Z á p i s n i c a   č.  5

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 14. apríla 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č.  5

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 14. 4. 2003

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie a voľba orgánov MsZ

                        2. Kontrola plnenia uznesení MsZ

                        3. Prevody majetku mesta

                        3. Zmena rozpočtu mesta

                        4. Dodatky k VZN

5. Rôzne

                        5. Záver

                         

 

K bodu 1 - Otvorenie a voľba orgánov MsZ

 

            Primátor mesta Ing. Alexander Achberger privítal prítomných 4 poslancov, skonštatoval, že MsZ nie je uznášania schopné. Zákon stanovuje čakať 30 min. na neprítomných poslancov. Poslanci sa ani po tejto lehote nestavili. Primátor prečítal ospravedlnenie p. Gahéra na jeho písomnú žiadosť. Poslanci klubu DS a SOP prezentujú len vlastné záujmy a majú záujem diktovať primátorovi termíny rokovania tak, aby to vyhovovalo hlavne im, bez ohľadu na prácu primátora a ostatných poslancov. MsZ by malo rokovať v pokojnej atmosfére, všetky okolité obce kde chcú konštruktívne rozmýšľať nad problémami sa schádzajú v pracovných hodinách. Oslovil poslancov klubu DS akým spôsobom si predstavujú riešenie úloh, ak neakceptujú MsR. Po výzve poslancov na minulom zasadaní MsZ, aby sa vyjadrili k bodom 3,4,5,6, ktoré stiahli z programu z odôvodnením, že nie sú dostatočne pripravené, poslanci nedodali do dnešného dňa pripomienky a požiadavky. Takýmto spôsobom sa veci nevyriešia, len sa predlžujú termíny na prácu a potom bude klub DS kritizovať, že mesto nič nerobí. Požiadal poslancov aby porozmýšľali ako zefektívniť rokovania MsZ a ukončil rokovanie.

 

 

 

Zapísala: Ivona Švorcová

 

 

 

 

 

 

Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

     primátor mesta                                                              prednosta MsÚ