Uznesenie č. XI/MsZ – 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  4

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 8. apríla 2004

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 4

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 8. 4. 2004 na MsÚ Svätý Jur.

 

Prítomní:         podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:         1. Otvorenie, voľba orgánov 

                        2. Schválenie programu rokovania

                        3. Kontrola plnenia uznesení

                        4. Prerokovanie upozornenia prokurátora  

                        5. Prerokovanie bodov 9 – 14 programu schváleného na rokovaní MsZ dňa 9. 12. 2003               6. Záverečný účet mesta za rok 2002

                        7. Poriadok odmeňovania

8. Návrhy VZN mesta Svätý Jur 

9. Zmeny kapitálového rozpočtu

10. Rôzne

11. Prevody majetku mesta

12. Ukončenie rokovania

  

 

 

K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

 

Primátor mesta Ing. A. Achberger privítal poslancov a otvoril rokovanie o 9,05 hod. Prítomných poslancov je 11, žiadny poslanec sa neospravedlnil. Za overovateľov zápisnice určil p. Dušana Fraňa a p. Janku Hargašovú. P. Gahér namieta proti programu,  ako 1. bod rokovania by malo byť schválenie programu až potom schválenie komisií. Navrhuje: 1. Otvorenie, 2. Schválenie programu, 3. Komisie, ostatné zostáva podľa predloženého programu až po bod 10. kde by mali byť zaradené prevody majetku mesta, 11. bod – Pozemkové úpravy, 12. bod – Rôzne, 13. bod – ukončenie rokovania vypustiť, lebo neobsahuje žiaden materiál.

O 9,07 hod. prišla poslankyňa Chrappová.

Primátor si stojí za svojim predloženým návrhom, pretože poslanci boli oboznámení 7 dní vopred s programom a materiálmi a nemali pripomienky. Žiada o návrhy do mandátnej komisie – p. J. Hargašová a p. Chrappová. Z hlasovania: 5 za, 0 sa zdržalo hlasovania, 0 proti, 6 nehlasovali, ďalej len: (5:0:0) – návrh neprešiel. Do návrhovej komisie navrhuje primátor: p. Pucherovú a p. Jurčoviča (5:0:0) – návrh neprešiel.

Po výmene názorov medzi p. Gahérom a primátorom mesta p. Pucherová navrhuje prejsť na ďalší bod  -schválenie programu. Primátor vyhlásil 5 min. prestávku.

 

 

K bodu 2 – Schválenie programu.

 

 

Primátor v záujme mesta prechádza na  bod 2. – Schválenie programu. P. Gahér znovu predložil návrh                  na zmenu programu, ktorá je uvedená v bode 1. Hlasuje sa o zmene návrhu programu (6:0:5).  Mandátová komisia: p. J. Hargašová a p. Hergottová (10:0:1).

Návrhová komisia: p. V. Pucherová a p. Ľ. Kaiser (11:0:0).

 

 

K bodu 3 -  Kontrola plnenia uznesení

 

 

P. Fraňo upozornil, že v uznesení č. X – 2/5 chýba termín splnenia zadanej úlohy. Navrhuje do 30. 6. 2004. Ostatní poslanci súhlasia.

 

K bodu 4 - Prerokovanie upozornenia prokurátora 

 

 

Príloha č. 1 – Prokurátorka JUDr. Čepcová číta rozhodnutie Krajského prokurátora, v ktorom poukazuje na činnosť 6 poslancov (menovaných v rozhodnutí), kde jednoznačne porušili zákon a primátor žiada, aké dôsledky z toho menovaní poslanci vyvodia. P. Fraňo sa vyjadril za všetkých dotknutých poslancov, ktorí rešpektujú rozhodnutie krajského prokurátora, ale nesúhlasia s ním a odvolajú sa. P. Chrappová číta vyjadrenie ostatných poslancov – príloha č. 2. Primátor bude ďalej pokračovať v zmysle zákona, bude žiadať o zosobnenie škôd, ktoré vznikli mestu Svätý Jur aj súdnou cestou. P. Chrappa namieta, že mesto nemá úradnú tabulu, nemali komu podať odvolanie. P. Gahér . finančný schodok spôsobil primátor sám, pretože zvolával rokovania MsZ na inú hodinu ako bolo schválené MsZ. P. Chrappa –  najdôležitejšie je        v rokovacom  a organizačnom poriadku, do ktorého treba všetko dopodrobna zapracovať.

 

 

K bodu  5 - Prerokovanie bodov 9 – 14 programu schváleného na rokovaní MsZ dňa 9. 12. 2003

 

 

Príloha č. 5/1 – Rozpočet mesta na rok 2004. P. Chrappa má návrh na zmenu rozpočtu v položkách:

zástupca primátora: + 60 tis. Sk                         stravovanie zamestnancov:         - 9 tis. Sk

prednosta MsÚ:                  -  290.135,- Sk                    stravovanie technického úseku:    -4,6 tis. Sk        

poštovné:                -  40 tis. Sk                         údržba hradieb:                         - 70 tis. Sk

odpady:                    - 29 tis. Sk                                    Štatút cintorínov:                       -70 tis. Sk

Jubilanti:                 -   5 tis. Sk                          Jednorázová soc. výpomoc:       - 10 tis. Sk.

Žiada o svojom hlasovať. P. Pajer doporučuje poslancom, aby sa schválil ten rozpočet, ktorý bol vyvesený, ak dokážeme ušetriť v rozpočte, prejaví sa to na plusovom záverečnom účte. P. Chrappa vysvetlil, že v svojom návrhu ráta s úsporou na prednostovi, pretože je podľa neho pre mesto zjavne nevýhodný. Primátor  - sú tu návrhy, ktoré sú v rozpore s organizačným poriadkom aj so zmluvami, napr. Štatút cintorínov – zmluva s Rímsko-katol. cirkvou. Ing. Fiamová upresnila na dotaz p. Hargašovej, že predložený rozpočet je predpokladaný, teraz však už vie, že podielové dane z príjmu FO a PO budú vyššie. Primátor dáva hlasovať kto je za, aby sa o znížení rozpočtu navrhnutom p. Chrappom hlasovalo spoločne jedným hlasovaním (11:0:0). Tajným hlasovaním sa hlasuje o zmenách (6:5:0). Zmeny rozpočtu neboli schválené 3/5 väčšinou, návrh neprešiel. Tajné hlasovanie o predloženom rozpočte (5:6:0) – návrh neprešiel. Primátor žiada rozpočet mesta na rok 2004 znovu prerokovať v komisiách a predložiť do budúceho MsZ.

Hlavný kontrolór upozornil poslancov, že bez schváleného rozpočtu je mesto v rozpočtovom provizóriu, kedy sa musia čerpať položky v 1/12. V niektorých prípadoch to nie je možné napr. pri projektoch, ktoré sa nemôžu zaplatiť 1/12 a tým sa blokuje výkon niektorých akcií. Doporučuje primátorovi a poslancom, aby do letných prázdnin urobili také kroky, aby bol rozpočet schválený. P. Gahér – je to úloha primátora, aby dokázal presvedčiť väčšinu poslancov, aby hlasovali za.

 

Príloha č. 5/2 – MsZ schvaľuje predaj bytu č. 2 o rozlohe 51,10 m2 a spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a jeho príslušenstva, pozemku zastavaného domom parc. č. 42/3 o výmere 545 m2, priľahlého pozemku – spoločný dvor parc. č. 42/1 o výmere 310 m2, na ul. Dr. Kautza č. 9/20 vo Svätom Jure pre kupujúceho Miroslava Matušťáka, bytom Ševčenkova 1043/22, Bratislava, za kúpnu cenu 503.000,- Sk (11:0:0).

 

Príloha č. 5/3 – Predaj nehnuteľnosti parc. č. 23/1 o výmere 3097 m2, pre firmu Consulting BK, a.s., Bratislava za kúpnu cenu 3.000,-/m2 (10:1:0). Z uznesenia sa vypustí časť vety: „plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti“. Hlasovalo sa tajne.

MsZ schvaľuje predloženú zastavovaciu štúdiu pozemku parc. č. 23/1 – umiestnenie 10 dvojgeneračných rodinných domov (10:0:1).

 

Príloha č. 5/4 – VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2005.

MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2005 (11:0:0).

 

Príloha č. 5/5 – MsZ schvaľuje VZN č. 3/2004 o celoplošnej deratizácii na území mesta Svätý Jur (10:0:0).

 

Príloha č. 5/6 – Voľba nových členov sociálnej komisie. P. Gahér – MsZ si schválilo počet členov pracujúcich v komisiách. Treba sa v komisii dohodnúť a členov vymeniť. Predsedkyňa soc. komisie p. Šuleková súhlasila s návrhom a na budúcom rokovaní prebehne voľba nových členov komisie.

 

Príloha č. 5/7 – MsZ schválilo zrušenie školskej komisie (11:0:0).

 

Príloha č. 5/8 – Dodatok č. 12/2004 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch za psa. P. Kaiser navrhuje aby boli poplatky také ako doteraz, aby sa nestalo, že pre vysoký poplatok občania psa neprihlásia a tým nebude evidencia úplná. Evidencia je dôležitá pre kontrolu očkovania proti besnote. Ing. Fiamová odporúča, aby bol poplatok zvýšený z dôvodu pokrytia nákladov na evidenciu. Vymenovala operácie, ktoré sú spojené s evidenciou, zasielaním platobných výmerov, PC program, tieto poplatky, ktoré sú dnes platné nestačia na pokrytie administratívy.  P. Gahér navrhuje, aby občan, ktorý zaplatí do pokladne MsÚ platil menej, ako ten, ktorý dostane platobný výmer poštou doporučene. P. Pajer sa prikláňa za navrhnutý poplatok 500,- Sk. Primátor návrh VZN sťahuje z rokovania, žiada prerokovať a doplniť v komisiách.

 

Príloha č. 5/9 – MsZ schvaľuje v zmysle vyhlášky MF SR nájomné za nebytové priestory (zdravotnícke a lekárenské zariadenia) v Zdravotnom stredisku vo Svätom Jure na rok 2004 v sume 350,- Sk/m2/rok (11:0:0).

 

Príloha č. 5/10 – Vyhodnotenie Krajinská cesta – cesta II/502. P. Fraňo predložil návrh uznesenia: MsZ ukladá MsÚ zrušiť značenie spojených jazdných pruhov na Krajinskej ceste pretože prieskum, ktorý bol predložený bol vykonaný v období koniec augusta – začiatok septembra, kedy je o 40 % nižšia prejazdnosť a považuje ho za irelevantný. Informácia o riešení bude predložená na najbližšom rokovaní MsZ. T: 30. 6. 2004 Zodpovedný: prednosta MsÚ ( 6:2:3).

 

Ing. Metkeová informovala poslancov MsZ o štúdii - kruhový objazd z Bratislavy do Svätého Jura, ktorá bola predložená, bola prehodnotená dopravným inžinierom, ktorý namietal na priepustnosť vozidiel smerom so Jura. Zámerom mesta bolo znovuprehodnotenie prieťahu cez mesto Sv, Jur. 

 

P. Pajer navrhuje správu o vyhodnotení zobrať na vedomie a prijať také technické riešenia, aby sme chránili občanov – chodcov Sv. Jura a to čím skôr. P. Fraňo navrhuje zoptimalizovať prejazd, aby sa tu netvorili kolóny vozidiel ale aj ochrániť chodcov.

MsZ ukladá MsÚ rokovať s kompetentnými orgánmi v intenciách spriahnutia svetelných križovatiek cez prieťah mestom Svätý Jur na št.ceste 502 (6:0:5).

 

Príloha č. 5/11 – Technicko-ekonomické porovnanie svetelnej signalizácie a malej okružnej križovatky na krajinskej ceste – p. Fraňo – predchádzajúcim uznesením sa tento bod stáva bezpredmetným, navrhuje tento materiál stiahnuť z rokovania. P. Pajer – načo sme vynaložili finančné prostriedky na technicko-ekonomické porovnanie, keď to poslancov nezaujíma? Z vlastnej iniciatívy si preveril koľko financií vynaložilo mesto Pezinok na svetelné križovatky a oboznámil tým aj poslancov. Svetelné križovatky v Pezinku stáli nemalé náklady na investíciu a preto sa prikláňa k alternatíve kruhového objazdu na ul. Krajinská cesta – Pezinská – Nová Pezinská, ktorý je lacnejší a bez elektriny. Je za to, aby sa situácia vyriešila čo najskôr a k spokojnosti všetkých. MsZ berie správu o porovnaní križovatiek na vedomie.

 

 

K bodu 6 -  Záverečný účet mesta za rok 2002

 

Príloha č. 6/1 – MsZ berie na vedomie rozbor hospodárenia za rok 2002 a schvaľuje záverečný účet mesta Svätý Jur k 31. 12. 2002. Berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002 (10:0:0).

 

 

 

K bodu 7 - Poriadok odmeňovania

 

Príloha č. 7/1 – K predloženému poriadku odmeňovania p. Pajer navrhol v § 10, aby MsZ stanovilo hodnotiace kritériá pre odmeňovanie primátora mesta. Návrh MsZ doplniť § 10 o bod 2.) Každoročne stanoviť hodnotiace ukazovatele do 31. 1. za príslušný rok. Primátor dáva hlasovať za doplnený návrh poriadku odmeňovania (10:0:0).

MsZ ukladá prednostovi MsÚ stanoviť hodnotiace ukazovatele pre zamestnancov MsÚ (11:0:0).

 

 

K bodu  8 - Návrhy VZN mesta Svätý Jur 

 

Príloha č. 8/1 – MsZ schvaľuje dodatok č. 11/2002 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta Svätý Jur (11:0:0).

Dodatok nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia.

 

Príloha č. 8/2 – Príloha č. 1 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch v zmysle dodatku č. 11/2004. P. Gahér upozornil, že nijakým spôsobom sa nezdôrazňuje triedenie odpadov, ktoré treba v budúcnosti riešiť a motivovať ľudí. MsZ schválilo prílohu č. 1 k VZN (10:0:0).

 

Príloha č. 8/3 – MsZ schvaľuje dodatok č. 3/2004 k VZN č. 2/2001 o pravidlách zberu, prepravy opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu (10:0:0).

 

  

K bodu 9 - Zmeny kapitálového rozpočtu 

 

Príloha č. 9/1 - Zmena kapitálového rozpočtu pre Školskú jedáleň Kollárová (ŠJ) – zabezpečenie ochrany majetku proti vlámaniu – p. Gahér výdavky sú neefektívne, týmito opatreniami neochránime ŠJ. Prednosta – policajti doporučujú zabezpečovacie zariadenie s vyvedením na pult ochrany – ponuky predloží na budúcom rokovaní MsZ.

 

Príloha č. 9/2 -  MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Sv. Jur na rok 2004, zvýšenie kapitálových výdavkov, funkčná klasifikácia 09.1.2.1. – základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou, ekonom. klasifikácia: 71700-2 rekonštrukcia a modernizácia stavieb 165.631,- Sk s DPH (9:1:0).

 

 

K bodu 10 -  Prevody majetku mesta

 

 

Príloha č. 10/1 – Prevod garáže na ul. SNP č. 35, Svätý Jur, pre JUDr. Ladislava Kopála a manželku. P. Gahér – prečo predávame, keď nesúhlsí s cenou? Do uznesenia treba doplniť: + cena pozemku stanovená znaleckým posudkom + náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Vyčiarknuť vetu: „podľa zákona 182/1993 Zb.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č. 4/1999“. Hlasovaním (4:3:3) poslanci prevod garáže neschválili. Nový návrh: poradiť sa s právnikom.

 

Príloha č. 10/2 – MsZ ruší uznesenie č. 2/MsZ – 2003, II – 2/12, zo dňa 16. 4. 2002 – Prevod bytov do osobného vlastníctva podľa zákona 182/1993 Z.z. a VZN č. 4/1999 v bytovom dome na ul. Prostredná č. 16 bez pozemku.

MsZ schvaľuje prevod bytov do osobného vlastníctva podľa zák. 182/1993 Z.z. a VZN č. 4/1999 v bytovom dome na ul. Prostredná č. 16 vo Svätom Jure s podielom na pozemku pre kupujúcich:

byt č. 1 – kupujúcim Mária Tomšíková rod. Achbergerová a Ladislav Tomšík, plocha bytu 80,01 m2, cena bytu 21.620,- Sk, cena pozemku 13.300,- Sk,

byt č. 2 – kupujúcej Mária Tomšíková, plocha bytu 68,65 m2, cena bytu 18.550,- Sk, cena pozemku 11.412,- Sk,

byt č. 3 – kupujúcej Dagmar Lopašovská, plocha bytu 59,35 m2, cena bytu 16.030,- Sk, cena pozemku9.862,- Sk,

byt č. 4 – kupujúcim Štefan Federla a Iveta Federlová, rod. Petrakovičová, plocha bytu 21,97 m2, cena bytu 5.930,- Sk, cena pozemku 3.646,- Sk (10:0:1).

 

K bodu 11 –  Pozemkové úpravy

 

P. Chrappa – Ing. Sadloň (geodet) vytyčuje pozemky tak, ako by ich mali majitelia obhospodarovať. Dnes sú tu nezrovnalosti na niektorých pozemkoch. Chce, aby mesto ochránilo majiteľov pozemkov, preto navrhuje:

  1. na utorok 19. 4. 2004 zvolať poradu za účasti zástupcov Obvodného pozemkového úradu v Senci, Ing. Sadloňa, Krajského pozemkového úradu, zástupcu Min. pôdohospodárstva SR, Poľnohospod. družstva Sv.Jur, primátora mesta, za poslancov MsZ sa chce zúčastniť p. Chrappa a Ing. Metkeovej.
  2. V prípade zlého výsledku – v neprospech juranov – stretnutie účastníkov pozemkových úprav, za účasti médií, aby sme vyvinuli tlak na organizácie.
  3. Podať žalobu na štát – žiadať odškodnenie-

Ing. Meteková – pozemkové úpravy by sa mali ukončiť čím skôr, aby nedochádzalo k znehodnoteniu pozemkov. Všetky námietky boli okrem jednej prerokované. Táto zostávajúca bude v riešení 19. 4. 2004. P. Chrappa navrhuje vytvoriť komisiu pre pozemkové úpravy. MsZ berie informáciu o pozemkových úpravách na vedomie. MsZ poveruje poslanca MsZ Svätý Jur Ing. Petra Chrappu v rokovaniach o pozemkových úpravách (10:0:0).

 

 

K bodu 12 – Rôzne

 

Príloha č. 11/1 – Určenie splátkového kalendára pre fy. Hasselelektro s.r.o.

Ing. Fiamová –  MsZ zo dňa 24. 2. 2004 prijalo uznesenie, ktoré sa nedá vykonať, preto treba  uznesenie v tomto znení zrušiť a prijať nové uznesenie: MsZ schvaľuje splátkový kalendár firme Hasselelektro s.r.o. na splatenie kúpnej ceny 570.000,- Sk za kúpu pozemku parc. č. 4513/2, 4580/1 s týmito podmienkami:

a)       ročný úrok vo výške 8,2 %

b)      rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 55.500,- Sk

c)       doba splácania 3 roky, t.j. posledná splátka bude 31. 12. 2006 a celkový počet štvrťročných splátok je 12 (11:0:0).

 

Príloha č. 11/2 – MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly s hernou istinou do 50.000,- Sk z príležitosti konania Svätojurských hodov dňa 25. 4. 2004 v zmysle zákona (11:0:0).

 

Príloha č. 11/3 – Zmluva o nájme služobného bytu v objekte športového štadióna. Poslanci navrhujú upraviť zmluvu na dobu určitú na dobu 3 mesiace. MsZ schvaľuje prenájom bytu na Športovej ul. č. 1 vo Svätom Jure pre nájomcov Alenu Hricovú, trvale bytom Revúca, Mierová ul. č. 52/2 a Stanislava Grobarčíka, bytom Sihelné 64, okres Námestovo, na dobu určitú 3 mesiace (11:0:0).

 

Príloha č. 11/4 – MsZ schvaľuje nájomnú zmluvu o prenájme športového štadióna medzi prenajímateľom Mesto Svätý Jur v zastúpení Ing. Alexandrom Achbergerom a nájomcom Športový klub Svätý Jur, zastúpeného Jánom Polákom, predsedom ŠK Svätý Jur na dobu neurčitú za cenu:

·         pozemok ihriska 1,- Sk/rok

·         objekt tribúny – zastavaná plocha 10,- Sk/m2/rok = 2.486,- Sk/rok

·         spolu 2.476,- Sk/rok (11:0:0).

 

 

P. Fraňo – číta výňatok zo Zákonníka práce k § 136 a 137. K tomuto prijalo MsZ uznesenie:  MsZ ukladá MsÚ obrátiť sa predkladateľa Zákonníka práce Min. soc. vecí, práce a rodiny a vyžiadať výklad §136 a 137. T: do budúceho MsZ, (10:0:1).

K veci p. Tibenského – odvolanie proti územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pre Romana Filkora žiada vysvetlenie. Primátor mesta vydáva záväzné stanovisko podľa paragrafov, ktoré neexistujú. Ing. Metkeová vysvetlila, že z krajského úradu prišlo vyjadrenie, že všetky rozhodnutia sú v zmysle zákona. Riešenie tohto problému je úlohou odvolacích konaní.

Riaditeľka Akadémie Istropolitana Nova p. Dr. Štefániková prišla informovať poslancov o riešení prenájmu Turana baru, ktorý bol schválený uznesením č. VIII-2/3 zo dňa 7. a 9. 10. 2003.

1. Projekt za získanie financií na rekonštrukciu bol podaný 3. 11. 2003, výsledky stále nie sú známe.

2. AINova bude pokračovať v podávaní projektov aj v tomto roku. Môžu sa podať min. 2 projekty za rok. Aby objekt nebol nevyužitý a zbytočne nechátral, (vyčkávaním na poskytnutie finančných prostriedkov z fondu sme stratili už 3 mesiace), navrhuje prenájom a postupne začať renovovať a finančné prostriedky, ktoré sa použijú na renováciu neskôr odpočítať z prenájmu. Žiada poslancov o ich návrhy riešenia.

 

Primátor podporuje návrh AINovy, žiada poslancov, či sa objekt nechá pre AINovu, alebo sa vypíše nová verejná súťaž. Poslanci preberajú v diskusii možnosti prenájmu i opravy z investícií Mesta. P. Chrappa – dopredu treba dohodnúť, koľko rokov sa bude prenájom odpočítavať, ak sa AINova nechá opraviť strechu. Dr. Štefániková žiada priestor na prenájom aby bol aspoň užívania schopný, a ďalšie opravy dokážu robiť za chodu inštitúcie. Ing. Metkeová – čerpadlá na odčerpávanie spodnej vody fungujú. Treba opraviť strechu, tzn. nový krov a strešnú krytinu a spraviť kúrenie = nový kotol.  Primátor – tento mesiac budeme vedieť či nám bol pridelený grant. Dr. Štefániková musí vedieť, či má význam predkladať nový projekt do druhého kola schvaľovania projektov, teda, či objekt Turna baru dostane. 30. 4. 2004 je uzávierka projektov. P. Pajer navrhuje opravu strechy a kúrenia. V prípade, že dostaneme grant, peniaze sa nám vrátia, alebo vypíšeme novú verejnú súťaž. Treba konať rýchlo. MsZ ukladá MsÚ pripraviť podklady pre rekonštrukciu strechy a ústredného kúrenia v Turna bare. Termín: budúce zasadanie MsZ. Zodpovedá: prednosta MsÚ.

 

Prezident združenia Panónsky háj Ing. Mariána Klika a člen združenia Dr. Luknár  prišli požiadať poslancov o pomoc pri riešení uzavretia cesty z Vajnor do záhradkárskej oblasti v háji, ktorá sa nachádza va CHPR Šúr. OZ Panónsky háj háji záujmy nielen nájomcov pozemkov v háji, ale aj občanov Svätého Jura, ktorí využívali túto komunikáciu. Situácia nemožnosti vjazdu je kritická. Cesta z Jura, kde sa musí odbočovať cez štvorprúdovú vozovku je nebezpečná a pod mostom je neprejazdná. Spevnená komunikácia popri železnici, tiež nie je vhodná. Dr. Luknár žiada p. Gahéra o spoluprácu,  lebo biologická stanica nachádzajúca sa v Šúri spadá pod rektorát Univerzity Komenského. Komisia úz. rozvoja, výstavby a životného prostredia by sa mala tiež zúčastniť rokovaní. MsZ ukladá MsÚ preveriť možnosť otvorenia cesty do lokality Panónsky háj zo strany Vajnor. Termín: ihneď, zodpovedný prednosta MsÚ (10:0:0).

 

P. Pucherová –  nemá význam, aby existovala kultúrna komisia, keď jedinú kultúrnu udalosť, ktorá sa meste koná, im primátor odobral. Ešte sa v decembri koná Svätojurský advent, ale to sa dá urobiť bez kultúrnej komisie. Na budúce rokovanie predloží zrušenie komisie.

P. Kaiser – musíme uvažovať nad kultúrou v meste. P. Pajer navrhuje porozmýšľať nad využitím Viechy na Krajinskej ceste na komerčno-kultúrne priestory.

 

Príloha č. 11/5 - Žiadosť od riaditeľky školskej jedálne Dr. Zity Joklovej o finančné prostriedky, ktoré by jej  nehradili stratu z troch krádeží v tomto roku. Nemá z čoho hradiť tieto straty. MsZ schvaľuje poskytnúť 20 tis. Sk pre ŠJ pri ZŠ vo Svätom Jure z rezervného fondu (8:0:0). P. Pajer navrhuje porovnať predložené zápisy s protokolmi na polícii.

 

Primátor predložil list od Jozefa Šimka člena Zväzu protifašistických bojovníkov (príloha č. 11/6), ktorý žiadal prečítať na MsZ poslancovi Dušanovi Fraňovi. Vyjadrenie bude uverejnené vo Svätojurských ohlasoch.

 

Primátor ukončil rokovanie o 14,10 hod.

 

Zapísala: Ivona Švorcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

  1. Pozvánka
  2. Prezenčná listina
  3. Rozhodnutie Krajského prokurátora
  4. Vyjadrenie 5 poslancov MsZ k postupu 6 poslancov MsZ

5/1 Rozpočet mesta na rok 2004

5/2 Predaj bytu na ul. Dr. Kautza 9, Sv. Jur,  pre Miroslava Matušťáka

5/3 Predaj nehnuteľnosti parc. Č. 23/1 pre fy. Consulting. BK 

5/4 VZN č. 2/2004 o dani z nehnuteľnosti

5/5 VZN č. 3/2004 o celoplošnej deratizácii na území mesta Svätý Jur

5/6 Voľby nových členov sociálnej komisie

5/7 Zrušenie školskej komisie

5/8 Dodatok č. 12 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch na území mesta Sv. Jur

5/9 Zmena nájomného pre NP v zdravotnom stredisku

5/10 Vyhodnotenie prieskumu dopravného zaťaženia na ul. Krajinská cesta – II/502, Svätý Jur

5/11 Technicko-ekonom. porovnanie svetelnej signalizácie a malej okružnej križovatky Krajinská

   cesta – Pezinská ul.

6/1  Záverečný účet mesta za rok 2002

7/1  Poriadok odmeňovania

8/1  Dodatok č. 11 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch

8/2  Príloha k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch v zmysle dodatku č. 11/2004 na rok 2004

8/3  Dodatok č. 3/2004 k VZN č. 2/2001 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania

  a zneškodňovania komunálneho odpadu 

9/1  Zmena kapitálového rozpočtu mesta na rok 2004 pre ŠJ Kollárová

9/2  Zvýšenie kapitálových výdavkov mesta na rekonštrukciu telocvične ZŠ nad limit dotácie

10/1 Prevod garáže na ul. SNP č. 35, pre JUDr. Ladislav Kopál a manž.

10/2 Prevod bytov na ul. Prostrední 16, Sv. Jur s podielom na pozemku

11/1 Určenie splátkového kalendára pre firmu Hasselelektro s.r.o.

11/2 Usporiadanie tomboly k Svätojurským hodom

11/3 Zmluva o nájme služobného bytu v objekte športového štadióna na ul. Športová 1, pre Alenu

   Hricovú Revúca a Stanislava Grobarčíka, Námestovo

11/4 Zmluva o prenájme športového stadióna

11/5 Žiadosť riaditeľky ŠJ o finančné prostriedky

11/6 List člena Zväzu protifašistických bojovníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 8.apríla 2004

 

 

1.MsZ berie na vedomie:

 

XI-1/1  prerokovanie upozornenia prokurátora podľa § 28 ods.1 zák.č.153/2001 Z.z. o prokuratúre .

XI-1/2  Technicko-ekonomické porovnanie svetelnej signalizácie a malej okružnej križovatky na

Krajinskej ceste.

XI-1/3  Vyhlásenie výboru ZO SZPB Svätý Jur.

XI-1/4 Rozbor hospodárenia za rok 2002 a správu audítora o overení účtovnej závierky na rok 2002.

XI-1/5  Informáciu o pozemkových úpravách v meste Svätý Jur.

 

 

2. MsZ schvaľuje:

 

 

XI-2/1 Program rokovania MsZ  so zmenou: poradia navrhovaných bodov a za bod 10 sa vkladá bod  

č. 11 –Pozemkové úpravy vo Svätom Jure.                                                        6:0:5

XI-2/2 Mandátovú komisiu v zložení: A. Hergottová, J. Hargašová                                 10:0:1

             Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. V. Pucherová, Prom.biológ Ľ. Kaiser             11:0:0

XI-2/3  Záverečný účet mesta Svätý Jur k 31.12.2002.                                                     11:0:0

XI-2/4  Predaj bytu č.2 na ul. Dr. Kautza č.9 o celkovej výmere 51,10 m2

            A/ spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a jeho príslušenstva,

            B/ pozemku zastavaného domom parc.č.42/3 o výmere 545 m2,

            C/ priľahlého pozemku – spoločný dvor parc.č. 42/1 o výmere 310 m2

Pre kupujúceho Miroslav Matušťák, bytom Ševčenkova ul. Č.1043/22, Bratislava za kúpnu cenu 503.000,- Sk (slovom päťstotritisíc Sk).                                                                      11:0:0

XI-2/5  Predaj nehnuteľnosti parc.č. 23/1 o výmere 3097 m2 pre firmu Consulting BK, a.s. Bratislava za

kúpnu cenu 3.000,- Sk/m2.                                                                               10:1:0

XI-2/6  Predloženú zastavovaciu štúdiu pozemku parc.č. 23/1 – umiestnenie 10 dvojgeneračných

rodinných domov.                                                                                           10:0:1

XI-2/7  Všeobecné záväzné nariadenie mesta č.2/2004 o dani z nehnuteľnosti.                  11:0:0

XI-2/8  VZN mesta č.3/2004 o celoplošnej deratizácii na území mesta Svätý Jur.                         11:0:0

XI-2/9  Zrušenie školskej komisie.                                                                                11:0:0

XI-2/10  V zmysle vyhlášky MF SR nájomné pre nebytové priestory ( zdravotnícke a lekárenské

 zariadenia) v Zdravotnom stredisku vo Svätom Jure na rok 2004 v sume 350,- Sk/m2/rok.                                                                                                                                            11:0:0  

XI-2/11  Rokovať s kompetentnými orgánmi v intenciách spriahnutia svetelných križovatiek cez prieťah

 mestom Svätý Jur na št.ceste 502.                                                                      6:0:5

XI-2/12  Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta Svätý Jur  s tým, že  do

 31.januára v každom roku budú poslancami stanovené hodnotiace ukazovatele odmeňovania

 pre primátora mesta.                                                                                        10:0:1            

XI-2/13 Dodatok č.11/ 2004 k VZN mesta Svätý Jur č.2/1995 o miestnych poplatkoch s účinnosťou 

 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.                                                      11:0:0

XI-2/14  Prílohu č.1 k VZN č.2/1995 o miestnych poplatkoch v meste Svätý Jur v zmysle Dodatku

č.11/2004  na rok 2004. Sadzba miestneho poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta     trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( t.j. bod 1 v prílohe ) vo výške 540,- Sk/osobu ročne. Mesto bude prispievať z rezervného fondu sumou 160 Sk na osobu ročne na pokrytie celkových nákladov na osobu, ktoré sú vo výške 700,- Sk. Účinnosť 15 dní od vyvesenia.                                                                                                                                           11:0:0

XI-2/15  Použitie rezervného fondu na úhradu príspevku na odpady za občana                11:0:0

XI-2/16  Dodatok č.3/2004 k VZN č.2/2004 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania

 a zneškodňovania komunálneho odpadu na území mesta Svätý Jur.                     11:0:0

XI-2/17  Zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2004 , zvýšenie kap. Výdavkov, funkčná klasifikácia

 09.1.2.1 – základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou, ekonomická klasifikácia: 71700-2

 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 165.631,- Sk vrátane DPH.                                    9:2:1

XI-2/18  Zrušenie uznesenia č. 2/MsZ-2003,II-2/12 zo dňa 16.4.2002 Prevod bytov do osobného

vlastníctva podľa zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č. 4/1999 v bytovom dome na ul. Prostredná č. 16

bez pozemku.                                                                                               10:0:1

XI-2/19  Prevod bytov do osobného vlastníctva podľa zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov

  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999 v bytovom dome   

  na ul Prostredná 16 vo Svätom Jure s podielom na pozemku pre kupujúcich:

-          byt č.1 , kupujúci Mária Tomšíková, rod. Achbergerová a Ladislav Tomšík, plocha bytu 80,01 m2, cena bytu 21.620,- Sk, cena pozemku 13.300,- Sk,

-          byt č.2, kupujúci Mária Tomšíková, plocha bytu 68,65 m2, cena bytu 18.550,- Sk, cena pozemku 11.412,- Sk,

-          byt č.3, kupujúci Dagmar Lopašovská, plocha bytu 59,35 m2, cena bytu 16.030,- Sk, cena pozemku 9.862,- Sk,

-          byt č.4, kupujúci Štefan Federla a Iveta Federlová, rod.Petrakovičová, plocha bytu 21,97 m2, cena bytu 5.930,- Sk, cena pozemku 3.646,- Sk      .                                                          10:0:1

XI-2/20  Zrušenie uznesenia č.10 MsZ- 2004 , X-1/20                                                   11:0:0

XI-2/21  Splátkový kalendár pre firmu Hasselelektro s.r.o. na splatenie kúpnej ceny 570.000,- Sk za kúpu

  pozemku, parc.č. 4513/2,4580/1 s týmito podmienkami:

-          ročný úrok vo výške 8,2 % p.a.

-          rovnomerné štvrťročné splátky vo výške 55.500,- Sk

-          doba splácania 3 roky, t.j. posledná splátka bude 31.12.2006 a celkový počet štvrťročných splátok je 12.                                                                                                              11:0:0

XI-2/22 Usporiadanie tomboly s hernou istinou do 50.000,- Sk z príležitosti konania Svätojurských hodov

 dňa 25.4.2004 v zmysle zákona.                                                                        11:0:0

XI-2/23 Prenájom bytu na Športovej ul.č.1 na dobu určitú – 3 mesiace s možnosťou predlžovania.                                                                                                                                            11:0:0

XI-2/24 Nájomnú zmluvu o prenájme športového štadióna medzi prenajímateľom : Mesto Svätý Jur

v zastúpení primátorom mesta, Ing. A. Achbergerom a nájomcom: Športový klub Svätý Jur v zastúpení Ján Polák, predseda ŠK Svätý Jur na dobu neurčitú za cenu:

-          ihrisko,pozemok 1,- Sk/rok

-          objekt tribúny – zastavaná plocha 10,- Sk/m2/rok, 248,6 m2 = 2.486,- Sk/rok, spolu 2.487,- Sk/rok                                                                                                                              11:0:0

XI-2/25 Zástupcu poslancov – Ing. Petra Chrappu pre zastupovanie  MsZ vo Svätom Jure pri

 rokovaniach o pozemkových úpravách vo Svätom Jure.                                     10:0:0

XI-2/26 Príspevok 20.000,- Sk z rezervného fondu pre ŠJ pri ZŠ vo Svätom Jure ako náhradu vzniknutej

 škody krádežou.                                                                                             10:0:0

 

 

  1. MsZ neschvaľuje:

 

 

XI-3/1  Rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2004 v zmysle predložených zmien – zníženie výdavkov

o 648.950,- Sk.                                                                                               5:6:0

XI-3/2 Prevod garáže do osobného vlastníctva pre kupujúceho JUDr. Ladislav Kopál s manž., na ul.

SNP č. 35, Svätý Jur.                                                                                        3:4:3

XI-3/3 Zmenu rozpočtu mesta na rok 2004: kapitálové výdavky, funkčná klasifikácia 09.6.01 – Školské

stravovanie v predškolských zariadeniach, ekonomická klasifikácia: 717002 – rekonštrukcie a modernizácie stavieb vo výške 50.000,- Sk.                                                         5:3:2

 

 

  1. MsZ ukladá Mestskému úradu :

 

 

XI-4/1 Rokovať s kompetentnými orgánmi v intenciách spriahnutia svetelných križovatiek cez prieťah

mestom Svätý Jur na št.ceste 502.                                                                        6:0:5

 

Termín: 30.6.2004                                                                    Zodpovedá: prednosta MsZ

XI-4/2  Zabezpečiť zrušenia spojenia jazdných pruhov na Krajinskej ceste a vrátiť dopravné značenie do

pôvodného stavu. Informáciu podať na najbližšom zasadnutí MsZ                      6:0:5

Termín: 30.6.2004                                                                    Zodpovedá: prednosta MsÚ

XI-4/3  Vyrubiť výšku nájmu za používanie garáže pre JUDr. L. Kopála s manželkou

Termín: ihneď                                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

XI-4/4 Vypracovať každoročne do 31.1. hodnotiace ukazovatele odmeňovania pracovníkov MsÚ          

Termín: 30.6.2004                                                                    Zodpovedá: prednosta MsÚ

XI-4/5 Vyžiadať od predkladateľov Zákonníka práce výklad  §136 a 137 ZP

Termín: 30.4.2004                                                                    Zodpovedá: prednosta MsÚ

XI-4/6  Pripraviť podklady pre rekonštrukciu strechy a ústredného kúrenia v Turna bare

Termín: bud.zas.MsZ                                                               Zodpovedá: prednosta MsÚ

XI-4/7 Preveriť možnosť otvorenia cesty do lokality Panónsky háj zo strany Vajnor

Termín. Ihneď                                                                         Zodpovedá: prednosta msÚ

 

 

 

 

Návrhová komisia:        Mgr. Vilma Pucherová               Prom.biológ Ľudovít Kaiser

 

 

 

 

Overovatelia:                p. Dušan Fraňo                         p. Janka Hargašová

 

 

 

 

Primátor mesta:                        Ing. Alexander Achberger          Prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný