Zápisnica č. 2

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva Svätý Jur konaného dňa 12. 2. 2004 na MsÚ vo Svätom Jure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápisnica č. 2

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 12. 2. 2004 na MsÚ Svätý Jur.

 

Prítomní:         podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:         1. Otvorenie, voľba orgánov 

                        2. Schválenie programu rokovania

                        3. Kontrola plnenia uznesení

                        4. Záverečný účet mesta za rok 2002

                        5. Rôzne

                        6. Koniec

 

 

K bodu 1 – Otvorenie, voľba orgánov

 

Primátor otvoril rokovanie o 9,10 hod. Prítomných poslancov je 10, MsZ je uznášania schopné. Požiadal poslancov o návrhy na skrutátorov. Od poslancov žiaden návrh, primátor navrhuje p. Hargašovú a                p. Šulekovú. Hlasovaním: 4 za, 0 proti, 0 zdržal sa, 5 nehlasovali, ďalej len (4:0:0-5).

O 9,11 hod. prišiel p. Jurčovič.

Za overovateľov zápisnice primátor navrhol p. Jurčoviča, (p. Fraňo a p. Kaiser nemajú záujem) a p. Pajera (5:0:0-5). Návrhová komisia: p. Pucherová a p. Chrappová (5:0:0-5).

 

P. Gahér nesúhlasí s programom rokovania, kde sa v druhom bode schvaľuje program rokovania, po voľbách orgánov. P. Fraňo má pripomienku k termínu zvolania MsZ na 9,00 hod.  Cituje zo Zákonníka práce § 136 ods. 1: „Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy.“  Žiada zapísať, že primátor porušuje zákonník práce, pretože zvoláva rokovania na dopoludňajšiu hodinu, kedy má väčšina pracovné povinnosti, takže si musia brať dovolenku, alebo voľno, ktoré nemajú zaplatené.

 

P. Pucherová vyzdvihla problém, ktorý už dlhšie pretrváva medzi primátorom a poslancami. Keďže nevie ako ďalej, žiada primátora, aby sa zamyslel nad svojimi činmi a aby našli s poslancami spoločnú reč. Na tom, že MsZ nepostupuje majú vinu obe strany.

Primátor berie svoj podiel viny len z tej strany, že nemôže pracovať s ľuďmi, ktorí osočujú jeho osobu prostredníctvom vyhlásení, v ktorých uvádzajú nepravdy, podávajú občanom neoverené informácie.

 

Poslanci pokračovali v diskusii, kde vytýkali primátorovi hlavne zvolávanie zasadnutí na 9,00 hod. Schválili si uznesenie, ktoré hovorí kedy má primátor zvolávať zasadnutia.

Primátor – uznesenie bolo pozastavené a v druhom hlasovaní nezískalo 3/5 väčšinu. Žiada vyjadrenie prokuratúry k tomuto problému. P. Chrappa – primátor nemá právo žiadať vyjadrenie. Primátor žiada o vyjadrenie hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór – nevidí situáciu veľmi nádejne, v minulom roku sa niekoľko krát snažil zmieriť poslancov a primátora, kedy zorganizoval dve stretnutia, ale nenašla sa spoločná reč. V predvianočnom období v spolupráci s p. Gaburom bolo ďalšie neformálne stretnutie. Situácia vyzerala veľmi pozitívne, veril, že sa našli riešenia, ktoré by mohli pokračovať v zastupiteľstve, ale tu je zase všetko po starom.

Sú tu problémy, ktoré sa ťažšie riešia v rozpočtovom provizóriu. Na vyjadrenie prokurátora sa nemôžeme spoliehať, lebo nech rozhodne akokoľvek, vždy bude jedna strana nespokojná. Vyzýva všetkých aby sa snažili nájsť dohodu a pokročiť ďalej.

 

Primátor žiada poslancov, aby vysvetlili, prečo ohovárajú jeho osobu. P. Fraňo – nezdá sa mu, že ohovára primátora. P. Gahér – ide mu len o zvolanie rokovania na 18,00 hod. s programom aký žiada.

P. Pajer – ak je vôľa rokovať, môžeme začať.

Primátor prečítal tézy šiestich poslancov, ktorí vyhrali voľby. P. Gahér – nie som členom žiadnej politickej strany, hájim len záujmy občanov.

Primátor pristupuje k bodu 2. Pretože sa niektorí  poslanci vzdialili, primátor vyhlásil 5 min. prestávku.

 

Po prestávke primátor konštatuje, neuznášaniaschopnosť MsZ.  

Primátor informoval, že 5. 2. 2004 podal podnet na prešetrenie na Krajskú prokuratúru. Tento podnet bude vyvesený na úradnej tabuli. V zmysle zákona zvolá zastupiteľstvo do 14 dní. Rokovanie bolo ukončené o 10,10 hod.

 

 

Zapísala: Ivona Švorcová  

 

 

 

 

Návrhová komisia:        Mgr. Vilma Pucherová                          Mgr. Anna Chrappová

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   RNDr. Peter Jurčovič                            Ing. Kamil Pajer

 

 

 

Primátor mesta:                        Ing. Alexander Achberger                      Prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný