a tlač hody 2014

 • oslovenie
 • Víťaz: Ing. Michal Harvánek, IČO 41540042, M. Sch. Trnavského 20, 841 01 Bratislava

  640,00 EUR - neplatca DPH

16) prieskum trhu - ohňostroj HODY 2014

 • oslovenie
 • Víťaz: Pyra s.r.o., Sartorisova 465, Bratislava IČO 31396623, suma 991,67 bez DPH

15) prieskum trhu - foto služby HODY 2014

KAPHO s.r.o. , Vajnorská 5, Bratislava

     600,00 Eur

    Nie je platca DPH

14) prieskum trhu - foto služby MTB Svätojurský maratón

Víťaz : KAPHO s.r.o. , Vajnorská 5, Bratislava

             120,00 Eur

            Nie je platca DPH

13) prieskum trhu - HODY - pódium, ozvučenie, osvetlenie

 • oslovenie
 • Víťaz: Miroslav Gajdoš RIAN, 902 01 Pezinok, Svätoplukova 3, IČO 34677011

  4.000,00 EUR - neplatca DPH

12) prieskum trhu - letničky

 • oslovenie
 • Profigarden JT, s.r.o., Dubčeka 9, Sv. Jur, ICˇO 45596166, suma 2109,05 bez DPH

11) prieskum trhu - výrub drevín z 25.2.2014

 • oslovenie
 • I.Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, SV. Jur , ICO 31437567, suma 1035,17 bez DPH

10) prieskum trhu - na dodávku a montáž ľahkej strešnej krytiny Zdravotného strediska

Viťaz: Concret, s.r.o., 919 08  Boleráz 511,

cena predmetu zákazky :

16.278,00 EUR bez DPH

  3.255,60 EUR DPH

19.533,60 EUR s 20% DPH

9) prieskum trhu - okná MŠ Pezinská z 19.2.2014

 • oslovenie
 • Víťaz: ESOPLAST SK, s.r.o, 908 78  KUKLOV 286, IČO: 45330638

  1.976,60 EUR bez DPH 

     395,32 EUR DPH 

  2.371,92 EUR s 20% DPH 

8) prieskum trhu - demontáž eternitovej streš.kritiny a dekontaminácia z 17.2.2014

Víťaz: Concret, s.r.o., Boleráz 511, 919 08  Boleráz

6.187,00 EUR bez DPH

1.237,40 EUR DPH

7.424,40 EUR s 20% DPH

 

7) prieskum trhu - prieskum trhu dopravné a strojnícke služby, zverejnené 12.2.2014

 • oslovenie
 • Víťaz: EMINENS, s.r.o., Glejovka 1, 902 03  Pezinok, IČO: 00589497

6) prieskum trhu - Odborne spôsobilá  osoba pre obstarávanie Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚPN) mesta Svätý Jur, zverejnené 10.2.2014

Víťaz : MILAN architekture,s.r.o.,  Kresánková 13, Bratislava  

            4 182,00  EUR 

            Nie je platca DPH

5) prieskum trhu - vypracovanie ZaD UP mesta Sv. Jur - D4, zverejnené 10.2.2014

 • oslovenie
 • Víťaz :    Ing.Terézia Davidová, Palisády 25, Bratislava

  1750,00 EUR 

  Nie je platca DPH

4) prieskum trhu - časomiera na cyklistické preteky v roku 2014 zverejnené 3.2.2014

3) prieskum trhu - spracovanie bezpečnostného projektu Mesta Svätý Jur z 28.1.2014

2) prieskum trhu - dekontaminácia okolia ZS z 27.1.2014

 • oslovenie
 • prieskum trhu zrušený bez výberu dodávateľa

1) prieskum trhu - parkový stĺpik zo zliatiny z 22.1.2014

ROK 2014

 

39) prieskum trhu - komín z 20.12.2013

DANIEL BAČEK – BD KRBY, Budovateľská 2509/17, 901 01  MALACKY, IČO 43384463.

1,587,60 €

38) prieskum trhu - Údržba inštalatérske práce z 18.12.2013

Ivan BORDÁČ, Bratislavská 6, 900 21  Svätý Jur, IČO 35085665. 

Podľa potreby.

37) prieskum trhu - PO BOZP z 18.12.2013

BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01  PRIEVIDZA, IČO 36332151.

1.800,00 €

36) prieskum trhu - CSS z 18.12.2013

EDPS, s.r.o., Bárdošova 2/A, 831 01  BRATISLAVA, IČO 44787804
9.648,00 € 

 

35) prieskum trhu - Verejné obstarávanie z 11.12.2013

34) prieskum trhu - ohňostroj z 21.11.2013

víťaz: PYRA s.r.o., Sartorisová 8, 821 08  Bratislava

celková cena 1.190,- s DPH

33) prieskum trhu - náhradná výsadba drevín z 13.11.2013

víťaz: PROFIGARDEN JT, s.r.o., A. Dubčeka 9, 900 21 Svätý Jur

celková cena:  7 466,78,- € vrátane DPH

32) prieskum trhu - zimná údržba z 30.10.2013

I. Svätojurská, a.s., Na pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur, IČO 31437567

18.000,00 €

31) prieskum trhu - dodávka kontajnerov na separáty z 25.10.2013

víťaz: FEREX, s.r.o., Vodná 23,  949 01 Nitra

celková cena 5935,20 € s DPH

30) prieskum trhu - Zdravotné stredisko, zo dňa 10.10.2013

Z dôvodu prekročenia limitov, prieskum trhu ukončený bez výberu dodávateľa , 23.10.2013

 

29) zabezpečenie odborného poradenstva k vyriešeniu situácie kontaminácie azbestovým materiálom  ZS s limitom plnenia do 20.000 eur z 1.10.2013

Bližšie informácie o predmete obstarávania poskytne Ing. Anna Metkeová , tel. 0907717753.

Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je 14.10.2013.

 

28) prieskum trhu - zateplenie budovy ŠK Sv. Jur  zo dňa 30.9.2013

predpokladaný termín podpísania objednávky je:4.10.2013

víťazom je: Miroslav Popluhár, J. Kubányiho 39, 91943 Cífer, cena 6299,- € s DPH

 

27) reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie ul.fasády a erbu budovy MsÚ

víťaz: Mgr. Andrej Baník - Bardi, Mateja Bela 8, 811 06  Bratislava

cena 5652,- €

 

26) prieskum trhu - stavebné úpravy objektu MŚ Felcánová- výmena oplotenia 10.9.2013

 • oslovenie
 • predpokladaný termín uzatvorenia objednávky je : 23.9.2013

víťazom je: H+H Trnava, Štúrova 9, Trnava , cena 5124 € s DPH

 

25) prieskum trhu - oprava MK cesty 

predpokladaný termín podpísania objednávky: 1.9.2013

víťazom je: Slovcesty s.r.o., Bosákova 4, 851 04  Bratislava, cena 4.426,06 € s DPH

 

24) prieskum Športový areál ŠK - zdroj závlahovej voedy

víťaz : Ján Hajtmanek - SeVoTech, Svätoplukova 36, Chorvátsky Grob, cena 7447,39 € s DPH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zákazky do 1.7.2013:

23) prieskum trhu - zdroj závlahovej vody - prieskum

22) prieskum trhu - spracovanie PHSR

     víťaz je 

SCARABEO-SK, s.r.o., IČO: 36785687, Povstalecká 16, Banská Bystrica, 97409

suma 1300 €

21) prieskum trhu -  Technicý  (stavebný) dozor  investora - stavebné úpravy MsÚ

20) prieskum trhu - volejbalové ihriská

19) prieskum trhu - sáčky

18) prieskum trhu - čistiace potreby

víťaz : Pete Šesták KANPEX, prevádzka Vajnorská 108, Bratislava

objednávka bude vystavená v 1/2014 v hodnote 4.200 € bez DPH na rok 2014 (dodávateľ pre MsÚ, MŠ a ŠJ)

17) prieskum trhu - kancelárske potreby

 • oznam termín predkladania ponúk predĺžený do 17. 6. 2013 do 12,00 hod

víťaz pre dodávku kancelárskych a školských potrieb : Ján Volf, Pifflova 5, Bratislava

objednávka bude vystavená v 1/2014 v hodnote 4.300 € bez DPH na rok 2014 (dodávateľ pre MsÚ, MŠ a ŠJ)

víťaz pre dodávku kancelárskeho papiera a tlačív : ELPRO V&J s.r.o., Papierníctvo STELEA, Krajinská cesta 67, Svätý Jur

objednávka bude vystavená v 1/2014 v hodnote 2.700 € bez DPH na rok 2014 (dodávateľ pre MsÚ, MŠ a ŠJ)

16) prieskum trhu - tonery

víťaz : LASER servis spol. s r.o., Lipová 3, Šenkvice

objednávka bude vystavená v 1/2014 v hodnote 3.000 € bez DPH na rok 2014 (dodávateľ pre MsÚ, MŠ a ŠJ)

15) prieskum trhu -  úprava merania EE

víťaz: ELPAF s.r.o., Mierová 20, Sv. Jur

suma 7370 €

14) prieskum trhu  -zámková dlažba

víťaz: TYREX s.r.o., Staviteľská 7, 831 04  Bratislava

suma - podľa objednávky

13) prieskum trhu - výmena okien Zdravotné stredisko

 • oznam - opakovanie  prieskumu

víťaz: Esoplast s..ro., Kuklov 286

suma 5173,47 €

12) prieskum trhu - ohňostroj

víťaz: PYRA , spol. s.r.o., IČO: 31396623, Sartorisova 8, Bratislava, 82108
Cena 1190 €

11) prieskum trhu - dopravné značky

víťaz: Signatexh s.r.o., Družstevná 1/737, 90089 Častá, ICˇO 44690118 cena 1416,78 €

10) prieskum trhu - výmena okien Zdravotné stredisko

prieskum zrušený

9) prieskum trhu - výsatba letničiek

víťaz: Profigarden JT s.r.o., A. Dubčeka 9, 90021 Sv. Jur, cena 1971,66 €

8) prieskum trhu - fotografické služby Kaktus bike

Víťaz: KAPHO s.r.o., Vajnorská 5, 83103  Bratislava 120 €

7) prieskum trhu - fotografické služby HODY

Víťaz: KAPHO s.r.o., Vajnorská 5, 83103  Bratislava 500 €

6) prieskum trhu - mobilné WC

víťaz:
EKOTOALETY, s. r. o., IČO: 35893117, Šamorínska 880/39, Senec, 90301
Cena 278.40 EUR (DPH sa neuplatňuje)

5) prieskum trhu - ponuka -  kolotoče

víťaz: Milada Sečkárová, Budovateľská 183, 90046 Most pri Bratislave, cena 3700 €

4) prieskum trhu - dopravné služby

víťaz: Eminens s.r.o., Glejovka 1, Pezinok

suma 2000 €

4A) prieskum trhu architektonicko umelecko historický výskum priečelia MsU zverejnený na úradnej tabuli 20.3.2013

 

4B) Prieskum trhu Stavebné úpravy časti budovy MsU - zverejnené v časti úradná tabula 20.3.2013

prieskum ukončený bez víťaza. Nik nepredložil ponuku

3) prieskum trhu - zámočnícke a údržbárske práce

víťaz: STEMA - Štefan Humel, Krajinská cesta 11, 90021 Sv. Jur

suma 825,60 €

2) prieskum trhu - údržba a inštalatérske práce

víťaz: Peter Rupek, 95614 Oponice 294

suma 1000 €

1) prieskum na BOZP, CO a PO

víťaz: BOZPO s.r.o., Ciglianska cesta 36, 971 01  Prievidza

suma 1872 €

 

ROK 2013 vyššie

 

58)  vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie ( vestník č. 247/2012 - 28.12.2012) bolo zverejnené

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na uskutočnenie stavebných prác  „ Nadstavba objektu školskej družiny „.

57) vykonanie prieskumu trhu na odborne spôsobilú osobu 2013

víťaz: E-aukcie s.r.o, IČO: 44980515, Svoradova 1 1/, Bratislava, 81103

cena 4800 €

56) vykonanie odbornej prehliadky plyn.zariadení 2013

55) prieskum trhu CSS 2013

54) verejné obstarávanie na potraviny

súťažné podklady

oznámenie o redakčnej chybe

vysvetlenie súťažných podkladov 1

oznámenie ako i súťažné podklady nájdete na:

http://www.dobryvyber.sk/verejne-obstaravanie.php

vysvetlenie súťažných podkladov 2

víťaz:

KON-RAD spol. s r.o., IČO: 00684104, Cesta na Senec 24/15725 24/15725, Bratislava, 83006

 

53) verejné obstarávanie na mäso a mäsové výrobky

oznámenie ako i súťažné podklady nájdete na

súťažné podklady

oznámenie o redakčnej chybe

vesvetlenie súťažných podkladov 1

http://www.dobryvyber.sk/verejne-obstaravanie.php

víťaz: CBA Market s.r.o., IČO: 36835021, Cesta Osloboditeľov 8 8/, Brezno, 97701

 

52) prieskum trhu - LED CDT

zrušené primátorom na základe UZNESENIA poslancov Mestského zastupiteľstva

51) prieskum trhu - kancelárske potreby, papier

víťaz na dodávku kancelárskych potrieb názov a sídlo: Ján Volf, Pifflova 5, Bratislava
víťaz na dodávku papiera a tlačív, školských potrieb názov a sídlo : ELPRO V&J s.r.o., Papierníctvo STELEA, Krajinská cesta 67, Svätý Jur

cena zákazky : 8400  € s DPH

50) prieskum trhu - čistiace potreby

  víťaz : názov a sídlo: Ján Volf, Pifflova 5, Bratislava

  cena zákazky : 4800 € s DPH

49) prieskum trhu - tonery

víťaz : názov a sídlo: LASER servis spol. s r.o., Lipová 3, Šenkvice

cena zákazky : 3600 € s DPH

48) prieskum trhu - zimná údržba

víťaz: I.Svätojurská a.s., Na Pažiti, Svätý Jur

47) prieskum trhu - náhradná výsadba drevín

46) prieskum trhu- obstarávanie stravné lístky

 • oslovenie
 • ZMENA TERMINOV PREDKLADANIA PONUK
 • Pôvodný termín

Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu: 30. 10. 2012

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk                       : 26. 10. 2012 do 12.00 hod.

Predpokladaný termín zahájenia prác                          : 02. 11. 2012

 •  Nový termín

Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu: 7.11.2012

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk                       : 5. 11. 2012 do 12.00 hod.

Predpokladaný termín zahájenia prác                          : 14.11.2012

 

45) prieskum trhu - obnova brány MsU

44) prieskum trhu - rekonštrukcia kanalizácie MsU

43) prieskum trhu - technický dozor investora

42) prieskum trhu - vrtné práce

41) verejné obstarávanie prostredníctvom UVO: 10860

40) verejné obstarávanie prostredníctvom UVO: 10859

39) prieskum trhu - asfaltérske práce

38) prieskum trhu - odborne spôsobílá osoba

37) prieskum trhu - obnova brány MSU

36) prieskum trhu - prečerpávacia stanica Pri Štadione

35) prieskum trhu - 

Zabezpečenie   reštaurátorskej  dokumentácie, vstupná brána do budovy MsÚ vo Svätom Jure.

34) prieskum trhu - brána MsU z 13.7.2012

33) prieskum trhu - pasport miestnych komunikácií z 12.7.2012

32) prieskum trhu - Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre zabezpečenie verejného  obstarávania   objekt MsU z 11.7.2012

31) prieskum trhu - GPS kataster navigátor z 11.7.2012

30) prieskum trhu - odborne spôsobilá osoba z 2.7.2012

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 €  § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní k 30.6.2012

29) prieskum trhu - koberce pre 3.triedu MŠ Veltlínska z 18.6.2012

28) prieskum trhu - vypracovanie PD na revitalizáciu parku Dukelská z 21.5.2012

27) prieskum trhu - vypracovanie PD zdroja úžitkovej vody z 22.4.2012

26) prieskum trhu - multifunkčné zariadenie z 3.4.2012

25) prieskum trhu - zámočnícke a údržbárske práce z 2.4.2012

24) prieskum trhu - minibáger z 26.3.2012

23) prieskum trhu - UNC z 26.3.2012

22) prieskum trhu - výroba ig. tašiek z 22.3.2012

21) prieskum trhu - Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre zabezpečenie verejného  obstarávania s použitím elektronickej aukcie  na predmetu zákazky „Odvoz a likvidácia odpadu z mesta Svätý Jur“ z 20.3.202012

20) prieskum trhu - zabezpečenie digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Sätý Jur z 20.3.2012  

 19) prieskum trhu - prenájom a nákup dopravných značiek z 19.3.2012

18) prieskum trhu - orezávanie drevín z  13.3.2012

17) prieskum trhu - orezávanie drevín ul Prostredná  z 13.3.2012

16) prieskum trhu - výsadba mobilnej zelene z 13.3.2012

15) prieskum trhu- osoba odborne spôsobilá na VO z 13.3.2012 - ZRUŠENÉ

14) prieskum trhu - dopravné služby z 12.3.2012

13) prieskum trhu - dodávka zámkovej dlažby z 12.3.2012

12) prieskum trhu info tabule  z 12.3.2012

11) prieskum trhu zabezpečenie staveb.dozoru z 8.3.2012

10) prieskum trhu na fotografické služby z 8.3.2012 termín na predloženie ponuky sa predlžuje do 30.3.2012

9) prieskum trhu na vypracovanie PD - napojenie závlahy 6.3.2012

8) prieskum trhu vypracovanie žiadosti o NFP z 6.3.2012

7) prieskum trhu tombolove lístky z 2.3.2012

6) prieskum trhu telefónna ústredňa z 20.2.2012

5) prieskum trhu na inštalatérske práce z 3.2.2012

4) prieskum trhu na hlasovacie zariadenie z 31.1.2012

3) prieskum trhu na obstaranie konferenčných stoličiek z 26.1.2012

2) prieskum trhu na zabezpečenie verejného obstarávania pre nadstavbu ŠKD  formou EVO z 24.1.2012

1) prieskum trhu na poháriky na deň otvorených pivníc 9.1.2012

 

ROK 2011

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 €  § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní k 31.12.2011

63) Verejné obstarávanie - Nákup potravín pre Školskú jedáleň - ovocie a zelenina

62) Verejné obstarávanie -  Nákup potravín pre Školskú jedáleň - potraviny trvanlivé

61) Verejné obstarávanie - Nákup potravín pre Školskú jedáleň - mäso a mäsové výrobky

60) prieskum trhu - zhodnocovanie bioodpadu kompostovaním od 15.12.2011 na 3 roky

 • oslovenie

59) prieskum trhu - vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení od 13.12.11pre rok 2012

58) prieskum trhu - PO, BOZP a CO od 13.12.2011 pre rok 2012

57) prieskum trhu - odchyt psov od 12.12.2011 pre rok 2012-2015

56) prieskum trhu - mlieko - mliečne výrobky pre ŠJ rok 2012 z 8.12.2011

55) prieskum trhu - CSS pre rok 2012 z 1.12.2011

54) prieskum trhu - zabezpečenie dvora MsU  z 14.11.2011

53) prieskum trhu - sáčky na psie exkrementy pre r.2012 z 11.11.2011

52) prieskum trhu - sadové úpravy z 9.11.2011

51) prieskum trhu - náhradná výsadba z 9.11.2011

50) prieskum trhu - dopravné gombíky z 8.11.2011

49) prieskum trhu kancelárske potreby z 7.11.2011

48) prieskum trhu čistiace potreby z 7.11.2011

47) prieskum trhu tonery z 7.11.2011

46) prieskum trhu oplotenie MŠ Bratislavská

45) Vypracovanie Zmien  a doplnkov  územného plánu mesta Svätý Jur v súvislosti s realizáciou Športového areálu  lokalita Chlebnicez 9.10.2011

 44) Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚPN) mesta Svätý Jurz 9.10.2011

43) prieskum trhu - zimná údržba z 5.10.2011

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 €  § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní k 30.9.2011

42) prieskum trhu - na verejné obstarávanie a realizáciu elektronickej aukcie z 28.9.2011

41) prieskum trhu  - sáčky na psie exkrementy z 16.9.2011

40) prieskum trhu - rekonštrukcia ul. Kozmonautov z 13.9.2011

viac info je v bode č. 34

39) prieskum trhu - lapač tukov 12. 9. 2011

38) prieskum trhu - vodorovné dopravné značenie 8.9.2011

37) prieskum trhu - spracovanie programového rozpočtu a iných dokumentov mesta

 • oslovenie

36) prieskum trhu - dodávka vlajok mesta 23.8.2011

35) prieskum trhu - dopravné značky 23. 8. 2011

34) prieskum trhu - rekonštrukcia ul. Kozmonautov   - nik sa neprihlási. prieskum sa novo vyhlasuje 13.9.

POSUN TERMÍNU PREDKLADANIA PONUK NA 2.9.2011 do 12.00 hod

33) prieskum trhu - koberce MŠ Veltlínska

32) prieskum trhu - zneškodňovanie odpadu skládkovaním z 15. 7. 2011

31) prieskum trhu - Vypracovaním Zmien  a doplnkov  územného plánu mesta Svätý Jur v súvislosti s prekládkou regionálnej cesty II/502                         

30) prieskum trhu - Odstránenie havarijnej situácie sociálnych zariadení MŠ Felcánová z 30.6.2011

29) prieskum trhu - Odborne  spôsobilá osoba pre obstarávanie ZaD  územného plánu  mesta Svätý Jur   z 28.6.2011

28) prieskum trhu - elektrospotrebiče pre MŠ Kačačnice z 21.6.2011

27) prieskum trhu - posteľné prádlo a iné pre MŠ Kačačnice z 16.6.2011

26) prieskum trhu - vypracovanie projektovej dokumentácie - Nadstavba objektu ŠKDz 16.6.2011

25) prieskum trhu - zateplenie fasády MŠ Bratislavská z 2.6.2011

24) prieskum trhu - okná Zdravotné stredisko z 25. 5.2011

23) Verejné obstarávanie číslo na UVO 4677/2011, zverejnené vo vestníku UVO 099/25011 pod číslo 03746-WYT dňa 21.5.2011   KAMEROVY SYSTEM

22) prieskum trhu - hlasovacie zariadenie z 18. 5. 2011

21) prieskum trhu - sadové úpravy MŠ Kačačnice z 10. 5. 2011

20) prieskum trhu - zariadenie do výdajne ŠJ pri MŠ Kačačnice z 9. 5. 2011

19) prieskum trhu - MŠ Kačačnice - ihrisko z 19.4.2011

18) prieskum trhu - automobil pre MŠ Kačačnice - výdajňu stravy z 13 4.2011

17) Prieskum trhu - výsadba mobilnej zelene z 23.3.2011

 hodnota zákazky 2.611, 46 EUR s DPH

úspešný uchádzač Ing. Juraj Trtol PROFIGARDEN, A. Dubčeka 9, Svätý Jur

16) Prieskum trhu - dodávka a montáž nábytku pre MŠ Kačačnice z 21.3.2011

15) Prieskum trhu na asfaltovanie z 15.3.2011

14) Prieskum trhu na zneškodnenie odpadu skládkovaním z 4.3.2011

13) Prieskum trhu na odborne spôsobilú osobu na verejné obstarávania z 04.3.2011

12) Prieskum trhu na elektrický zabezpečovací systém

 Prieskum trhu ukončený bez výberu úspešného uchádzača

11) prieskum trhu na pobočkovú ústredňu z 21.2.2011

Prieskum trhu ukončený bez výberu úspešného uchádzača

10) prieskum trhu na výrub drevín z 10.2.2011

9) Prieskum trhu na vypracovanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok -  výzva MŽP SR

8)  Prieskum trhu na vypracovanie PD zateplenia fasády MŠ Bratislavská z 18.1.2011

7) prieskum trhu - opravy - inštalatérske práce z 13.1.2011

6) prieskum trhu - konvektomat do Školskej jedálne z 12. 1. 2011

5) Prieskum trhu na zabezpečenie a realizácie činnosti požiarnej ochrany, bezpečnosti

 a ochrane zdravia pri práci a civilnej ochrany pre mesto Svätý Jur  z 11. 1. 2011

hodnota zákazky 240,- E / mesačne

úspešný uchádzač: HAS centrum s.r.o., Nedožerská cesta 7, Prievidza

 

4) Prieskum trhu na opravu a údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste  

Svätý Jur  z 5. 1. 2011

3) Prieskum trhu na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie z  3.1.2011

2) Prieskum trhu na vypracovanie PD k žiadosti o povolenie stavby na ZBERNY DVOR - ukončený

 

 1) Prieskum trhu na vypracovanie PD zateplenia fasády MŠ Bratislavská - ukončený

 prieskum ukončený bez výberu uchádzača