Uznesenie č. 2/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 2

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 28. januára 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 2

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 28. 1. 2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Otvorenie a voľba orgánov MsZ

2. Návrh a schválenie členov komisií MsZ

3. Zmena rozpočtu mesta

4. Rôzne

5. Záver

O 15,00 hod. interpelácie občanov

 

K bodu 1 - Otvorenie a voľba orgánov MsZ

Primátor mesta privítal prítomných poslancov a otvoril rokovanie o 14,10 hod. Navrhol do predloženého programu zaradiť bod 4. – prevody majetku mesta a body rôzne a záver budú nasledovať za ním.

P. Fraňo navrhuje do programu zaradiť organizačnú štruktúru mesta ako samostatný bod po schválení členov komisií. Za takto upravený program dáva primátor hlasovať. Poslanci schválili upravený program rokovania počtom hlasov 11 - za, 0 – proti, 0 – zdržal sa hlasovania, ďalej len 11:0:0.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Ing. K. Pajer a Ing. P. Chrappa (11:0:0).

Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: D. Fraňo a Mgr. A. Chrappová (11:0:0).

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Mgr. V. Pucherová a A. Hergottová (11:0:0).

Za overovateľov zápisnice: Doc.PhDr. F. Gahér,CSc., RNDr. P. Jurčovič (11:0:0).

 

K bodu 2 - Návrh a schválenie členov komisií MsZ

Príloha č. 1 - K návrhu na zmenu názvov komisií MsZ p. Gahér namieta, že pôvodné názvy komisií nie je potrebné meniť, pretože v slovenčine sú povolené dva tvary, oba sú správne. Poslanci sa dohodli, že názvy komisií sa nebudú meniť.

Príloha č. 2 – Návrhov na členov komisií MsZ prišlo viac a preto p. Pajer navrhuje, aby si predsedovia komisií určili väčší počet členov ako bol schválený na minulom rokovaní. Primátor navrhuje zrušiť uznesenie o počte členov 4. Hlasuje sa verejne a návrh nebol prijatý (6:5:0).

Predseda hospodárskej komisie p. Chrappa prečítal návrh na členov komisie: Mária Kudrnáčová, Ing. Kamil Pajer, Ing. Martin Macháček a Ing. Kamil Kyselica.

P. Pajer vyslovil osobnú výhradu k Ing. Kamilovi Kyselicovi ako členovi hospodárskej komisie. Vo vzťahu k mestu spôsobil nemalé finančné škody, ktoré nie sú dodnes vyrovnané. Navrhuje zaradiť Ing. Kyselicu do hociktorej inej komisie, len nie do hospodárskej. P. Chrappa trvá na svojom návrhu. Hlasuje sa verejne:

1. Mária Kudrnáčová (11:0:0)

2. Ing. Kamil Pajer (11:0:0)

3. Ing. Martin Macháček (11:0:0)

4. Ing. Kamil Kyselica (7:3:1)

Predseda komisie územného rozvoja, výstavby a životného prostredia predstavil členov komisie: Ing. Milan Vavrinec, Ing. Helena Klementová, Milan Petrakovič a Ing. Marušicová. Za životné prostredie chcel navrhnúť Ing. Petra Ilku, CSc., keďže komisia má schválený počet členov 4, Ing. Ilku budú prizývať na komisie ak bude treba prejednávať problematiku životného prostredia.

 1. Ing. Milan Vavrinec (11:0:0)
 2. Ing. Helena Klementová (11:0:0)
 3. Milan Petrakovič (11:0:0)
 4. Ing. Marušicová (9:0:2)

Komisia ochrany verejného poriadku predseda p. Kaiser:

 1. Boris Hupka (11:0:0)
 2. Juraj Macháček (11:0:0)
 3. Viktor Fiala (11:0:0)
 4. Anton Herhonek (11:0:0)

Komisia pre sociálne, spoločenské záležitosti a šport, predseda p. Šuleková:

 1. Marta Macháčková (10:0:0)
 2. MUDr. Andrej Kriššák (10:0:0)
 3. MUDr. Jana Plutino (11:0:0)

P. Chrappa navrhuje do komisie zaradiť zástupcu klubu DS p. Dušana Fraňa. P. Pucherová navrhla do komisie pre kultúru zaradiť p. Janku Hargašovú, pretože prejavila záujem pracovať v tejto komisii.

4. Dušan Fraňo (10:0:1)

Komisia pre kultúru, predseda p. Pucherová:

 1. Antónia Hergottová (11:0:0)
 2. Mgr. Beáta Vlasáková (11:0:0)
 3. Janka Hargašová (11:0:0)
 4. Jozef Macharik (10:0:1)

Komisia pre školstvo, predseda p. Chrappová:

 1. Libor Kolník, Zuby 22 (10:0:0), zaoberá sa témou drogy
 2. Andrea Horváthová, Dr. Kautza 2 (10:0:0)
 3. Mgr. Jozef Korček, Pri štadióne 18 (2:6:2) - neschválený
 4. RNDr. Peter Jurčovič, Gaštanova 13 (10:0:0)
 5. Doc. PhDr. František Gahér, CSc., A. Dubčeka 13 (8:0:2) – je ochotný pomôcť v rozbehovom období.

 

K bodu 3 – Organizačná štruktúra mesta

Príloha č. 3p. Fraňo vyslovil svoje výhrady k predloženému materiálu, ktorý podľa neho nieje dostatočne a presne pripravený, chýbajú platobné výmery, dátumy, pečiatky a podpisy na pracovných náplniach zamestnancov. Číta zo zákona NR SR č. 369/90 o obecnom zriadení § 11, ods. 4, písm. a) “obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním” vzhľadom k racionalizácii finančných prostriedkov mesta na vedenie úradu. V okolitých mestách je oveľa nižšia položka na vedenie úradu.

Primátor – každá obec je jedinečná samostatná jednotka, treba konkrétne porovnať v čom sú ostatné úrady na tom lepšie. V minulých rokoch pri zvýšených nákladoch na energiách sa podarilo MsÚ neprekročiť priškrtený rozpočet. Navrhuje predložiť kde má MsÚ rezervy.

P. Chrappa sa zaujíma, či bol v roku 2000, kedy sa schvaľovala organizačná štruktúra MsÚ schválený pavúk. Všetky zmeny v organizačnej štruktúre má schvaľovať výlučne MsZ. Treba k tomuto prijať uznesenie.

Prednosta podotkol, že sa telefonicky dohodol s p. Chrappom, že predložené materiály k organizačnej štruktúre MsÚ budú bez osobných údajov, s čím poslanec súhlasil.

P. Fraňo prečítal návrh uznesenia:

a) Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že predložená organizačná štruktúra Mestského úradu vo Svätom Jure nebola schválená MsZ a preto je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Z. z.(6:0:5).

b) Mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať personálnu a mzdovú kontrolu pracovníkov MsÚ v zmysle zákona 313/2001 Z. z. o verejnej službe a zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, s termínom do budúceho zasadnutia MsZ (11:0:0).

c) Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu vypracovať návrh organizačnej štruktúry mestského úradu s pracovnými náplňami tak, aby neobsahovala viac ako 15 pracovných miest a pokrývala všetky úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov MsÚ a aby bola v súlade najmä so zákonom 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 313/2001 Z. z. o verejnej službe, s termínom do budúceho zasadnutia MsZ.

P. Pajer – odkiaľ viete, že budeme potrebovať 15 pracovníkov? Prednosta MsÚ – čo má zahŕňať 15 pracovníkov? Patria tam aj pracovníci technického úseku? Napr. v Modre je technický úsek samostatný a má 22 pracovníkov. Navrhol, aby bol technický úsek začlenený pod I. Svätojurskú a.s., poslanci však s tým nesúhlasili.

P. Chrappa navrhuje vypracovať koncepciu, kde hľadať rezervy (napr. neprekurovať MsÚ, zabezpečiť termostaty a cez víkendy len temprerovať a pod.) P. Pajer súhlasí s poslancami, ušetriť kde je to možné, napr. na energiách.

Prednosta MsÚ – v minulom roku hlavný kontrolór Ing. Macháček predložil celoslovenskú štatistiku nákladov MsÚ a pritom mesto Svätý Jur tu vyšlo veľmi dobre.

P. Fraňo žiada pracovné náplne bez mena s finančným zatriedením. Primátor – MsZ je oboznamované s každým pracovným miestom.

P. Kaiser – treba prešetriť energie a pohonné hmoty. Hlasuje sa za bod c) s úpravou: Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu vypracovať návrh organizačnej štruktúry mestského úradu s pracovnými náplňami tak, aby obsahovala výrazné racionalizačné opatrenia a pokrývala všetky úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov MsÚ a aby bola v súlade najmä so zákonom 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 313/2001 Z. z. o verejnej službe, s termínom do budúceho zasadnutia MsZ (11:0:0).

d) Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu vypracovať “Poriadok odmeňovania pracovníkov mesta” v zmysle zákona 313/2001 Z.z. a príslušných predpisov a tento dať schváliť MsZ. Termín: do budúceho roko- vania MsZ (11:0:0).

Na otázku ako to bolo s odmenami pracovníkov škôl informovala p. Lackovičová z finan. odd. MsÚ. Základná škola a Základná umelecká škola majú právnu subjektivitu, zamestnanci majú pracovnú zmluvu s riaditeľom školy. Materské školy a Školské jedálne sú zamestnancami mesta. Odmeny, ktoré dostali, nám boli oddelimitované a rozdelené.

V ďalšom bode žiada p. Fraňo uložiť MsÚ pripraviť návrh novelizovaného Rokovacieho poriadku MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v plnom znení, termín: do budúceho zasadnutia MsZ, zodpovedá: prednosta MsÚ (11:0:0). P. Gahér chce dostať Rokovací poriadok s novelizáciami, kde je vyznačené, ktoré zmeny nastali.

P. Chrappa – mesto má pripraviť návrhy na organizačný a rokovací poriadok. Prednosta – materiály budú pripravené do komisií.

K bodu 4 - Zmena rozpočtu mesta

Príloha č. 4 – Zakúpenie vozidla AVIA s hydraulickým čelom vo výške 60 tis. Sk s DPH + náklady na dočasné sfunkčnenie vozidla. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2002 vo výdavkovej časti v kapitálovej časti rozpočtu ekonomická klasifikácia 714 005 funkčná klasifikácia 05.1.0 vo výške 80 tis. Sk z rezervného fondu (10:0:0).

Príloha č. 5 – Poslanci hlasovaním rozhodli o verejnom hlasovaní vo veci zmeny rozpočtu mesta (7:0:3). MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2002 vo výške 7.897.000,- Sk v rozpočtovej klasifikácii školstvo(9:0:1).

K bodu 5 – Prevody majetku mesta

Príloha č. 6 – MsZ schvaľuje predaj bytu č. 4 o rozlohe 26m2 na ul. Prostredná 47, Svätý Jur na základe výberového konania pre kupujúceho Petra Kosibu, bytom ul. 1. mája 11, Svätý Jur:

  1. spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a jeho príslušenstva,
  2. pozemku zastavaného domom:
  3. - parcela č. 25/2 o výmere 400 m2 ako zastavaná plocha,

   - parcela č. 25/3 o výmere 411 m2 ako zastavaná plocha,

   - parcela č. 25/4 o výmere 880 m2 ako zastavaná plocha,

  4. priľahlého pozemku - spoločný dvor

- parcela č. 25/1 o výmere 1126 m2 , za kúpnu cenu 221.500,- Sk (11:0:0).

K bodu 6 – Rôzne

Príloha č. 7 – Informácia o stave zimnej údržby. P. Kaiser – po odhŕňaní chodníkov na Prostrednej ul. s UNC sú poškodené dlaždice. Každý si má odhŕňať pred vlastným domom (podľa VZN č. 2/1999 § 6 zimná údržba) !

P. Fraňo – viackrát nebol zjazdný Neštich, ani smetiari sa tam nedostali. Plán zimnej údržby treba prejednávať na rokovaniach MsZ.

P. Pajer – treba využiť takéto obdobie bez snehu, aby technický úsek pozametal posypovú drť aby sa mohla znova použiť.

P. Gahér navrhuje zariadiť , aby sa odhŕňalo skôr, tak, aby ľudia, ktorí idú ráno do zamestnania a do školy, mali odhrnuté a posypané cesty.

P. Šišovič (za technický úsek MsÚ) vysvetlil postup pri zabezpečovaní zimnej údržby, kedy zvoláva pohotovosť a prečo býva na ceste ujazdená vrstva snehu. MsZ berie na vedomie informáciu.

Príloha č. 8 – Zrušenie splnomocnenia pre akcionárov I. Svätojurskej a.s. HK – vysvetlil, vzťah akcionárov, mesta a MsZ. P. Pucherová – vzhľadom na počet poslancov bude nutné rozdeliť poslancom akcie a nie percentuálny podiel hlasov ako tomu bolo v minulosti. Predstavenstvo I. Svätojurskej a.s. v spolupráci s Mestom Sv, Jur pripraví návrh členov na zastupovanie Mesta vo Valnom zhromaždení I. Svätojurskej a.s. v súlade so stanovami a aktuálnym počtom poslancov. Zrušenie splnomocnenia pre poslancov z minulého volebného obdobia sa zatiaľ nekoná.

Príloha č. 9 – MsZ berie na vedomie informáciu o ustanovujúcom zasadnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, spojeného so školením poslancov obecných zastupiteľstiev a vyzval poslancov, aby sa zúčastnili školenia. Pozvánku dostali spolu s materiálmi. K zákonu č. 369/1990 o obecnom zriadení bude prednášať JUDr. Sotolář, odborník na verejnú správu. Primátor pripomenul poslancom, ktorí majú záujem treba sa prihlásiť, odvoz bude zabezpečený.

P. Gahér navrhuje zvolávať rokovania MsZ na 17 – 19 hod. v utorok. Túto požiadavku treba zapracovať do rokovacieho poriadku a termín bude presne stanovený.

P. Fraňo návrh na uznesenie: MsZ ukladá MsÚ vzhľadom na zvýšenie cien energií pripraviť návrh technických opatrení na zracionalizovanie energetických nákladov. Termín: do budúceho zasadnutia MsZ (11:0:0).

Žiada odpoveď na otázku, prečo sme odmietli opatrovateľskú službu. Primátor stručne vysvetlil k tejto problematike, že v prípade záujmu by nám Okresný úrad oddelimitoval opatrovateľskú službu ale bez financií. V našom meste je 17 opatrovateliek. Opatrovateľská služba patrí pod VÚC. Podrobnejšie informácie podá písomne p. Štefanovičová zo sociálneho odd. MsÚ.

Poslanci žiadajú preveriť komisiou pre školstvo všetky voľné osvetlené a vykurované priestory v ZŠ k využitiu a na prenájom. MsZ ukladá Komisii pre školstvo prešetriť využívanie priestorov základnej školy s cieľom racionálneho využívania vykurovaných a osvetlených priestorov. Termín. podľa rozhodnutia komisie, zodpovedá: predseda komisie (11:0:0).

HK – odporúča poslancom a MsÚ operatívne riešenia neodsúvať, náklady okamžite znižovať, hospodáriť s pohonnými hmotami osobných automobilov.

P. Hergottová – v hornej časti Pezinskej ul. netečie voda, majú slabý tlak. Tieto sťažnosti trvajú od leta, aká je náprava. Primátor vysvetlil, že sa tento problém prejednával s riaditeľom ZsVAKu. P. Gahér – treba sa porozprávať s ľuďmi, riešiť to cez združené finančné prostriedky, aby sa obyvatelia, ktorých sa to týka poskladali na opravu s prispením mesta a ZsVAKu. P. Fraňo navrhuje napojenie na Neštich. Prednosta MsÚ vysvetlil charakter závady; jedná sa o veľkú a nákladnú poruchu. Potrubie je v dolnej časti Pezinskej ul. poškodené a voda sa v tejto oblasti dostáva do potrubí s menším priemerom , preto nemajú v hornej časti tlak. Odstránenie závady by stálo 3 mil. Sk.

P. Šuleková – poukázala na parkovanie pred evanjelickým kostolom. Autá aj autobusy tu parkujú po celom chodníku, ľudia sa nedostanú veľa krát ani na zastávku autobusu. Poslanci sa zhodli na tom, že na také miesta, kde sa nesmie parkovať treba pripraviť vhodné zábrany napr. kvetináče. P. Chrappa žiada, aby sa mohol zúčastniť výberu kvetináčov. Primátor – do budúcnosti treba pripraviť VZN o povolení vjazdu motorovým vozidlom na Prostrednú ul.

Za záver p. Pucherová v mene všetkých poslancov zablahoželala p. Gáherovi k významnému pracovnému úspechu – menovaniu na rektora univerzity a primátor ukončil rokovanie MsZ o 17,30 hod.

 

Zapísala: Ivona Švorcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. 01. 2003 vo Svätom Jure

 

1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

II-I/1 Informáciu o priebehu zimnej údržby mesta Svätý Jur.

II-I/2 Informáciu o ustanovujúcom zasadnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu,

spojeného so školením poslancov obecných zastupiteľstiev.

2. MsZ schvaľuje:

II-2/1 Mandátovú komisiu v zložení Ing. Peter Chrappa a Ing. Kamil Pajer (11:0:0)

Volebnú komisiu v zložení: Dušan Fraňo, Mgr. Anna Chrappová (11:0:0)

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vilma Pucherová, Antónia Hergottová (11:0:0)

Overovateľov zápisnice: Doc.PhDr. F. Gahér,CSc., RNDr. Peter Jurčovič (11:0:0)

II-2/2 Členov komisií MsZ:

Komisia hospodárska: Mária Kudrnáčová (11:0:0), Ing. Kamil Pajer (11:0:0), Martin Macháček

(11:0:0), Ing. Kamil Kyselica (7:3:1).

Komisia územného rozvoja a životného prostredia: Ing. Milan Vavrinec (11:0:0), Ing. Elena

Klementová (11:0:0), Milan Petrakovič (11:0:0), Ing. Marušicová (9:0:2)

Komisia ochrany verejného poriadku: Boris Hupka (11:0:0), Juraj Macháček (11:0:0), Viktor

Fiala (11:0:0), Anton Herhonek (11:0:0)

Komisia pre sociálne, spoločenské záležitosti a šport: Macháčková Marta (10:0:0),

MUDr. Andrej Kriššák (10:0:0), MUDr. Jana Plutino (11:0:0), Dušan Fraňo (10:0:1)

Komisia pre kultúru: Antónia Hergottová (11:0:0),Mgr. Beáta Vlasáková (11:0:0), Jana

Hargašová (11:0:0), Jozef Macharík (10:0:1)

Komisia pre školstvo: Libor Kolník st.(10:0:0), Andrea Horváthová (10:0:0), RNDr. Peter Jurčovič

(8:0:2),Doc.PhDr. František Gahér,CSc. (10:0:0).

II-2/3 Predaj bytu č.4 o rozlohe 26 m2 na Prostrednej ul.č.47 vo Svätom Jure pre kupujúceho Peter Kosiba,ul.1.mája č.11, Svätý Jur:

  1. spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a jeho príslušenstva,
  2. pozemku zastavaného domom:
  3. - parcela č. 25/2 o výmere 400 m2 ako zastavaná plocha,

   - parcela č. 25/3 o výmere 411 m2 ako zastavaná plocha,

   - parcela č. 25/4 o výmere 880 m2 ako zastavaná plocha,

  4. priľahlého pozemku - spoločný dvor

- parcela č. 25/1 o výmere 1126 m2 ,

za kúpnu cenu 221.500,- Sk, slovom dvestodvadsaťjedentisícpäťsto Sk. (11:0:0)

II-2/4 Zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2002 vo výške 7.897.000,- Sk

v rozpočtovej klasifikácii školstvo v príjmovej aj výdavkovej časti v členení:

Zariadenie

Položka 611

Tarifný plat

Položka 622

odvody

Položka 633

Tovary a služby

Spolu

MŠ Bratislavská

329.000

123.000

75.000

527.000

MŠ Felcánová

343.000

128.000

65.000

536.000

MŠ Pezinská

547.000

205.000

97.000

849.000

ŠJ pri MŠ Pezinská

157.000

61.000

6.000

224.000

ŠJ pri MŠ Felcánová

194.000

73.000

11000

278.000

ŠJ pri ZŠ Kollárova

180.000

68.000

18.000

266.000

ZUŠ Kollárova

606.000

231.000

79.000

916.000

ZŠ Kollárova

2.764.000

1024.000

318.000

4.106.000

Spolu

5.120.000

1.913.000

669.000

7.702.000

Cirkevná škola

195.000

   

195.000

Spolu:

5.315.000

1.913.000

669.000

7.897.000

(11:0:0)

II-2/5 Zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2002 vo výdavkovej časti v kapitálovej časti rozpočtu -

ekonomická klasifikácia 714005, funkčná klasifikácia 05.1.0 vo výške 80.000,- Sk z rezervného fondu. (10:0:0)

 1. Mestské zastupiteľstvo ukladá

a/ hlavnému kontrolórovi:

II-3/1 Vykonať personálnu a mzdovú kontrolu pracovníkov MsÚ v zmysle zákona 313/2001 Z.z. o

verejnej službe a zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov. (11:0:0)

Termín: do budúceho zasadnutia MsZ Zodpovedá: hlavný kontrolór

b/ Mestskému úradu:

II-3/2 Vypracovať návrh organizačnej štruktúry mestského úradu s pracovnými náplňami tak,

aby obsahovala výrazné racionalizačné opatrenia a pokrývala všetky úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov MsÚ a aby bola v súlade najmä so zákonom 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 313/2001 Z.z. o verejnej službe (11.0:0)

Termín: do budúceho zasadnutia MsZ Zodpovedá: prednosta MsÚ

II-3/3 Vypracovať “Poriadok odmeňovania pracovníkov mesta ” v zmysle zákona 313/2001 Z.z. a

príslušných predpisov a tento dať schváliť MsZ (11:0:0)

Termín: do budúceho zasadnutia MsZ Zodpovedá: prednosta MsÚ

II-3/4 Pripraviť návrh novelizovaného Rokovacieho poriadku MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.

v plnom znení. (11:0:0)

Termín: do budúceho zasadnutia MsZ Zodpovedá: prednosta MsÚ

II-3/5 Vzhľadom na zvýšenie cien energií pripraviť návrh technických opatrení na zracionalizovanie

energetických nákladov (11:0:0)

Termín: do budúceho zasadnutia MsZ Zodpovedá: prednosta MsÚ

c/ Komisii pre školstvo

II-3/6 Prešetriť využívanie priestorov základnej školy s cieľom racionálneho využívania vykurovaných

a osvetlených priestorov. (11:0:0)

Termín. podľa rozhodnutia komisie Zodpovedá: predseda komisie

 1. Mestské zastupiteľstvo konštatuje:
 2. II-4/1 Predložená organizačná štruktúra Mestského úradu vo Svätom Jure nebola schválená MsZ a

  preto je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Z.z. (6:0:5)

 3. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:

II-5/1 Za člena komisie pre školstvo Mgr. Jozefa Korčeka. (2:6:2)

 

Návrhová komisia: Mgr. Vilma Pucherová p. Antónia Hergottová

 

 

Overovatelia zápisnice: Doc.PhDr. F. Gahér,CSc. RNDr. Peter Jurčovič

 

 

Primátor mesta: Ing. Alexander Achberger Prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný

V ý p i s

z uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. 1. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 2/MsZ - 2003

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

II-2/2 Členov komisií MsZ:

Komisia hospodárska:

Mária Kudrnáčová, Žabky 936 (11:0:0)

Ing. Kamil Pajer, P. O. Hviezdoslava 29 (11:0:0)

Ing. Martin Macháček, Letohradská 10 (11:0:0)

Ing. Kamil Kyselica, Štúrova 28 (7:3:1)

Komisia územného rozvoja, výstavby a životného prostredia:

Ing. Milan Vavrinec, Bernolákova 15 (11:0:0)

Ing. Elena Klementová, Kozmonautov 3 (11:0:0)

Milan Petrakovič, Pri štadióne 31 (11:0:0)

Ing. Lucia Marušicová, Bratislavaská 59 (9:0:2)

Komisia ochrany verejného poriadku:

Boris Hupka, Bratislavská 24 (11:0:0)

Juraj Macháček, Dukelská 6 (11:0:0)

Viktor Fiala, Zuby 1 (11:0:0)

Anton Herhonek, Štúrova 36 (11:0:0)

Komisia pre sociálne, spoločenské záležitosti a šport:

Marta Macháčková, Letohradská 8 (10:0:0)

MUDr. Andrej Kriššák, Hergottova 2 (10:0:0)

MUDr. Jana Plutino, Podhradie 33 (11:0:0)

Dušan Fraňo, Pri peci 13 (10:0:1)

Komisia pre kultúru:

Antónia Hergottová, Prostredná 32 (11:0:0)

Mgr. Beáta Vlasáková, Pezinská 80 (11:0:0)

Janka Hargašová, Bernolákova 7 (11:0:0)

Jozef Macharík, Družstevná 19 (10:0:1)

Komisia pre školstvo:

Libor Kolník st., Zuby 22 (10:0:0)

Andrea Horváthová, Dr. Kautza 2 (10:0:0)

RNDr. Peter Jurčovič, Gaštanova 13 (10:0:0)

Doc.PhDr. František Gahér, CSc. (8:0:2)

 

 

 

 

 

Ing. Alexander Achberger Vladimír Pažitný

primátor mesta prednosta MsÚ