Uznesenie č. 7/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  10

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2. septembra 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 10

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2. 9. 2003 na MsÚ Svätý Jur.

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie

                        2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                        3. Odsúhlasenie kúpnej zmluvy

                        4. Koniec

 

 

K bodu 1 – Otvorenie

 

            Primátor mesta Ing. Alexander Achberger otvoril rokovanie a predložil na schválenie program rokovania. P. Pucherová navrhla zmenu názvu bodu 4. na rôzne. P. Chrapa nesúhlasí s názvom bodu 3. „odsúhlasenie“, navrhuje neodsúhlasenie, ale po návrhu p. Gahéra, ktorý navrhol použiť „návrh kúpnej zmluvy“ poslanci súhlasia a hlasujú za program so zmenami v počte 10 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania, ďalej len 10:0:0.

 

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Návrhová komisia: p. Vilma Pucherová a p. Dušan Fraňo (10:0:0).

Overovatelia zápisnice:  p. Peter Chrappa a p. Kamil Pajer (10:0:0).

 

K bodu 3 – Návrh kúpnej zmluvy

 

Primátor požiadal JUDr. Vozára (advokát za Mesto Sv. Jur) aby vysvetlil ku kúpnej zmluve k čomu sa mu podarilo v rámci rokovaní  o zmenách v kúpnej zmluve dospieť.

JUDr. Vozár – predložená kúpna zmluva (príloha č.1) je už 4. návrh. Kupujúca strana zdôraznila, že ju bude akceptovať aspoň v takomto znení, ak nepovolíme tieto podmienky, z kúpy zíde. Upozornil poslancov, že v prípade, ak sa bude táto zmluva podrobne rozoberať,  jedná sa o obchodné tajomstvo a dáva na zváženie, aby sa preberala bez účasti verejnosti, t.j. bez videozáznamu. Poslanci sa zhodli na tom, že sa bude rokovať za prítomnosti televízie.

P. Gahér sa pýta, prečo tu nie je nikto za firmu Mapeto Consult, aby sa mohli k pripomienkam vyjadriť.

JUDr. Vozár – východiskové závery z tohto rokovania bude prezentovať na rokovaní s druhou stranou.  Po dohode s druhou stranou navrhuje v čl. V. bod 1. do poslednej vety: „Predávajúci sa zaväzuje... zmeniť dátum na 30. 6. 2004 zabezpečí riadne prerokovanie ..., a vsunúť „vo vlastných orgánoch“.

P. Gahér navrhuje v  čl. V bod 2. chýbajú sankcie. Navrhuje doplniť vetu: ak nebude podľa zmluvy vybudované do termínu, treba vrátiť pozemok v pôvodnom stave. Z bodu 3. navrhuje vybrať poslednú vetu Dr. Vozár – s týmto druhá strana nesúhlasila..

P. Chrappa – navrhuje aby bolo v zmluve uvedené, aby sme to mohli odkúpiť za tú istú cenu. Treba zmluvu uzavrieť tak, aby sme v budúcnosti nemali žiadne záväzky.

P. Pajer – v záujme mesta by mala byť územno-plánovacia dokumentácia (ÚPD) schválená. Nevidí preto dôvod, prečo by sa zmluva nemala schváliť tak ako je predložená. Mestu tu nehrozí z jeho strany žiadny záväzok, ktorý by nemohol splniť. Prikláňa sa k názoru poslednú vetu z bodu 3. vyradiť.

Primátor – ak poslanci majú záujem o odpredaj pozemkov, treba schváliť ÚPD. 

JUDr. Vozár – v prípade odstúpenia mesta od zmluvy, napr. nepreinvestovali 5 mil. Sk musia pozemok vrátiť.

Hlavný kontrolór – zámer je dobrý, cena je výhodná, keď si zoberieme náväznosť, že do 30. 6. 2004 by mala byť schválená ÚPD aby mohli začať robiť, nevidí dôvod, prečo by sme nemali zmluvu schváliť. Mesto má podmienku schváliť priemyselný park a to je v záujme mesta. Treba si zvyknúť na to, že ak je raz niekto vlastníkom pozemku, bude si so svojim majetkom robiť čo chce.

 

Poslanci  po diskusii prišli k dohode a schválili tieto uznesenia:

MsZ schvaľuje kúpnu zmluvu pre f. Mapeto Consult upravenú v čl. V bod 1. posledná veta: 30. 6. 2004 zabezpečí vo vlastných orgánoch ... (10:0:0).

V čl. V. bod 2. doplniť takto: V prípade nesplnenia tohto záväzku kupujúcim, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, pričom pozemok vráti v pôvodnej podobe.

V čl. V bod 3. doplniť: ak do 30.6.2004 nebude pre lokalitu schválené predávajúcim alebo jeho orgánmi touto územnoplánovacou dokumentáciou....(10:0:0).

 

 

K bodu 4 – Rôzne

 

P. Fraňo – treba skontrolovať pozemok fy. Melli – navážky odpadu.

P. Pucherová – občania z ul. Nová pezinská niekoľko krát nahlasovali na MsÚ nefungujúci mestský rozhlas a doteraz sa s tým nič nerobilo. Na ul. A. Dubčeka nesvieti verejné osvetlenie.

Primátor – dňa 11. 9. 2003 po 17 hod. pôjde cez Sv. Jur pápež. Pýta sa poslancov, či je záujem vyzdobiť mesto. P. Pucherová – kolóna s pápežom iba prechádza cez Jur, ľudia o tom vedia, prídu ho vítať, výzdoba nie je potrebná.

 

 

Primátor ukončil rokovanie o 20,00 hod.

Zapísala Ivona Švorcová

 

 

 

Príloha: Návrh kúpnej zmluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva  zo dňa 15.07.2003

 

1.   MsZ schvaľuje:

 

VII-1/1            Zmenu programu v bodoch 3 a 4 takto:

3.     Návrh kúpnej zmluvy.

4.     Rôzne.                                                             (10:0:0)

 

VII-1/2       Návrh kúpnej zmluvy  s firmou Mapeto Consult spol. s r.o. na predaj pozemkov parc.č. 6183/6, 4556/2, 4556/7 upravený takto:

n     čl.5,bod 1: do poslednej vety sa vsúva „ predávajúci sa zaväzuje,že do 30.6.2004 zabezpečí

riadne prerokovanie a prijatie územnoplánovacej dokumentácie vo vlastných orgánoch“

n     čl.5,bod 2:  doplniť spôsob odstúpenia od zmluvy

n     čl.5,bod 3:   vsunúť do prvej vety  „... alebo ak do 30.6.2004 nebude pre lokalitu schválené predávajúcim alebo jeho orgánmi touto územnoplánovacou dokumentáciou....“                                                                               (10:0:0)

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:              Mgr. Vilma Pucherová                                 p. Dušan Fraňo

 

 

Overovatelia zápisnice:           Ing. Peter Chrappa                                   Ing. Kamil Pajer

 

 

Primátor mesta:                         Ing. Alexander Achberger                     prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný