Uznesenie č. 3/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  4

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 7. apríla 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 4

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 7. 4. 2003

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie a voľba orgánov MsZ

                        2. Kontrola plnenia uznesení MsZ

                        3. Prevody majetku mesta

                        3. Zmena rozpočtu mesta

                        4. Dodatky k VZN

5. Rôzne

                        5. Záver

                         

 

K bodu 1 - Otvorenie a voľba orgánov MsZ

 

            Primátor mesta Ing. Alexander Achberger otvoril rokovanie o 14,15 hod., počet prítomných poslancov je 11, skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné a prečítal program rokovania. P. Fraňo navrhol vypustiť z programu body 3,4,5,6 z dôvodu, že nie sú dostatočne pripravené, pretože neprešli komisiami, resp. komisie sa k materiálom nevyjadrili. Za doplnenie programu hlasovali poslanci 6 za, 0 proti a 5 sa zdržali hlasovania, ďalej len 6:0:5. Žiada doplniť bod 3 - harmonogram zasadnutí MsZ. Za doplnenie programu hlasovali poslanci 6:5:0. Primátor požiadal p. Fraňa  o písomné zdôvodnenie v čom nie sú dodané materiály dostatočne pripravené na dnešné rokovanie.

Do mandátovej komisie boli zvolení: p. Ľudovít Kaiser a p. Peter Jurčovič (7:1:3).

Do návrhovej komisie boli zvolení: p. F. Gahér a p. V. Pucherová (11:0:0).

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. P. Chrappa a p. J. Hargašová (11:0:0).

 

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

 

II - 3/1 - Hlavný kontrolór (HK) vykonal personálnu a mzdovú kontrolu pracovníkov MsÚ. Závery sú zhrnuté v správe o vykonaní personálnej a mzdovej kontroly pracovníkov MsÚ (príloha č. 1). HK konštatuje, že nezistil žiadne porušenie predpisov.

P. Chrappa žiada materiál k dispozícii. HK - materiály sa môžu poskytnúť poslancom až po odsúhlasení MsZ. MsZ berie na vedomie správu o vykonaní personálnej a mzdovej kontroly pracovníkov MsÚ               na vedomie.

 

II - 3/2 - Vypracovať návrh organizačnej štruktúry MsÚ s racionalizačnými opatreniami. Prednosta MsÚ predložil schému, ktorá bola doplnená podľa uznesení MsZ v období od roku 2001 - 2002 (príloha č. 2).  P. Fraňo - žiada doslovne zapísať: „Považujem toto uznesenie za nesplnené, pretože neboli predložené pracovné náplne pracovníkov MsÚ a nebola predložená racionalizácia organizačnej štruktúry MsÚ“. Prednosta MsÚ - pracovné náplne boli predložené k 2. rokovaniu MsZ, dňa 28. 1. 2003. K racionalizácii organizačnej štruktúry mal námietky p. Gahér a p. Kaiser - kto doteraz zastupoval pracovníka                        na životnom prostredí? Ing. Metkeová vysvetlila, že doteraz túto pozíciu suploval vojak na civilnej vojenskej službe.

 

II – 3/3 – Poriadok odmeňovania bol predložený – úloha splnená.

 

II – 3/4 - Rokovací poriadok – prednosta MsÚ – tento materiál bol predložený začiatkom februára 2003 komisiám na vyjadrenie. Pretože sa nevyjadrili všetky komisie v tomto bode nie sú zapracované pripomienky.

P. Gahér – názory komisií, ktoré sú zapísané v zápisnici z konania komisií, mali byť zhrnuté a mal byť vypracovaný materiál. P. Pajer – niektoré komisie sa nevyjadrili. Doteraz bolo zaužívané, že komisia sa vyjadrila buď kladne alebo záporne. Na to, aby nevznikali takéto situácie slúžila v minulosti Mestská rada, ktorú si poslanci zrušili. Tento orgán kontroloval pripravenosť materiálov, ktoré išli na rokovanie do MsZ. Nevyjadrila sa hospodárska komisia. P. Chrappa vysvetlil, že problém nastal v tom, že sa vymenili vedúce na hospodárskom oddelení. S novou vedúcou sa predseda komisie dohodne a vykoná nápravu.

Primátor vyzval predsedov komisií, aby doručili materiály k MsZ. Hlasuje sa o splnení uznesenia (4:6:0).

 

II – 3/5 – Vzhľadom na zvýšenie cien energií  pripraviť návrh technických opatrení na zracionalizovanie

energetických nákladov, zodpovedá: prednosta MsÚ -  prednosta MsÚ dal vypracovať návrh úsporných opatrení, k dispozícii mala komisia pre úz. rozvoj, výstavbu a život. prostredie. P. Fraňo – táto úloha vyplynula z toho, že na kúrenie MsÚ je napojená pizzeria, ktorá je v prevádzke cez víkend a MsÚ sa zbytočne v tom čase vykuruje. Zaujíma sa, ako sa robia odpočty energií v pizzerii. Ing. Metkeová vysvetlila k vykurovaniu, že pizzeria je napojená na druhú vetvu, ktorá vykuruje novú budovu, táto sa reguluje. Pizzeria má vlastné elektrické hodiny, voda sa vyratáva odpočtom. Hlasuje sa o splnení uznesenia (4:6:1).

 

II – 3/6 – Preveriť stav a využívanie priestorov Základnej školy - predsedkyňa komisie pre školstvo, preverila tento stav, informovala poslancov, že priestory sú plne využívané pre potreby školy. Dr. Vajcík – riaditeľ školy pozýva všetkých poslancov na návštevu školy a zaslal návrh na využitie strechy na prenájom. P. Kaiser – riaditeľ mal vyčísliť v správe počet tried, počet žiakov, prerátané na m2 – vyžiadať písomnú správu. Úloha trvá.

 

II – 4/1            - Predložená organizačná štruktúra Mestského úradu vo Svätom Jure nebola schválená MsZ a

preto je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Z.z.- primátor nepodpísal toto uznesenie, prečítal vyjadrenie právnika k tomuto bodu (príloha č. 3).

 

P. Fraňo žiada kontrolu uznesení z roku 2002:

VI-3/1 - Požiadať o dotáciu z prostriedkov PHARE vo výške 50 000 EUR na zabezpečenie

Krajinnoekologického plánu mesta Svätý Jur. Termín: 31.12.2002 Primátor – táto žiadosť nám bola

zamietnutá.                                                       

VI-3/2 - Prehodnotiť cenovú mapu mesta Svätý Jur. Termín: 31.12.2002. P. Pajer - finančná komisia tento projekt zastavila, doporučila nepokračovať.

 

Dňa 26. 11. 2002 MsZ udelilo uznesením č.  VI-2/12 Cenu Mesta Svätý Jur občanom:

PhDr. Jurajovi Pavelkovi in memoriam, Rudolfovi Vidovi a Jozefovi Chrappovi, ktorí ešte nedostali ceny kedy im Mesto odovzdá ceny. Na zasadnutí MsZ sa povedalo, že ceny sa budú odovzdávať začiatkom roku a už je apríl. Prečo im to nebolo písomne oznámené. Prednosta MsÚ – preverí si čo odišlo oceneným občanom.        

 

Primátor – žiada poslancov, o pochopenie, aby mohlo byť zasadanie v tom čase ako zvoláva. Každý zamestnaný, či už poslanci, alebo zamestnanci MsÚ potrebujú čas na odpočinok.  Dáva na zváženie vytvorenie Mestskej rady, tak isto má návrhy na zástupcu primátora. Treba sa len stretnúť a dohodnúť. Počas 2 mesiacov, ktoré uplynuli od posledného MsZ nikto z poslancov neprišiel v snahe niečo riešiť.

P. Gahér prosí, poslancov aby zvážili či by nebolo vhodnejšie stretávať sa o 18 hod., inak bude musieť mesto refundovať mzdy. P. Fraňo tiež má výhrady k termínu zasadnutí MsZ. Navrhuje uznesenie v znení: MsZ schvaľuje termíny konania zasadnutí MsZ každý 1. utorok v mesiaci o 18 hod. 

P. Pajer považuje tento návrh za názor určitej časti MsZ. Neexistuje žiadny zákon, ktorý určuje presný deň a hodinu kedy má primátor zvolávať rokovanie. Dávate si také uznesenia, ktoré si odhlasujete.

Hlasuje sa za návrh p. Fraňa (6:5:0). P. Fraňo predložil návrh uznesenia: MsZ ukladá HK preskúmať v spolupráci s Okresným prokurátorom v Pezinku zákonnosť postupu p. primátora mesta z dôvodu nezvolania MsZ požadovanom 5 poslancami na deň 1. 4. 2003 (6:0:5).  

 

Interpelácie občanov.

 

pán Peter Hupka – žiada o vyjadrenie k využitiu školskej jedálne – patrí do majetku mesta, navrhuje preskúmať možnosť dať jedáleň do ekonomického prenájmu. Predstavil manželov Košťálovcov, ktorí predstavia svoj zámer o využití pozemku na Pažiti o ktorý majú záujem.

pán Košťál – je obyvateľ Rače, je konateľom firmy, ktorá sa zaoberá kamenárstvom na stavebné účely. Svoju firmu by chceli vybudovať vo Svätom Jure, pretože majú veľa zamestnancov z Jura, spolupracujú s firmami z Pezinka je to nich výhodné. Ing. Metkeová  informovala, že táto žiadosť bola prerokovaná na stavebnej a hospodárskej komisii, treba prešetriť ako bude pozemok využitý, je tu viac záujemcov na pozemky na Pažiti.

Primátor treba určiť či sa pozemok predá, za akú cenu, na čo sa využijú finančné prostriedky získané z predaja.

 

P. Fraňo žiada o zvolanie MsZ na 15. 4. 2003 o 18 hod. s tým istým programom.

Primátor opätovne požiadal o písomné predloženie nedostatkov v predložených materiáloch k dnešnému rokovaniu a o ich urýchlené dodanie na MsÚ.

Ukončil rokovanie o 16,30 hod.

 

Zapísala: Ivona Švorcová

 

 

Prílohy:

 

1. Správa o vykonaní personálnej a mzdovej kontroly pracovníkov MsÚ

2. Organizačná štruktúra MsÚ

3. Uznesenie č. 2/MsZ - 2003 

 

 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva č. 3/2003 zo dňa 7. 04. 2003

 

 

I.                   Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:    

 

3-I/1    Správu hlavného kontrolóra mesta o vykonaní personálnej a mzdovej kontroly pracovníkov MsÚ.

3-I/2            Kontrolu uznesení MsZ zo dňa 28. 01. 2003 s konštatovaním, že uznesenia č. II-3/2, č. II-3/4 a

č. II-3/5 neboli splnené.

 

 

II.                Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

3-II/1   Termíny konania zasadnutí MsZ vo Svätom Jure: každý prvý utorok v mesiaci o 18,00 hod. (6:5:0)

 

 

III.             Mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi:

 

3-III/1            Preskúmať v spolupráci s Okresným prokurátorom v Pezinku zákonnosť postupu p. primátora mesta z dôvodu nezvolania MsZ požadovanom 5 poslancami na deň 1. 4. 2003.                           (6:2:3)  

 

 

 

Návrhová komisia:             Doc. PhDr. František Gahér, CSc.             Mgr. Vilma Pucherová

 

 

 

Overovatelia zápisnice:             Ing. Peter Chrappa                          p. Janka Hargašová 

 

 

 

Primátor mesta:                         Ing. Alexander Achberger                     prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný