Uznesenie č. 1/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 1

z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 3. januára 2003 na MsÚ vo Svätom Jure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 1

z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 3. 1. 2003 na MsÚ

vo Svätom Jure

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie zasadnutia

  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
  3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora
  4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  5. Vystúpenie primátora
  6. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  7. Voľba zástupcu primátora
  8. Určenie sobášiacich
  9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
  10. Schválenie platu primátora mesta
  11. Diskusia
  12. Schválenie uznesenia
  13. Záver

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Alexander Achberger. Počas rokovania používal predsedajúci insígnie. Počet prítomných poslancov je 10, poslanec, Dr. Jurčovič je ospravedlnený, príde neskôr. Oznámil, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil prítomných poslancov s programom.

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Primátor za zapisovateľa určil p. Ivonu Švorcovú.

Za overovateľov zápisnice určil p. Janku Hargašovú a p. Antóniu Hergottovú.

K bodu 3 - Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

Predsedníčka mestskej volebnej komisie p. Anna Beladičová informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta - príloha č. 1, a zaželala poslancom a primátorovi do volebného obdobia veľa úspechov.

K bodu 4 - Zloženie sľubu novozvoleného primátora

Primátor vyzval vekovo najstaršieho poslanca na prečítanie znenia sľubu pre primátora mesta. P. Pucherová prečítala sľub a novozvolený primátor Ing. Alexander Achberger zložil sľub podpisom pod text sľubu na osobitnom liste - príloha č. 2.

K bodu 5 - Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

Novozvolený primátor prečítal znenie sľubu pre poslancov, ktorí podpisom pod text sľubu zložili sľub v poradí: Dušan Fraňo, PhDr. František Gahér, CSc., Janka Hargašová, Antónia Hergottová, Ing. Peter Chrappa, Mgr. Anna Chrappová, Ľudovít Kaiser, Ing. Kamil Pajer, Mgr. Vilma Pucherová, Silvia Šuleková - príloha č. 3.

K bodu 6 - Vystúpenie primátora

Primátor poďakoval voličom za dôveru a prisľúbil pracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zaželal poslancom do volebného obdobia veľa dobrých podnetov pre rozvoj nášho mesta.

K bodu 7 - Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Na návrh primátora poslanci zvolili mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Chrappa a Ing. Kamil Pajer 10 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania, ďalej len 10:0:0.

Volebná komisia: p. Dušan Fraňo a p. Silvia Šuleková (10:0:0).

Návrhová komisia: Mgr. Vilma Pucherová a Mgr. Anna Chrappová (10:0:0).

K bodu 8 - Voľba zástupcu primátora

Podľa iniciatívneho návrhu klubu poslancov DS, SDKÚ a SOP - príloha č. 4, za zástupcu primátora bol navrhnutý poslanec Dušan Fraňo.

Primátor predniesol svoj návrh: ak zákon ponecháva na rozhodnutie primátora výber a návrh na svojho zástupcu, je potrebné zobrať do úvahy, že by to mal byť človek, ktorého si vyberie a od ktorého očakáva najväčší prínos v práci pre mesto. Zástupca primátora musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov, teda je potrebná dohoda. Terajšie zloženie poslancov deklaruje 5 poslancov DS, 5 poslancov koalície a 1 poslankyňa SOP. Koncom roku 2002 bol do funkcie hlavného kontrolóra mesta na obdobie 6 rokov zvolený na návrh DS Ing. Juraj Pavelek, kde prišlo k dohode i bez predchádzajúcich rokovaní. Na vyváženie obsadenia funkcie v mestskej samospráve navrhujem schváliť poslanca koalície. Ak nepríde k dohode, navrhujem ďalej rokovať.

Primátor využil možnosť nenavrhnúť na tomto rokovaní kandidáta na zástupcu primátora a hlasovať sa bude po dohode.

K bodu 9 - Určenie sobášiacich

Príloha č. 5 - MsZ schvaľuje na štvorročné volebné obdobie od 2003 do 2006 sobášiacich: Ing. Alexandra Achbergera, Dušana Fraňa a Mgr. Annu Chrapovú (10:0:0).

K bodu 10 - Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a

voľba ich predsedov a členov.

P. Fraňo žiada hlasovať o návrhu, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 nezriaďovať Mestskú radu. Primátor v zmysle programu dáva hlasovať o zriadení mestskej rady (4:6:0). Poslanci neschválili zriadenie Mestskej rady.

Primátor predložil návrh na zriadenie komisií - príloha č. 6:

 1. hospodárska
 2. územného rozvoja, výstavby a životného prostredia
 3. ochrany verejného poriadku
 4. sociálna, pre šport a spoločenské záležitosti
 5. kultúrna
 6. pre školstvo.

MsZ schvaľuje zriadenie komisií (10:0:0).

MsZ schvaľuje verejné hlasovanie voľby predsedov komisií (10:0:0).

 1. Komisia hospodárska - predseda Ing. Peter Chrappa (9:0:1).
 2. Komisia územného rozvoja, výstavby a životného prostredia - predseda dr. F. Gahér, CSc. (9:0:1)
 3. Komisia ochrany verejného poriadku - predseda prom. biológ ľ. Kaiser (9:0:1).
 4. Komisia sociálna, pre šport a spoločenské záležitosti - predsedníčka S. Šuleková (9:0:1).
 5. Komisia kultúrna - predsedníčka Mgr. V. Pucherová (9:0:1).
 6. Komisia pre školstvo - predsedníčka Mgr. A. Chrappová (10:0:0).

P. Gahér navrhuje správne gramaticky upraviť názvy komisií na:

 1. Komisia pre sociálne, spoločenské záležitosti a šport
 2. Komisia pre kultúru (10:0:0).

 

K bodu 11 - Schválenie platu primátora mesta

Príloha č. 7 - prednosta MsÚ vysvetlil k predloženému materiálu, že bod a) je len základný plat, ktorý podľa zákona patrí primátorovi , bod b) je zvýšenie základného platu v %, ktoré majú poslanci určiť. Na porovnanie uviedol zvýšenie v Pezinku a v Modre je to 50 %.P. Chrappa navrhuje len základný plat, a po určitom čase zvýšenie. P. Pajer nesúhlasí s týmto návrhom, primátor má za sebou už jedno volebné obdobie, treba ho ohodnotiť.

O 14,,35 hod. prišiel p. Jurčovič.

Prebehla krátka diskusia, počas ktorej sa poslanci nedohodli na navýšení základného platu a preto primátor ukončil tento bod rokovania. MsZ schvaľuje plat primátora v zmysle § 3 ods. 1 § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, starostovi patrí minimálny plat, ktorý je 2,41 násobkom platu pracovníka národného hospodárstva SR (10:0:0).

Pre oneskorený príchod p. Jurčovič nehlasoval za schválenie platu primátorovi. Primátor prečítal sľub pre poslanca Jurčoviča, ktorý zložil sľub svojim podpisom.

K bodu 12 - Diskusia

MsZ schvaľuje počet stálych členov komisií, ktorých bude 5 (11:0:0).

MsZ ukladá predsedom komisií predložiť návrh zloženia komisií do 15. januára 2003 do podateľne MsÚ (11:0:0).

Poslanci sa dohodli, že termín nasledujúceho MsZ bude 28. 1. 2003.

Primátor požiadal zástupcu klubu DS, SDKÚ a SOP p. Fraňa aby predložil požiadavku klubu k zmene organizačného poriadku. Klub DS, SDKÚ a SOP navrhuje aby sa ďalšie rokovanie MsZ konalo do konca januára 2003 s hlavným bodom rokovania - organizačná štruktúra mestského úradu (MsÚ), pracovné náplne pracovníkov MsÚ s cieľom zefektívnenia práce MsÚ a úspora finančných prostriedkov na správu MsÚ.

Ing. Metkeová - pracovné náplne sa budú v priebehu mesiaca meniť, pretože pribudli nové kompetencie. Staré pracovné náplne sú k dispozícii okamžite k nahliadnutiu na personálnom oddelení.

Prednosta - v minulom roku sa žiadny poslanec pri schvaľovaní navýšenia pracovných miest neprišiel oboznámiť s pracovnými zmluvami.

P. Gahér navrhuje pozmeniť návrh p. Fraňa. Navrhuje aby MsÚ predložil do budúceho MsZ plánovanú organizačnú štruktúru MsÚ a pracovné náplne pracovníkov v súvislosti s prechodom kompetencií. Poslanci schválili tento návrh s termínom do 28. 1. 2003 (11:0:0).

P. Fraňo žiada schváliť ukladacie uznesenie pre MsÚ vypracovať a zverejniť spôsobom v meste obvyklým presný harmonogram vývozu komunálneho odpadu v jednotlivých lokalitách. Ing. Metkeová informovala, že MsÚ už túto požiadavku urgoval u firmy Petmas Onyx, doposiaľ harmonogram nedoručili. Ing. Pajer potvrdil, že sa o tomto osobne rozprával s riaditeľom Petmasu p. Ing. Košťálom - nemajú vytlačený harmonogram vývozu. Mesto doteraz vždy občanov informovalo. Poslanci sa dohodli, že harmonogram vývozu TDO a papiera sa bude zverejňovať vo výveskách, prostredníctvom káblovej televízie a mestského rozhlasu.

P. Chrappová upozornila, aby poslanci nabádali spoluobčanov aby si každý pred svojim domom zametal a odpratával sneh. Navrhuje do budúcnosti upraviť všeobecným záväzným nariadením povinnosti a následné neplnenie povinností pokutovať.

Primátor informoval o účasti Mesta Svätý Jur na medzinárodnom veľthu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 2003 - príloha č. 8, a o prezentácii Malokarpatského regiónu a kráľovských miest Malokarpatskej vínnej cesty v UNO City vo Viedni - príloha č. 9.

Hlavný kontrolór - doporučuje poslancom pri rokovaniach dodržiavať zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok MsZ. Navrhuje pripraviť k budúcemu MsZ novým poslancom platné VZN a rokovací poriadok. P. Fraňo žiada novelizáciu rokovacieho poriadku.

Občan Herhonek zablahoželal poslancom k zvoleniu a poprial veľa úspechov v úspešnej práci. Zároveň upozornil na odpady pri vyvážaní nechávajú smetiari rozsypané smeti. Primátor vysvetlil, že mesto o tom vie a pri rokovaniach s Petmasom boli upozornení a prisľúbili nápravu.

Primátor ukončil rokovanie o 15,30 hod.

Zapísala: Ivona Švorcová

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva č. 1/2003, zo dňa 3. 1. 2003.

 

 1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:
 2.  

  I - 1/1 Správu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Svätý

  Jur.

  I - 1/2 Informáciu o prezentácii Malokarpatského regiónu a kráľovských miest Malokarpatskej vínnej

  cesty v UNO City vo Viedni v dňoch 20.- 24. januára 2003.

  I - 1/3 Informáciu o 9. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2003.

 3. MsZ schvaľuje:
 4.  

  I - 2/1 Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Chrappa, Ing. Kamil Pajer. (10:0:0)

  I - 2/2 Volebné komisiu v zložení: Dušan Fraňo, Silvia Šuleková. (10:0:0)

  I - 2/3 Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vilma Pucherová, Mgr. Anna Chrappová. (10:0:0)

  I - 2/4 Sobášiacich na štvorročné obdobie od 2003 do 2006: Ing. Alexander Achberger, Dušan Fraňo,

  Mgr. Anna Chrappová (10:0:0)

  I - 2/5 Zriadenie komisií a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva:

  Komisia hospodárska : Ing.Peter Chrappa (9:0:1)

  Komisia územného rozvoja a živ.prostredia : PhDr.František Gahér,CSc. (9:0:1)

  Komisia ochrany verejného poriadku : Prom.biológ Ľudovít Kaiser (9:0:1)

  Komisia pre sociálne, spol. záležitosti a šport : Silvia Šuleková (9:0:1)

  Komisia pre kultúru : Mgr.Vilma Pucherová (9:0:1)

  Komisia pre školstvo : Mgr.Anna Chrappová (9:0:1)

  I - 2/6 Počet stálych členov komisií MsZ - 5 vrátane predsedu komisie (10:0:0)

  I - 2/7 Plat primátora v zmysle § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a

  platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2,41 násobku platu pracovníka národného hospodárstva SR vyčísleného na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (10:0:0)

 5. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:
 6. I - 3/1 Zriadenie Mestskej rady. (4:6:0)

   

 7. Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu:
 8. I - 4/1 Predložiť poslancom MsZ plánovanú organizačnú štruktúru a pracovné náplne pracovníkov

  MsÚ v súvislosti s prechodom kompetencií (11:0:0)

  Termín: 28.1.2003 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 9. Mestské zastupiteľstvo ukladá predsedom komisií MsZ:

I - 5/1 Predložiť návrh zloženia komisií MsZ (11:0:0)

Termín:15.1.2003 Zodpovedný: predsedovia komisií

 

 

 

Overovatelia: p. Janka Hargašová p. Antóniu Hergottovú.

 

 

Primátor mesta: Ing. Alexander Achberger Prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný