Zápisnica č. 3


z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 25. 3. 2003


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov MsZ
  2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
  3. Prevody majetku mesta
  4. Zmena rozpočtu mesta
  5. Dodatky k VZN
  6. Rôzne
  7. Záver

K bodu 1 - Otvorenie

Primátor privítal prítomných poslancov, ktorých sa z 11 poslancov prezentovalo 5, teda menej ako polovica. Skonštatoval, ze MsZ nie je uznášania schopné. Oznámil prítomným poslancom, že najbližšie rokovanie zvolá podľa zákona o obecnom zriadení do 14 dní a ukončil zasadanie.

Zapísala: Ivona Švorcová

Príloha:

  1. List s podpismi

Ing. Alexander Achberger, primátor mesta

Vladimír Pažitný, prednosta MsÚ