Uznesenie č. X/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 3

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného               dňa 24.02.2004 na MsÚ Svätý Jur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č.3

Z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 24. 02. 2004 na MsÚ Svätý Jur.

 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:          1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                  2. Schválenie programu rokovania

                  3. Kontrola plnenia uznesení

                  4. Záverečný účet mesta za rok 2002

                  5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2004

                  6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta

                  7. Prevody majetku mesta

                  8. Návrh na kapitálový rozpočet mesta na r. 2004

                  9. Rôzne

                  10.Koniec

 

 

K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

      Rokovanie MsZ viedol primátor mesta p. Alexander Achberger. Zasadnutie sa začalo o 9,10 hod., prítomných poslancov je 10. Primátor prečítal program rokovania MsZ a spýtal sa, kto chce byť v komisiách. P. Gaher má pripomienku k programu, má byť schválený najskôr program a potom voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  Primátor – program má byť schválený, keď budú overovatelia zápisnice. P. Gaher má otázku, kto spočíta hlasy. Primátor je ochotný sa prispôsobiť. Treba veci upresniť, poslať list na MV SR. Dáva návrh na zmenu v programe. Hlasovanie najskôr za schválenie programu a potom overovatelia zápisnice a návrhová komisia. (6:0:4)

      Prvým bodom programu bude schválenie programu. P. Fraňo dáva návrh na vypustenie bodov: 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 9/1 9/5 a aby sa rokovalo o bodoch: 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/6, 8/1 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9.

Primátor – má svoj návrh p. Fraňo zdôvodniť presne podľa jednotlivých bodov. P. Fraňo – vypustené body už prerokovali. Domnievajú sa, že sa opäť porušuje Zákonník práce. P. Pajer – p. Fraňo sa nemá odvolávať na Zákonník práce. Cituje Zákonník práce ďalej. Primátor číta názvy jednotlivých bodov, ktoré sa majú vypustiť:

4/1 – Záverečný účet mesta za rok 2002

5/1 – Rozpočet mesta na rok 2004

6/1 – VZN č.2/2004 o dani z nehnueľnosti na rok 2004

6/2 – Dodatok č.11/2004 k Všeobecnému nariadeniu č.2/1995 o miestnych poplatkoch na území mesta Svätý Jur

6/4 – Všeobecne záväzná nariadenie mesta č.3/2004 o celoplošnej deratizácii na území mesta Svätý Jur

7/5 – Predaj bytu na ul. Dr. Kautza 9 vo Svätom Jure na základe obchodnej verejnej súťaže.

7/6 – Predaj bytu na ul. Kollárova 4/223, Svätý Jur (bývalý školský byt)

7/7 – Prevod bytu č.2, Prostredná 33 vo Svätom Jure do osobného vlastníctva podľa zákona 182/1993 Zb. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Svätý Jur č. 4/1999 o prevode bytov pre kupujúceho Jozef Horečný, bytom Prostredná 33, Svätý Jur.

7/8 – Predaj nehnuteľnosti par. č. 23/1

9/1 – Zrušenie školskej komisie

9/5 – Zmena nájomného pre nebytové priestory, zdravotnícke a lekárske zariadenia, v Zdravotnom stredisku vo Svätom Jure na rok 2004

 

Primátor upozorňuje následne poslancov, že rokovanie šiestich poslancov z decembra 2003 je neplatné. Dáva hlasovať za návrh p. Fraňa na vypustenie bodov programu. (6:4:0)

Primátor má otázku, či sú aj ostatné vymenované body podľa platného programu. P. Fraňo – súhlasia. Primátor dáva hlasovať, či všetci súhlasia s programom mimo vyňatých bodov. (6:1:3)

P. Kaiser – technická pripomienka – tie vyňaté body nie sú tajné, opozícia ich pozná, nešli mimo rámec. Primátor – podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznesenia, ktoré nie sú podpísané primátorom nie sú platné. P. Hargašová – pýta sa prečo zvolávali mimooriadne rokovanie, keď riadne rokovanie bolo doobeda. Primátor – slovo „mimoriadne“ tam nebolo uvedené. P. Chrappa – nebolo tam napísané „mimoriadne“ a na záver bolo napísané odporúčanie, aby to primátor podpísal. Primátor – zasadnutie šiestich poslancov bolo neplatné. Nemôže sa pod to podpísať. P. Gaher – nemá sa primátor vyjadrovať, či to bolo alebo nebolo v súlade s právom. Je to len jeho právny názor. A kto vedie schôdzu má byť slušný. Primátor odníma p. Gaherovi slovo. Má sa prejsť k rokovaniu.

 

K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Návrhová komisia: Mgr. Vilma Pucherová a RNDr. Peter Jurčovič

Mandátová komisia: p. Janka Hargašová a p. Antónia Hergottová

Overovatelia zápisnice: Prom. biolog Ľudovít Kaiser a p. Šuleková

Zapisovateľka: Michaela Vašíková

 

K bodu 6 – Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Príloha č. 6/3 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2004 o školskom obvode v meste Svätý Jur. (10:0:0)

 

Príloha č. 6/5 – p. Kaiser – poplatky za psa, evidencia sa príliš nedarí, poplatky by sa mali zdvihnúť neplatičom, pokutovať by sa mali tí, čo špinia mesto, ale kto to bude vyberať. Toto VZN nejde s dobou. Je za to, aby sa viac predebatovalo pokutovanie na námestí. Majú byť k dispozícii sáčiky. Nemajú sa zvyšovať poplatky, len pri nových psoch. Členom klubu kinológov by sa mal poplatok odpustiť, robia akcie aj pre ľudí, či deti. Primátor – ak sú dôvodné pripomienky, má sa to prerokovať v komisiách. P. Pajer – ak je zmysluplný návrh, má sa jasne formulovať. Ak poslanec vypracuje návrh, má ho posunúť komisiám. P. Pucherová – formuluje návrh p. Kaisera, že sa to má dať na verejnú diskusiu, občania sa majúä vyjadriť. Majú ho pripomienkovať.

„MsZ predkladá návrh VZN mesta o chove, vodení a držaní psov na území mesta Svätý Jur na verejné pripomienkovanie so zverejnením vo Svätojurskej televízii, rozhlase a na vývesnej tabuli Mestského úradu s výzvou na vyjadrenie.“

Primátor – hlasovanie o prílohe 6/5 (1:0:9)

 

Príloha č. 6/6 – p. Fraňo – zmluva bolo podpísaná bez vyjadrenia poslancov. P. Gaher – otázka, akým spôsobom sa vyberala firma? Primátor – firma sa nevyberala konkurzom. V pezinskom okrese boli dve firmy a vybraná firma Privilegium. Od 1.1.2004 muselo túto činnosti prevziať mesto alebo firma. Zmluva bolo prerokovaná v Pezinku. Firma prevzala aj starosť o pracovníkov. Ale peniaze od štátu neboli poskytnuté v plnom rozsahu. P. Gaher – je to služba, nemohlo to byť vybrané inak, ako verejným obstarávaním. P. Šuleková – keď tu boli zástupcovia firmy, mohli sa dostaviť a oboznámiť sa. P. Pajer – krízové stavy sa dajú riešiť aj tak, ako sa to riešilo. Len teraz sa zisťuje, či budú finančné prostriedky dostatočné, či bude mať mesto dosť prostriedkov. Bral sa stav k 1.1.2003. Akou formou sa potom vykryje deficit sa bude rokovať v 3. alebo 4. kvartáli. P. Fraňo – technická pripomienka – má sa to schváliť na 3 mesiace a potom urobiť súťaž. P. Pucherová – do 3. mesiacov sa má urobiť verejné obstarávanie. P. Šuleková číta zmluvu s firmou Privilegium. P. Gaher – ak vieme, že verejné obstarávanie trvá 4 mesiace, má sa s tým začať hneď, aby to bolo na ďalší rok. P. Fraňo – technická pripomienka – jedná sa o značnú sumu, je to 10 000 SKK na štvrť roka, musí sa vybrať firma. P. Pajer – technická pripomienka – firma Privilegium je nezisková organizácia. Primátor – ak má niekto konkrétne návrhy, má to byť na papieri. Ak bol porušený zákon, tak v celom okrese a budeme to musieť napraviť. P. Gaher – verejné obstarávanie bez časovej tiesne môžu urobiť aj ostatné zúčastnené obce. P. Pavelek – je potrebné, aby sa v druhom bode prijalo, čo sa hovorilo. Poukazuje na zdĺhavosť diskusie. Primátor – faktická – bolo to v súlade so zákonom.

 

MsZ schvaľuje: VZN č.5/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby. (10:0:0)

MsZ schvaľuje: Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb pre mesto Svätý Jur neziskovou organizáciou Privilegium od 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004. (10:0:0)

MsZ ukladá Mestskému úradu povinnosť pripraviť verejné obstarávanie a vybrať poskytovateľa do 31. 12. 2004. (10:0:0)

 

 

K bodu 7 – Prevody majetku mesta

 

Príloha č. 7/1 – MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 299/1 identifikovanú geometrickým plánom 124/2003 ako pozemku parc.č. 299/3 o výmere 10 m2 pre majiteľa objektu postavenom na pozemku parc.č. 299/3 Romana Beneca s manželkou, za cenu 1620 SKK za m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (10:0:0)

 

Príloha č. 7/2 – p. Fraňo – hovorilo sa, že sa otvorí cesta z Felcanovej hore. Predtým než sa bude schvaľovať, má sa spraviť štúdia na cestu. P. Gaher – dajme moratórium, po štúdii sa to môže predať. Primátor – komisie sa vyjadrili. P. Gaher – spýtajme sa architekta.

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 300/5 idenfifikovaný geometrickým plánom 132/99 ako pozemok parc.č. 300/5 o výmere 21 m2 pre Máriu Maderičovú s manželom za cenu 1620 SKK plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (8:2:0)

 

Príloha č. 7/3 – p. Pucherová – dalo do toho mesto peniaze? P. Metkeová – sú v tom štátne peniaze, dotácie.

MsZ schvaľuje predaj hmotného investičného majetku mesta Svätý Jur v rozsahu slaboprúdové rozvody zrealizované v rámci výstavby 12 RD ulica Družstevná pre Slovenské elekomunikácie a.s. Námestie slobody 6, Bratislava IČO 35 763 469 za sumu 80 000 SKK. (10:0:0)

 

 

Príloha č. 7/4 – p. Metkeová vysvetľuje daný materiál. P. Pucherová – technická pripomienka – má sa to uznesenie zrušiť a má byť nové VZN. Primátor – hlasovanie, aby uznesenie Batea bolo zrušené (10:0:0)

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc.č. 4801/2 o výmere 235 m2 a časť parc.č. 4795 o výmere 36 m2 identifikovaný GP 39/3 ako parc.č. 44801/50 o výmere 271 m2 (diel 1 o výmere 36 m2 a diel 2 o výmere 235 m2), zastavaná plocha pre klientov (vlastníkov 12 bytových jednotiek na ul. Pri štadióne č. 26/A vo Svätom Jure) firmy Batea – stavebná spoločnosť Pezinok, IČO 300 36 305 za cenu 1500 SKK/m2 pozemku, plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (10:0:0)

 

Príloha č. 7/9 – p. Chrappa – cena okolo 500 SKK je dobrá v danej lokalite. P. Kaiser – je nízka.

MsZ neschvaľuje prílohu č.7/9 (4:4:2)

 

MsZ schvaľuje predaj pozemku 4513/21 identifikovaný geometrickým plánom 353/2 o výmere 344 m2 pre firmu Semez za kúpnu cenu 450 SKK za m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (10:0:0)

P. Chrappa – MsZ ukladá Mestskému úradu pripraviť nájomnú zmluvu na zvyšný pozemok, ktorý využíva Semez.

 

Primátor vyhlásil prestávku o 10,55, rokovanie pokračuje o 11,10, k bodu 7.

 

 

Príloha č. 7/6 – Primátor – kto je za rokovanie o prílohe 7/6 (9:0:0)

MsZ schvaľuje predaj domu súp.č. 223 na pozemku parc.č. 44754/2 p. Jurajovi Achbergerovi, bytom Kollárova 4, Svätý Jur za cenu určenú Znaleckým posudkom v sume 1 006 300 SKK a s nákladmi spojenými s predajom nehnuteľnosti. (9:0:0), 1 nehlasoval.

 

K bodu 8 – Návrh na kapitálový rozpočet mesta r. 2004

 

Príloha č. 8/1 – p. Gaher – vodárne berú vysoké vodné a stočné.

MsZ schvaľuje kapitálový výdavok na rok 2004, funkčná klasifikácia 05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami, ekonomická klasifikácia 715031 – Nákup rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov do výšky 250 000 SKK, podmienkou je uskutočnenie výberového konania. (10:0:0)

 

K bodu 9 – Rôzne

 

Príloha č. 9/2 – MsZ schvaľuje zriadenie obecnej školskej rady v meste Svätý Jur pre školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur. (10:0:0)

 

Príloha č. 9/3 – MsZ schvaľuje, aby primátor mesta Svätý Jur delegoval do obecnej školskej rady týchto zástupcov:

RNDr. Petra Jurčoviča a Mgr. Annu Chrappovú. (10:0:0)

 

Príloha č. 9/4 – p. Gaher – postup žiadateľov sa im zdá nefér, nemalo by to byť schválené. P. Fraňo – otázka, či platí za garáž nájomné? P. Metkeová – pripravovala sa nájomná zmluva.

MsZ mení uznesenie č.3/MsZ-2002, III-2/24 zo dňa 18. a 25.6.2002 v časti – cena bytu 10 270 SKK. (3:6:1)

P. Pucherová – platí staré VZN, toto uznesenie nebolo schválené.

 

Príloha č. 9/6 – p. Chrappa – kto je investorom? Primátor – firma, ktorá bude stavať priemyselný areál. P. Pucherová – ak bude napísané, že to financuje firma, nie je problém. P. Metkeová – aj naše stanoviská budú podmienené týmto financovaním. Prebieha verejné pripomienkovanie občanmi.

MsZ schvaľuje zámer výstavby malej okružnej križovatky v polohe stykovej križovatky a to prestavbou jestvujúcej križovatky cesty II/502 – ul. Žabky bez finančných nárokov na mesto. (9:1:0)

P. Gaher – aký vplyv má posun tabule? P. Metkeová – križovatka musí byť v mesta a kvôli rýchlosti príjazdu do križovatky.

MsZ schvaľuje presun tabule označenia Mesta Svätý Jur na hranicu intravilánu mesta. (5:0:5)

 

Príloha č. 9/7 – MsZ schvaľuje pre Prezidentské voľby 2004 pre Mesto Svätý Jur jeden volebný obvod. (9:0:0)

MsZ schvaľuje pre Prezidentské voľby 2004 pre Mesto Svätý Jur tri volebné okrsky, ktoré zahŕňajú spravidla nad 1000 oprávnených voličov. (9:0:0)

 

Príloha č. 9/8 – MsZ mení uznesenie č.3/MsZ-2001, III-2/14 zo dňa 18.66.2001 v časti : na výstavbu bytov za nasledovných podmienok sa vypúšťa „na výstavbu bytov“, bod b/. (2:2:6)

Príloha č. 9/9 – MsZ schvaľuje splátkový kalendár pre firmu Hasselelektro s.r.o., na splatenie kupnej zmluvy – kúpa pozemku parc.č. 4513/2, 4580/1 v rovnomerných štvrťročných splátkach počas troch rokov. MsZ určuje úroky vo výške podľa NBÚ plus inflačný koeficient. MsZ schvaľuje, že kúpna zmluva bude podaná na vklad do katastra nehnuteľností po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške aj s úrokmi zo splátok na účet predávajúceho. (8:0:1)

 

P. Fraňo – návrh uznesenia: vypracovať prehľad o projektoch financovaných Európskou úniou.

MsZ ukladá Mestskému úradu povinnosť informovať o predložených projektoch pre čerpanie prostriedkov z fondou Európskej únie do budúceho MsZ. (8:0:0)

 

P. Fraňo číta ďalší návrh uznesenia: MsZ ukladá Mestkému úradu pripraviť a vyhlásiť verejnú súťaž na projekt svetelná križovatka v zmysle štúdie do 15.5.2004 a zhotovenie dieľa Prostredná – SNP – štátna cesta. Prednosta – štúdia bola vypracovaná pre celú Krajinskú cestu. Podľa tejto štúdie je urobená aj táto križovatka. Bola vypracovaná aj na svetelnú križovatku Pezinská – Stará Pezinská.

Primátor – každý materiál má byť prerokovaný v dvoch komisiách. P. Pucherová – keď je vypracovaná štúdia, tak sa to má predložiť komisiám. P. Kaiser – má sa spraviť výber, kvôli cenovým reláciám. Prednosta – komisie si to musia určiť najskôr. Primátor – nedá sa to vyjadriť jedným nariadením. P. Kaiser – návrh na hlasovanie za návrh p. Fraňa. (5:0:3)

 

P. Fraňo – MsZ schvaľuje termín konania rokovaní MsZ prvý utorok v mesiaci okrem mesiaca augusta. (5:3:0)

 

P. Fraňo – využívame na údržbu mesta nezamestnaných? Prednosta – sú pripravené materiály a bude sa to dávať Úradu práce. Primátor – nezamestnanosť v meste Svätý Jur je 2,6%, ale nie všetci sa prihlásia. Je to na ľuďoch.

 

P. Fraňo – MsZ ukladá Mestskému úradu povinnosť preveriť prevádzkovanie podniku „U draka“. P. Metkeová – vináreň, ale sa v tom koná. P. Pajer – je to problém jednotlivých súkromných osôb. P. Fraňo – v tom jestvujúcom VZN má primátor právo uložiť sankcie. Primátor – môžu zriadiť políciu. Komisia má právo predkladať návrhy. P. Fraňo – žiada primátora o dodržiavanie VZN, lebo udelenie pokuty je v kompetencii primátora. P. Kaiser – p. Bača bol upozornený, že ak porušovanie bude pokračovať, bude sa robiť všetko preto, aby bol zrušený. Bude sa to riadiť pokutami. Primátor – už raz som pokutu udelil, ale predseda komisie, povedal že p. Bača bol na komisii.

P. Hergottová – ľudia čo tam chodia devastujú námestie. Volala aj políciu, ale tá žiaden zápis neurobila. Primátor – napriek tomu, že to riešila polícia, musí to riešiť ak komisia. Ak to zákon umožní, môžu sa spropagovať aj mená. Je tu list od Protifašistických bojovníkov. P. Kaiser – váži si ich, ale nebude to počúvať. P. Fraňo – ako to, že Mestký úrad nevydal MsZ list, ktorý p. Filo adresoval MsZ? Ak cez podateľňu príde list má byť neodkladne predložený. P. Kaiser cituje slová primátora vyjadrené vo Svätojurskej televízii. P. Pucherová – prečo dáva primátor zasadnutia MsZ na 9,00 hodinu, keď nemôžu dôjsť? P. Pajer – prečo by to mal primátor dávať na 18,00?

 

K bodu 10 – Koniec

 

Primátor ukončil rokovanie o 12,30 hod.

 

Zapisovala: Michaela Vašíková

 

 

 

 

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva Svätý Jur, zo dňa 24. februára 2004

 

1. MsZ schvaľuje:

 

X-1/1  Zmenu programu rokovania MsZ tak, že sa zamieňa bod 1 a 2.                    6:4:0

X-1/2  Program rokovania MsZ s týmito zmenami: Vypúšťajú sa body:

4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/4, 7/5, 7/7, 7/8, 9/1, 9/5.                                         6:1:3

X-1/3  Mandátovú komisiu v zložení : J.Hargašová, A.Hergottová                          10:0:0

            Návrhovú komisiu v zložení: Vilma Pucherová, P.Jurčovič                          8:0:2

            Overovateľov zápisnice: Ľ.Kaiser, S.Šuleková                                                       10:0:0

X-1/4  VZN č.1/2004 o školskom obvode v meste Svätý Jur                                            10:0:0

X-1/5  VZN č.5/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 10:0:0

X-1/6  Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb pre mesto Svätý Jur. 10:0:0

X-1/7  Predaj časti pozemku parc.č.299/1 identifikovanú GP 124/2003 ako pozemok parc.č. 299/3 o výmere 10 m2 pre majiteľa objektu postavenom na pozemku parc.č.299/3 Romana Beneca s manželkou, za cenu 1.620,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                     10:0:0

X-1/8  Predaj časti pozemku parc.č. 300/5 identifikovaný GP 132/99 ako pozemok parc.č. 300/5  o výmere 21 m2 pre Máriu Maderičovú s manželom za cenu 1.620,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti                                                            8:2:0

X-1/9  Predaj hmotného investičného majetku mesta Svätý Jur v rozsahu slaboprúdové rozvody zrealizované v rámci výstavby 12 RD ulica Družstevná pre Slovenské telekomunikácie a.s., Námestie slobody 6, Bratislava, IČO 35763469 za sumu 80.000,- Sk.         10:0:0

X-1/10            Zrušenie uznesenia č.6/MsZ-2003 VI-2/6                                                  10:0:0

X-1/11            Predaj časti pozemku parc. č. 4801/2 o výmere 235 m2 a časť parc. č. 4795 o výmere 36 m2 identifikovaný GP 39/3 ako parc. č. 4801/50 o výmere 271 m2 (diel 1 o výmere 36 m2 a diel 2 o výmere 235 m2), zastavaná plocha pre klientov ( vlastníkov 12 byt. jednotiek na ul. Pri štadióne č.26 A vo Svätom Jure ) firmy BATEA – stavebná spoločnosť Pezinok, IČO 30036305 za cenu 1500 Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti                                                                                                              10:0:0

X-1/12            Predaj časti pozemku parc. č. 4513/21 identifikovaný GP 323/2002 o výmere 344 m2    pre firmu SEMEZ za kúpnu cenu 450,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                               10:0:0

X-1/13            Predaj domu súp.č.223 na pozemku parc. č. 4784/2 p. Jurajovi Achbergerovi, bytom Kollárova 4,Svätý Jur za cenu určenú Znaleckým posudkom v sume 1.006.300,- Sk plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                9:0:0

X-1/14            Kapitálový výdavok na rok 2004, f.k. 05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami, e.k. 715031 – Nákup rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov do výšky 250.000,- Sk.    10:0:0

X-1/15            Zriadenie obecnej školskej rady v meste Svätý Jur pre školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svätý Jur                                                   10:0:0

X-1/16            Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady: RNDr. P. Jurčoviča a Mgr. A. Chrappovú                                                                                                          9:0:1

X-1/17            Zámer výstavby malej okružnej križovatky v polohe stykovej križovatky a to prestavbou jestvujúcej stykovej križovatky cesty II/502 – Žabky bez finančných nárokov na mesto Svätý Jur                                                                                                                9:1:0

X-1/18            Pre prezidentské voľby 2004 pre mesto Svätý Jur jeden volebný obvod.                 9:0:0

X-1/19            Pre prezidentské voľby 2004 pre mesto Svätý Jur tri volebné okrsky, ktoré zahŕňajú spravidla nad 1000 oprávnených voličov.                                                            9:0:0

 

X-1/20            Splátkový kalendár pre firmu Hasselelektro s.r.o. na splatenie kúpnej zmluvy – kúpa pozemku parc. č. 4513/2, 4580/1 v rovnomerných štvrťročných splátkach počas troch rokov. Určuje úroky vo výške kurzu NB Slovenska plus inflácia. Kúpna zmluva bude podaná na vklad do katastra nehnuteľností po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške aj s úrokmi zo splátok na účet predávajúceho                                                    9:0:1

X-1/21            Termín zasadnutí MsZ každý prvý utorok v mesiaci o 18,00 h okrem mesiaca august.                                                                                                                 5:3:0

 

2.      MsZ ukladá MsÚ:

 

X-2/1  Pripraviť nájomnú zmluvu na časť pozemku, ktorú využíva firma SEMEZ.           10:0:0

Termín. do 31.03.2004                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

X-2/2  Pripraviť verejnú súťaž na výber poskytovateľa sociálnych služieb pre mesto Svätý Jur a

zrealizovať výber  poskytovateľa.                                                                10:0:0

Termín. 31.12.2004                                                               Zodpovedá: prednosta MsÚ

X-2/3  Predložiť návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Svätý Jur  na verejné   

            pripomienkovanie zverejnením v Svätojurskej televízii, Svätojurských ohlasoch a vývesnej  

            tabuli MsÚ.                                                                                                   9:0:1

Termín: do 5.3.2004                                                              Zodpovedá: prednosta MsÚ

X-2/4  Predložiť poslancom MsZ informáciu o predložených aktuálnych projektoch pre čerpanie

prostriedkov z fondov EÚ                                                                            8:0:0

Termín: do nasl. zas.MsZ                                                      Zodpovedá: prednosta MsÚ

X-2/5  Pripraviť a vyhlásiť verejnú súťaž na projekt a zhotovenie diela Svetelná križovatka  Prostredná-SNP-Krajinská cesta v zmysle vypracovanej štúdie.                      5:0:3

 

3.         Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:

 

X-3/1  Zmenu uznesenia č.3/MsZ-2001, III-2/14 zo dňa 18.6.2001                                 2:1:7

X-3/2  Zmenu uznesenia č.3/MsZ-2002, III-2/24 zo dňa 18. a 25.6.2002 v časti – cena bytu        10.270,- Sk.                                                                                                3:6:1

X-3/3  Pripraviť kúpnu zmluvu na odpredaj časti pozemku p.č. 4513/2 a 4580/1 o výmere                do 1450 m2 pre firmu SEMEZ za kúpnu cenu 450,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                               4:4:2

X-3/4  VZN č.4/2004 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Svätý Jur.   1:0:9

 

 

 

Návrhová komisia:     Mgr. Vilma Pucherová                                   RNDr. Peter Jurčovič

 

 

 

Overovatelia:              Prom. Biol. Ľudovít Kaiser                p. Antónia Hergottová

 

 

 

Primátor mesta:          Ing. Alexander Achberger                   Prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný