Zápisnica č. 1

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 31.01.2004 na MsÚ Svätý Jur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 1

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 31.01.2004 na MsÚ Svätý Jur

 

 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:        1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                2. Schválenie programu rokovania

                3. Kontrola plnenia uznesení

                4. Záverešný účet mesta za rok 2002

                5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2004

                6. Všeobecne záväzné nariadenia mesta

                7. Prevody majetku mesta

                8. Návrh na kapitálový rozpočet mesta r. 2004

                9. Rôzne

                10.Koniec

 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie a overovateľov                  zápisnice.

 

     Rokovanie MsZ viedol primátor mesta p. Alexander Achberger. Zasadnutie sa začalo o 9,15 hod., prítomných poslancov je 10. Na úvod primátor privítal hosťa p. Bielika starostu mestskej časti Rača.

P. Pucherová – má pripomienky k programu, navrhla najskôr schválenie programu. Nemá sa hlasovať o bodoch, ktoré boli schválené 17.12.2003.

Primátor – navrhuje najskôr schváliť 1. bod programu.

P. Kaiser – číta list p. Mularčíka, advokáta z BA na tému právoplatnosti zasadnutia zo 17.12.2003.

P. Bielik – požiadal o možnosť vyjadriť sa a po udelení slova primátorom oboznamuje poslancov zo svojimi skúsenosťami z vedenia mestského zastupiteľstva v mestskej časti Rača.

P. Fraňo – parag. 12/369 – Rokovania obecného zastupiteľstva – cituje daný paragraf. Domnieva sa, že zasadnutie zo 17.12.2003 je legálne.

P. Metkeová – na pokyn primátora číta dodatok - stanovisko k zasadnutiu poslancov 17.12.2003. Je to dodatok k listu advokáta p. Mularčíka z BA vo veci právoplatnosti zasadnutia zo 17.12.2003.

P. Fraňo – pýta sa, či sa už primátor obrátil na prokuratúru.

Primátor – informoval, že má pripravený list a obráti sa prokuratúru. Navrhuje, aby sa schválil bod 1. Prosí o návrhy.

 

Výsledok hlasovania:

Návrhová komisia: Mgr. Vilma Pucherová a p. Dušan Fraňo (7:0:1)

Overovatelia: RNDr. Peter Jurčovič a Ing. Peter Chrappa (8:0:2)

Mandátová komisia: Mgr. Maria Chrappová a p. Janka Hargašová (8:1:1)

Zapisovateľka: Michaela Vašíková

 

 

 

K bodu 2 – Schválenie programu rokovania

 

Primátor – navrhuje schváliť program, súčasne žiada o vstup zástupcov AGAPÉ. Pýta sa, či má niekto doplňujúcu otázku.

P. Pajer – predkladá návrh, aby bol do programu zaradený aj bod týkajúci sa okružnej križovatky Krajinská cesta, nakoľko túto otázku treba riešiť (5:4:1).

P. Fraňo – žiada vyhodiť body 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 6.4., 7.5., 7.6.

P. Pucherová – vyjadrenie právnika by sa malo brať do úvahy a VZN o dani z nehnuteľnosti prerokovať ihneď po vyjadrení prokurátora.

Primátor – predkladá návrh na vypočutie zástupcov AGAPÉ (10:0:0).

Na zasadnutie sa dostavil občan p. Šimko a požiadal o možnosť prehovoriť pred MsZ (5:0:3)

P. Fraňo – vypustenie bodov, ktoré vymenoval (5:5:0)

Primátor – hlasovanie v zmysle programu (5:5:0)

 

 

Primátor ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure o 9:50.

 

Zapísala: Michaela Vašíková

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Vilma Pucherová    p. Dušan Fraňo

 

 

 

Overovatelia

zápisnice:        RNDr. Peter Jurčovič     Ing. Peter Chrappa  

 

 

 

 

Ing. Alexander Achberger                  Vladimír Pažitný

     Primátor mesta                              Prednosta MsÚ