Mesto Svätý Jur

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 2/2001

o pravidlách zberu, prepravy , opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure sa dňa 13.decembra 2001 uznieslo, na základe ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s §4 ods.3 písm. f a g citovaného zákona v súlade na § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na tomto VZN.

 

Článok 1.

Účel a predmet úpravy

 

 1. Účelom tohto VZN je ustanoviť systém zberu a prepravy komunálneho odpadu a jeho
 2. zložiek, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu pri nakladaní s odpadmi na území Mesta Svätý Jur.

 3. Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb –

podnikateľov, fyzických osôb a orgánov mesta pri nakladaní s odpadmi s priamym

dopadom na zdravý spôsob života obyvateľov.

Časť I. Úvodné ustanovenia

Článok 2.

Základné pojmy

 1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 3. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
 5. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
 6. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy.
 7. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
 8. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 9. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 3 tohto VZN.
 10. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti
 11. fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických

  osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti mesta

  pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe

  verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.

 12. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo ich množstvo uložiť do štandartných nádob.
 13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou(nie podnikateľ). Ide o také udržiavacie práce, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

 

Časť II. Všeobecné ustanovenia

Článok 3.

Všeobecné povinnosti orgánov miestnej samosprávy

 

Všetky orgány miestnej samosprávy zúčastňujúce sa na uplatňovaní zákona o odpadoch, sú v rámci vykonávania svojej činnosti povinné rešpektovať ustanovenia zákona, zásady ochrany a tvorby životného prostredia, najmä :

 1. zásadu minimalizácie tvorby odpadu všade tam, kde to je možné,
 2. zásadu opätovného využitia vytvoreného odpadu, vždy keď je to možné.

 

Článok 4.

Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov

 

 1. Všetci pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (obyvatelia mesta, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako i osoby vlastniace na katastrálnom území mesta nehnuteľnosť) sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu komunálnych odpadov.
 2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN a zákonom, alebo rozhodnutím vydaným v súlade s týmto VZN alebo zákonom. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
 3. Zhromažďovanie komunálneho odpadu vykonávajú vlastníci, správcovia a užívatelia objektov, obytných blokov a domov prevádzkovaním ktorých vzniká odpad.
 4. Fyzické a právnické osoby, ktoré doteraz neboli účastníkmi systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú povinné prihlásiť sa na Mestskom úrade vo Svätom Jure do jedného mesiaca odo dňa platnosti a účinnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
 5. Noví pôvodcovia odpadu (kolaudácia domu, bytu, chaty, začatie činnosti prevádzky na území mesta...) sú povinní prihlásiť sa na Mestskom úrade vo Svätom Jure do jedného mesiaca od rozhodného dňa, keď sa stali pôvodcami odpadu, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby, ktoré zabezpečí mestský úrad prostredníctvom zmluvného partnera vykonávajúceho zber a prepravu odpadov na území mesta.
 6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad, je povinný to oznámiť bezodkladne MsÚ, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Ďalej sa s týmto odpadom nakladá v súlade s §18 zákona o odpadoch.
 7. Ak nie je rozhodnuté inak, náklady na činnosť smerujúcu k zneškodneniu odpadov a náklady na zneškodnenie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodnenie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ.

 

Článok 5.

Povinnosti mesta

 

 1. Mestský úrad je povinný poskytnúť právnickým a fyzickým osobám informácie týkajúce sa :
  1. nakladania s odpadom na území mesta všeobecne,
  2. vývozu komunálneho odpadu – harmonogram vývozu, ktorý písomne obdrží každá domácnosť,
  3. podávania sťažností a riešenia sťažností súvisiacich s nakladaním s odpadom na území mesta,
  4. sankcií za porušenie tohto VZN a zákona.
 2. Mestský úrad je povinný vypracovať program odpadového hospodárstva v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Vyžadovať od právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov produkujúcich ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, spracovaný vlastný program odpadového hospodárstva.
 4. Mesto je povinné zabezpečiť zber a prepravu drobných stavebných odpadov, objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín minimálne dvakrát do roka.

 

Článok 6.

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi.

 

 1. Zber komunálneho odpadu a jeho prepravu na skládku komunálneho odpadu v súlade
 2. s týmto VZN a platnými zákonmi zabezpečuje Mestský úrad.

 3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a separovane
 4. zbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta môže len ten, kto má

  uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, alebo túto činnosť

  vykonáva so súhlasom mesta.

 5. Komunálny odpad sa zhromažďuje len v nato určených zberných nádobách,

ktoré sú vlastníctvom mesta, alebo právnickej či fyzickej osoby - podnikateľa, s ktorou

má mesto zmluvný vzťah.

4. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že separovaná zložka odpadu v zbernej nádobe je

znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie,

nádoba bude vyprázdnená pri najbližšom vývoze zmesového komunálneho odpadu.

5. Ak zamestnanci organizácie, ktorá realizuje odvoz komunálneho odpadu zistia, že

u právnických alebo fyzických osôb - podnikateľov produkujúcich komunálne odpady

sa v zbernej nádobe nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu,

nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení je majiteľ (nájomca) zbernej nádoby

povinný obsah odstrániť na svoje náklady v súlade so zákonom o odpadoch.

6. Po vložení odpadu do zberných nádob sú pôvodcovia odpadov povinní uzatvoriť tieto

nádoby a neznečisťovať ich okolie. Ak dôjde k znečisteniu okolia odpadových nádob,

občan, ktorý to spôsobil je povinný odstrániť takéto znečistenie na vlastné náklady.

7. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach

hromadného umiestnenia zberných nádob(napr. pri bytových domoch)je zakázané

meniť zoskupenie nádob alebo ich premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny

vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu, ktoré vopred odsúhlasil MsÚ.

8. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby, sú užívatelia povinní bezodkladne

nahlásiť organizácií poverenej zberom alebo MsÚ.

9. Je zakázané :

  1. dávať horúci popol alebo škvaru do zberných nádob a polievať ich vodou, skladovať odpad mimo nádob alebo používať odpadové nádoby na iné účely,
  2. zhromažďovať a skladovať komunálny odpad na verejných miestach, na chodníkoch, na parkoviskách a na verejnej zeleni,
  3. umiestňovať zberné kontajnery na komunikácie a na verejné priestranstvá v deň štátneho sviatku, dôležitého výročia alebo v deň organizovania dôležitej spoločenskej akcie,
  4. vytvárať nelegálne skládky, t.j. skladovať odpad na iných miestach ako je určené v tomto VZN,
  5. vyberať komunálny odpad z nádob za účelom jeho ďalšieho používania
  6. vypúšťať a vhadzovať odpad do vodných tokov

 

Časť III. Nakladanie s komunálnym odpadom

Článok 7.

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek okrem odpadu s obsahom škodlivín.

 

 1. Systém zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa uskutočňuje nasledovne :
  1. Na separovaný zber skla sú po meste rozmiestnené plastové zvony
  2. s veľkosťou cca. 1,5 m3.

  3. Separovaný zber papiera sa realizuje 110 l plechovými nádobami rozmiestnenými
  4. v jednotlivých domácnostiach rodinných domov alebo ako zviazaný papier

   v balíkoch, krabiciach, mechoch v okolí týchto nádob.

  5. Zber zmesového komunálneho odpadu (zostatok komunálneho odpadu po

  vytriedení všetkých separovaných zložiek komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu) sa realizuje nasledovne :

  - pre rodinné domy do 240 l plastových nádob

  - pre bytové domy do 1100 l kontajnerov

  - pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby do 240 l plastových

  nádob alebo 1100 l kontajnerov podľa množstva tvoreného odpadu.

 2. Odvoz komunálneho odpadu podľa ods.1 zabezpečuje firma na základe zmluvy podľa
 3. dohodnutého odvozného kalendára.

 4. Počet zberných nádob pre pôvodcov komunálnych odpadov sa stanovuje takto :
  1. Pre pôvodcov odpadov z rodinných domov (interval vývozu 1 x 2 týždne) :
  2. - 1-4 osoby..........1 x 240 l plastová nádoba

   - 5-8 osôb..........2 x 240 l plastová nádoba

   - 9-12 osôb..........3 x 240 l plastová nádoba

  3. Pre pôvodcov odpadov z bytových domov (interval vývozu 2 x týždenne) :
  4. - 73 osôb..........1 x 1100 l kontajner

  5. Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby sú povinné sady 240 l nádob a 1100 l kontajnerov podľa druhu a množstva tvoreného odpadu
 5. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby si môžu dojednať podmienky – veľkosť

a typ nádob a harmonogram prepravy s organizáciou poverenou zberom v meste

osobitnou zmluvou. Tento spôsob zberu sa považuje za množstevný zber. Cena bude

predmetom zmluvy medzi pôvodcom odpadu a organizáciou poverenou zberom.

 

Článok 8.

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie separovaných zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivín.

 

1. Systém zberu takýchto odpadov je donáškovým spôsobom na určené zberné miesto.

 1. Odber nepoužitých liekov po uplynutí exspiračnej doby zabezpečuje Lekáreň u Juraja,
 2. na ul. Hergottova 2 ).

 3. Opotrebované pneumatiky, batérie a akumulátory, žiarivky, vyradené elektrické

a elektronické zariadenia, opotrebované oleje, odpady z vymetania komínov,

zvyšky farbív a nádoby z nich sa zbierajú na mieste určenom a v čase vyhlásenom MsÚ.

Zber a odvoz zabezpečuje MsÚ najmenej dvakrát ročne.

 

Článok 9.

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu.

 

 1. Zber drobného stavebného odpadu, zmiešaných kovov a odpadu z dreva, mimo odpadu, ktorý podlieha separácií v súlade s týmto VZN zabezpečuje zberňa druhotných surovín, ul. Na Pažiti.
 2. Zberňa druhotných surovín má na tento účel podľa ods.1 tohto článku vo svojom areáli umiestnené min. 2 ks veľkokapacitných kontajnerov. Drobný stavebný odpad preberá prevádzkovateľom určená osoba (správca) zberne, len od občanov mesta Svätý Jur v max. množstve 0,5 m3 bez stanoveného poplatku.
 3. Drobný stavebný odpad v množstve viac ako 0,5 m3 odpadu zabezpečuje ich pôvodca individuálne na vlastné náklady.
 4. Do objektu zberne je povolený vjazd len motorovým vozidlám privážajúcim odpad s platným povolením MsÚ a to v čase prevádzkovej doby zberne.
 5. Zberňa nesmie odoberať komunálny odpad ani drobný stavebný odpad od fyzických alebo právnických osôb, ktorý vzniká pri ich podnikateľskej činnosti.
 6. Odvoz stavebného odpadu a drobného stavebného odpadu zo zberne zabezpečuje firma na základe mandátnej zmluvy nahlásením MsÚ.

 

Článok 10.

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie objemného odpadu.

 

 1. Zber objemných odpadov sa rieši na území mesta Svätý Jur veľkokapacitnými

kontajnermi a jeho zneškodnenie zabezpečí MsÚ najmenej dvakrát ročne.

2. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach zberných nádob v čase

vyhlásenia ich zberu MsÚ. Odstraňujú ich poverené právnické alebo fyzické osoby.

3. Odvoz objemných odpadov vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi firma na základe

zmluvy nahlásením MsÚ.

 1. Inak ako je uvedené v odst.1 a 2 tohto článku je zber, odvoz a zneškodňovanie
 2. objemných odpadov ich pôvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.

 3. Mesto na tento účel prenajíma občanom mesta bezplatne VK na zhromažďovanie
 4. odpadu, spravidla na dobu najviac 14 dní. Občan neplatí za záber verejného priestranstva,

  musí však určiť miesto na postavenie VK, dobu nájmu, upratať priestor po odvezení VK,

  zmluvne zabezpečiť a uhradiť poplatky spojené s odvozom a uložením odpadu na

  skládku, odstrániť na vlastné náklady prípadné škody vzniknuté uložením kontajnera na

  verejné priestranstvo.

 5. Ak to kapacita zberne dovoľuje, môže sa VK prenajímať fyzickým osobám -

podnikateľom alebo právnickým osobám. Cena prenájmu je 30,-Sk/deň pri dobe nájmu

do 14 dní, pri dobe nájmu nad 14 dní je cena 50,- Sk/deň. Poplatok za záber verejného

priestranstva je 3,- Sk/deň/m2.

7. Pri nedodržaní doby nájmu je poplatok 100,- Sk/deň za každý ďalší načatý deň.

 

Článok 11.

Triedenie, zber a spracovanie odpadov

 

 1. Program odpadového hospodárstva mesta obsahuje plán postupnej realizácie separovaného zberu všetkých separovateľných zložiek odpadu.
 2. POH Mesta Svätý Jur podlieha schváleniu MsZ.

 

Článok 12.

Kontrola skládok odpadu

 

 1. Mesto má zodpovednosť za plnenie ustanovení rozhodnutia OÚ v Pezinku o uzavretí skládky komunálneho odpadu v meste Svätý Jur.

 

 

 

 

 

Časť IV. Náklady na odpadové hospodárstvo

Článok 13.

Poplatky

 

 1. Za účelom pokrytia výdavkov mesta vynaložených na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade s týmto VZN mesto zavedie poplatky.
 2. Výška a štruktúra poplatkov sa určí dodatkom č. 7 k VZN č. 2 / 1995 o miestnych poplatkoch.

 

Časť V. Záverečné ustanovenia

Článok 14.

Pokuty a sankcie

 

 1. V súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch, 372/1990 Zb. o priestupkoch, 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch a 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže uložiť MsÚ pokutu do výšky 5.000,- Sk fyzickej osobe, ktorá :
  1. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN
  2. uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom
  3. nesplní oznamovaciu povinnosť, ktorú ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a MsÚ, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
  4. neposkytne mestom požadované údaje, ktoré ako držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ako ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť.
 2. Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta podľa § 13a) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do výšky 100.000,-Sk.

 

Článok 15.

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

1. Kontrola dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia sa vykonáva :

  1. pracovníkmi správneho oddelenia MsÚ,
  2. poslancami mestského zastupiteľstva
 1. V sporných otázkach a podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor.
 2. Mestské zastupiteľstvo ruší platnosť §1, §2, §3 ods.2,3, §4 ,§5 VZN č.3/1999 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Svätý Jur zo dňa 30.8.1999 a §7 VZN č.5/1992 O dodržiavaní čistoty.
 3.  

 4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2002.

 

Vyvesené dňa : 17.12. 2001

Zvesené dňa : ......................................

Ing. Alexander ACHBERGER

primátor mesta

Svätý Jur