Všeobecné záväzné nariadenie č.4/1998

o určení miest na vylepovanie volebných a iných plagátov

Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure v zmysle ő 6 zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

a doplnkov, s použitím zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do NR SR

v znení zákona č. 187/1998 Z.z. ő 23 odsek 4a podľa zákona

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Nariadenie vymedzuje podmienky vylepovania plagátov v rámci

volebnej kampane pre voľby do NR SR a voľby do orgánov

samosprávy obcí a iných plagátov.

2. Na vylepovanie volebných plagátov v rámci volebnej kampane

pre voľby do NR SR a iných plagátov sa určujú existujúce

plagátové plochy a informačné skrinky k tomu účelu

vybudované.

 

Článok 2

Označenie informačných plôch

a/ Plagátová plocha je tabuľa drevenej konštrukcie používaná na

vylepovanie plagátov, reklám oznamov a pod. Táto plocha je

prístupná širokej verejnosti.

b/ Plagátová plocha je tabuľa guľatej betónovej konštrukcie

používaná na vylepovanie plagátov, reklám oznamov a pod.

Táto plocha je prístupná širokej verejnosti.

c/ Informačná skrinka je uzavretá presklenená tabuľa, určená na

vyvesovanie verejných vyhlášok, oznámení miestneho šetrenia,

informačných materiálov, plagátov v rámci volebnej kampane

a pod. prostredníctvom pracovníkov obce.

 

Článok 3

Vymedzenie informačných plôch

Plagátové plochy guľatej betónovej konštrukcie sú

umiestnené v meste Svätý Jur:

a/ Ul.Dr.Kautza /pri kostole/

b/ Ul.Prostredná /pri bývalom kine/

c/ Ul.Horné predmestie /oproti Turna baru/

d/ Ul.Krajinská cesta /oproti vieche/

e/ Ul.Dukelská / pri obchodnom centre/

f/ Ul.Staničná /pri stanici/

g/ Ul.Pri štadióne /oproti obchodu Machalíka/

 

 

 

- 2 -

Informačné skrinky presklenné v meste Svätý Jur sú

umiestnené:

a/ pred Mestským úradom Svätý Jur na Prostrednej ul.

b/ pred nákupným strediskom na Dukelskej ul.

Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek

materiálov zakázané.

 

Článok 4

Sankcie

1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov

mimo určených plôch, môže primátor mesta uložiť fyzickej

alebo právnickej osobe pokutu v súlade s osobitnou právnou

úpravou.

2. Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola

uložená, môže mesto iniciovať a realizovať pre porušenie VZN

mesta nariadenie o odstránení nežiadúcich vylepených

materiálov.

3. Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva

kontrolór obce, resp. iné oprávnené osoby obce, ktorým to

vyplýva z pracovnej náplne.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné záväzné nariadenie je v súlade so Štatútom obce,

ktorý je základnou organizačno-právnou normou obce.

2. Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje

mestské zastupiteľstvo.

3. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na

zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.10.1998 uznesením

č.7/MsZ-1998.

4. Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli

dňa 23.10.1998.

VZN bolo zvesené dňa 6.11.1998

Účinnosť nadobúda dňom 6.11.1998.

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Fronc

primátor mesta