Uznesenie č. 4/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  6

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 23. apríla 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 6

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 23. 4. 2003

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie a voľba orgánov MsZ

                        2. program predloží skup. poslancov, na žiadosť ktorých bolo zvolané rokovanie

 

 

K bodu 1 - Otvorenie a voľba orgánov MsZ

 

            Primátor mesta Ing. Alexander Achberger otvoril rokovanie o 16,30 hod. Prítomných poslancov je 8, MsZ je uznášania schopné. 

Do mandátovej komisie poslanci zvolili p. Ľ. Kaisera a p. S. Šulekovú (8 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania, ďalej len 8:0:0).

Do návrhovej komisie zvolili: p. V. Pucherovú a p. P. Jurčoviča (8:0:0).

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. D. Fraňo a p. A. Chrappová (8:0:0).

Primátor požiadal zástupcu skupiny poslancov,  na žiadosť ktorých bolo zvolané rokovanie MsZ aby predložili program.

P. Fraňo predložil návrh programu:            2. Prevody majetku mesta

                                                            3. Zmena rozpočtu mesta

                                                            4. Dodatky VZN

                                                            5. Rôzne

Poslanci schválili tento program bez pripomienok (9:0:0).

 

K bodu 2 - Prevody majetku mesta

 

Primátor pripomenul, že na minulom rokovaní poslanci za DS A SOP stiahli materiál z rokovania z dôvodu nedostatočnej pripravenosti materiálov, žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy nepredložili a  dnes chcú o týchto materiáloch rokovať. Z toho dôvodu neboli pripravené hlasovacie lístky na rokovanie a keďže sa jedná o majetku mesta hlasovanie musí byť tajné. Prestávka 5 min. na prípravu hlasovacích lístkov. Počas prípravy hlasovacích lístkov primátor uviedol firmu IPEC, ktorá má záujem o kúpu pozemku na výstavbu bytov. Poslanci hlasovaním súhlasili so vstupom fy. IPEC (10:0:0).

 

Za fy. IPEC p. Poláčková predstavila poslancom zámer a projekt výstavby bytov, resp. rekonštrukciu horných kasární. Žiada poslancov o možnosť diskusie, aby spoločne našli cestu ako čo najlepšie prispieť k zveľadeniu Sv. Jura a k bytovej výstavbe. P. Gahér – komisia úz. Rozvoja, výstavby a ŽP, sa touto požiadavkou zaoberala, s vyjadrením, že táto ponuka nie je pre mesto výhodná. Komisia navrhuje cenu pozemku 2.500,- /m2, pretože je to v lukratívnej časti mesta. P. Chrappa navrhuje, aby každý záujemca takto predložil svoju ponuku.

 

Poslanci sa vrátili k bodu 2 – prevody majetku mesta:

 

Príloha č. 3/1 – Prevod nehnuteľnosti stavebnín pre Dušana Pechara.

Primátor – už 2 rok predlžujeme nájomné zmluvy, ktoré má uzatvorené p. Pechar. Tieto nie sú pre mesto výhodné, nájmy nie sú uhradené, keď má žiadateľ nedoplatky, musí ich vyrovnať. Poslanci hlasujú, aby p. Pechar dostal slovo (7:2:0).

p. Pechar – objekty boli postavené v rámci Akcie „Z“, mesto neoprávnene od neho poberá poplatky za prenájom pozemkov. Predložil poslancom materiál. Argumentuje tým, že tento pozemok zveľadil, pretože ho prevzal v dezolátnom stave. Tento predaj už raz MsZ 3/5 väčšinou odsúhlasilo, dnes sa má rozhodnúť len o cene pozemku.

Poslanci sa nedohodli na riešení a primátor stiahol tento bod z rokovania.     

 

Príloha č. 3/2 – Prevod časti nehnuteľnosti parc. Č. 4525 o výmere 9 m2 pre Ing. Pavla Lančariča.

Pripomienka p. Pajera – navrhuje pozmeňujúci návrh na odporúčanú cenu pozemku na 70,- Sk/m2. Je to zarovnávanie pozemku, mali by poslanci zohľadniť takéto zarovnávačky, ktoré boli v minulosti predávané za oveľa nižšie ceny. P. Chrappa a p. Fraňo nesúhlasia s pozmeňovacím návrhom.

MsZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti časti pozemku parc. č. 4525 identifikovaného GP č. 29/2000 ako diel 1 o výmere 9 m2 pre majiteľa nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 3242/6 Ing. Pavla Lančariča a manž. Silvie rod. Slezákovej za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 plus náklady na prevod nehnuteľnosti (7:2:1).

Príloha č. 3/3  - Predaj pozemku parc. č. 4513/20 pre HASSEL ELEKTRO s.r.o.

P. Pajer a p. Chrappa – predaj, ktorý bude v priemyselnej časti, by mal byť zmluvne viazaný podmienkou, že do roka musí byť stavba zrealizovaná, ak nie, bude si môcť mesto za určitú sumu pozemok znovu odkúpiť. P. Pajer doporučuje, aby sa komisia úz. rozvoja, výstavby a ŽP vyjadrila k zámeru výstavby subjektu, aby to bolo v súlade s lokalitou.

Hlavný kontrolór doporučuje, aby boli postavené kritériá, aby sa v budúcnosti na toto nezabudlo. Každá zmluva musí obsahovať zámer, dobu výstavby a formu vrátenia.

MsZ schvaľuje predaj časti pozemkov parc. č. 4513/2 a 4580/1 identifikovaných GP č. 11834374-100/97 ako parc. č. 4513/20 pozostávajúca z dielu 6 o výmere 1425 m2 a dielu 3 o výmere 114 m2 pre fy. HASSEL ELEKTRO s.r.o., Svätý Jur, Ing. Róbert Hassel za kúpnu cenu 400,- Sk/m2 plus náklady na prevod nehnuteľnosti (9:1:0).

 

Príloha č. 3/4 – Prevod časti pozemku parc. č. 4518, 4517, 4516 pre fy. SEMEZ.

P. Pajer doporučuje primátorovi, aby tento materiál stiahol z rokovania.

Ved. správneho odd. vysvetlila, že na rokovaní s riaditeľkou Mäsoproduktu sa ukázalo, že predaj bude pre nich nevýhodný, pretože budú nájomcami SEMEZu. Tieto firmy sa musia dohodnúť. S právnikom je to prerokované, mesto nemusí predať tento pozemok. P. Chrappa – treba prijať nejaké princípy, akým spôsobom predávať pozemky. P. Fraňo – navrhuje spracovať mapu a na nej farebne vyznačiť čo je predané, o čo je záujem a o čo nie je záujem. Primátor – toto je predmetom rokovania komisií. Keďže je viac záujemcov na kúpu pozemkov, možno zvolať záujemcov na jeden deň, aby mohli predložiť svoj zámer. Pri tomto pozemku môžeme povedať, že pozemok je na predaj za určitých podmienok. P. Chrappová – podmienka: aby v nových prevádzkach zamestnávali prednostne juranov. Primátor stiahol materiál z rokovania.

 

Príloha č. 3/5 – Ing. Metkeová predložila materiál o prevode majetku pre p. Korčekovú z Bratislavskej ul. Mesto byt odpredalo (predložila list vlastníctva), žiada o odkúpenie záhrady o výmere 16 m2 za cenu 1.110,- Sk/m2, aby mohla zahájiť rekonštrukciu bytu ešte tento rok. 

MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 64 identifikovaný GP 31447465-13/2003 ako parc.č.64/8 o výmere 16m2, záhrada pre vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 65/5 - Korčeková Alena rod. Szabová, Svätý Jur za cenu 1.110,- Sk/m2 (9:1:0).

 

 

K bodu 3 – Zmena rozpočtu mesta

                       

Príloha č. 4/1 – MsZ neschvaľuje zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti v položke kultúra pre rok 2003 na realizáciu Svätojurských hodov 2003  (7:0:3).

 

Príloha č. 4/2 – Zmena rozpočtu – funkčná klasifikácia 01.1.1 ekonom. klasifikácia 632008 poštové a kuriérske služby – zmena:  na funkčná klasifikácia 01.1.1 a ekonomická klasifikácia 637086 odmeny mimopracovná činnosť (10:0:0). HK – treba dávať pozor na to, aby bol doklad o prevzatí.

 

Príloha č. 4/3  - MsZ schvaľuje presun kapitálových výdavkov nevyčerpaných v roku 2002 na rok 2003.

Jedná sa o nevyčerpané prostriedky:

 1. zabezpečenie dokumentácie stavby na „Rozšírenie plynofikácie Krajinská cesta“ funkčná klasifikácia 04.5.1 a ekonom. klasifikácia 716 – projekty v sume 35.000,- Sk
 2. čistička Pri štadióne „Realizácia odvodnenia a rekonštrukcia prečerpávacej stanice“ v sume 245.000,- Sk, funkčná klasifik. 05.3.3, ekonomická klasifik. 717 002.
 3. územnoplánovacia dokumentácia v sume 246.000,- Sk, funkčná klasifik. 06.2.0, položka 716
 4. a/ miestne komunikácie Polkoráby v sume 57.000,- Sk, funkčná klasifik. 04.5.1, ekonom. klasifik. 717 001
 1. b/ verejné osvetlenie Polkoráby v sume 84.000,- Sk, funkčná klasifik. 06.4.0, ekonom. klasifik. 717 001
 2. spoluúčasť financovania Projektu PHARE v sume 206.000,- Sk, funkčná klasifik. 05.6.0, položka 716
 3. Realizácia riadenej svetelnej signalizácie križovatky Krajinská cesta, Kollárová, Bratislavská, v sume 350.000,- Sk (10:0:0).

 

 

 

K bodu 4 – Dodatky k VZN

 

 

Príloha č. 5/1 – Dodatok č. 10 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch – p. Zanechalová vysvetlila a predložila usmernenie a alternatívy poplatkov na rok 2003, zmeny sa týkajú hlavne chatárov. P. Gahér žiada vyjadrenie právnika a tento materiál zatiaľ stiahnuť z rokovania. Primátor – treba prijať uznesenie, aby mohol MsÚ rozposlať výmery za odpady. Jedná sa o vyrúbenie poplatkov pre občanov, je za to, aby chatári viac platili, pretože tu nemáme chatové oblasti, ale chatári chaty využívajú. P. Pajer navrhuje schváliť sumu poplatkov pre občanov, aby sa napĺňal rozpočet na úhradu poplatkov za likvidáciu odpadov. Navrhuje 400,- Sk pre občanov. V materiáli je uvedená suma 450,- Sk, preto sa hlasuje za túto sumu (5:4:1). MsZ neschválilo sumu 450,- Sk. Hlasuje sa za druhý návrh: Sadzba miestneho poplatku za zber odpadov pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt 400,- Sk na osobu (7:2:0).

 

Príloha č. 5/2 – MsZ schvaľuje Dodatok č. 2/2003 k VZN č. 2/2001 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania a zneškodňovania komunálneho odpadu na území mesta Svätý Jur v znení jeho neskoršieho dodatku č. 1/2002 (9:1:0).

 

 

K bodu 5 - Rôzne

 

Príloha č. 6/1 – TURNA BAR – žiadosť o predĺženie lehoty na opravu strechy – informácia.

Primátor informoval, o zaslanej výpovedi k nájmu nehnuteľnosti TURNA BAR, výpoveď končí 31. 5. 2003. Je bezpredmetné rokovať o oprave strechy. Treba postupovať v zmysle zmluvy a zákona. 

P. Chrappa – treba pripraviť návrh, či prebehne výberové konanie, alebo verejná súťaž. Výberové konanie je jednoduchší spôsob. V máji treba vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovanie TURNA BARu. Navrhuje, aby sa k tomuto mohla vyjadriť komisia úz. rozvoja, výstavby a ŽP a hospodárska komisia.

Návrh na uznesenie: MsZ ukladá MsÚ vyhlásiť výberové konanie na prevádzku TURNA BARU, s termínom do 15. 5. 2003 (10:0:0).

Komisia pre výberové konanie bude v zložení predsedov všetkých komisií:

 1. Doc. PhDr. František Gahér, CSc.
 2. Ing. Peter Chrappa
 3. Mgr. Vilma Pucherová
 4. Mgr. Anna Chrappová
 5. Silvia Šuleková
 6. Prom. biol. Ľudovít Kaiser (9:0:1).

 

Príloha č. 6/2 – MsZ schvaľuje udelenie Ceny Mesta Svätý Jur pánovi Štefanovi Gavorníkovi, Partizánska 26, Svätý Jur (10:0:0).

 

Príloha č. 6/3 – MsZ schvaľuje usporiadanie tomboly s hernou istinou do  50.000,- Sk z príležitosti konania Svätojurských hodov dňa 27. 4. 2003 v zmysle zákona (10:0:0).

 

Príloha č. 6/4 – Poriadok odmeňovania – p. Gahér – nies sú tam zapracované niektoré veci, napr. koľko bude príspevok za riadenie a pod. Komisia úz.  rozvoj , výst. a ŽP žiadala, aby toto bolo presne stanovené, kto na akom poste koľko bude mať.

HK- stanovenie rozpätia určenia výšky príplatku nemožno presne určiť, toto prináleží prednostovi, ktorý určuje konkrétne na určitého pracovníka. Primátor žiada p. Gahéra písomne predložiť osobné pripomieny k poriadku odmeňovania a bod stiahol z rokovania.

 

Príloha č. 6/5 – Organizačná štruktúra MsÚ – p. Fraňo predkladá nový návrh organizačnej štruktúry a žiada aby bol predložený všetkým komisiám na vyjadrenie. MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť prerokovanie návrhu organizačnej štruktúry v komisiách MsZ, s termínom do budúceho rokovania MsZ (10:0:0).

 

Príloha č. 6/6 – Delegovanie zástupcu do obecnej školskej rady.

Poslanci navrhujú p. Chrappovú. Po prečítaní zákona o obecnej školskej rade, je jasné, že poslanec nemôže byť členom. P. Fraňo navrhuje p. Hruškovicovú. Primátor navrhuje osloviť všetkých navrhnutých členov a prerokovať v komisiách.                 

 

Príloha č. 6/7 - Ved. fin. odd. žiada o zmenu rozpočtu na dokončenie akcie „Pállfyovské“ – vysvetlila, že sa jedná o navýšenie kapitálových výdavkov z financií stavebníkov (10:0:0).

 

Príloha č. 6/8   VZN č. 1/2003 o menších obecných službách – aby sa mohli zamestnávať dlhodobo nezamestnaní na verejnoprospešné práce.

P. Pajer – tieto práce nie sú platené, ide o zapojenie dlhodobo nezamestnaných do pracovnej činnosti, Títo občania sú iba poistení, nemajú nárok na nič, doporučuje sa odpracovať 15 hod. týždenne. Občania, ktorí túto činnosť odmietnu, budú vyradení z evidencie OÚP na dobu 6 mesiacov.

Hlasuje sa o zaradení materiálu do rokovania (9:1:0).

MsZ schvaľuje VZN č. 1/2003 o menších obecných službách (10:0:0).

 

P. Fraňo predložil za poslanecký klub DS a SDKÚ v Svätom Jure návrh VZN o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur a žiada o zabezpečenie prerokovania návrhu v komisiách (príloha č. 6/9).

 

P. Kaiser – predložil žiadosť p. Baču (príloha č. 6/10), za vináreň U draka, o predĺžení otváracej doby počas hodov. Po hodoch sa im otváracia doba znovu upraví do 22 hod. P. Chrappa – akcie v prospech mesta treba akceptovať, súhlasí s otváracou dobou aj do rána.

 

P. Fraňo – predložil nový návrh Rokovacieho poriadku (príloha č. 6/11), žiada o prerokovanie v komisiách. MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku v komisiách MsZ (10:0:0).

 

P. Chrappa – predkladá návrh na zvolenie poslanca, ktorý bude poverený MsZ na zvolanie MsZ podľa zákona č. 369/90, v prípade, v prípade, ak ho primátor mesta v zmysle zákona nezvolá.

Primátor – tento bod rokovania neprešiel komisiami, nemožno o ňom hlasovať.

P. Pajer – poslanci nepredložili tento bod ako samostatný bod k rokovaniu.

p. Chrappa – nestihol spracovať materiál, v rôznom sa takýto bod môže prerokovať, nie je to v rozpore so zákonom. Hlasuje sa za návrh (6:1:3) Na žiadosť primátora uvádzam menovitý zoznam poslancov, ktorí hlasovali za: Chrappa, Gahér, Kaiser, Pucherová, Hergottová, Fraňo.

 

O 20 hod. odišiel poslanec Gahér.

 

P. Fraňo – nie je aktualizovaná stránka na internete.

P. Jurčovič vysvetlil, že internetová stránka sa aktualizuje každý týždeň, poučil ako treba hľadať na web stránke a tak isto, že staré správy tam zostávajú, aby mali ľudia prehľad čo sa v Juri v minulosti udialo. P. Chrappa žiada vyhodiť starú informáciu o odvoze kom. odpadu. Primátor upozornil, že treba rátať so zmenou rozpočtu – na internet nemáme vyčlenené financie a je potrebné uvažovať s prijatím nového pracovníka na údržbu počítačovej siete.

 

P. Fraňo:

-         pošta – navrhuje, aby MsÚ rokoval s gen. riaditeľom v Banskej Bystrici o otváracích hodinách

-         čo sa robí s opatrovateľskou službou? Primátor vysvetlil – nemáme pracovníčku na opatrovateľskú službu, čakáme čo vybaví ZMOS. Naše pracovníčky vedia o probléme, pracujú na tom, majú to pripraviť tak, aby sme mohli opatrovateľskú službu prebrať, ale nie bez fin. prostriedkov.

-         kto vyhodnotí dopravnú situáciu na Krajinskej ceste po vykonaných opatreniach? Primátor žiada prerokovať v komisiách či budú schválené financie na vyhodnotenie dopravnej situácie, keď min. ponuka bola 30 tis. Sk.

-         na Neštichu nefunguje prečerpávačka, fekálie tečú do Staromlynského potoka, Ing. Metkeová – MsÚ vyzval vodárne k náprave, treba investovať do nových čerpadiel. Hospodárska komisia schválila financie na nové čerpadlá.

 

Hlavný kontrolór:

-         vypracoval zásady činnosti hlavného kontrolóra pre mesto Svätý Jur, dáva ich na prerokovanie v komisiách, aby bol objektívne doplnený a prehodnotený. MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť prerokovanie návrhu Zásady činnosti HK pre mesto Svätý Jur v komisiách (7:0:0).

-         predložil informáciu HK, ktorá vyplývala z uznesenia č. 3/2003: Preskúmať v spolupráci s Okresným prokurátorom v Pezinku zákonnosť postupu p. primátora mesta z dôvodu nezvolania MsZ požadovanom 5 poslancami na deň 1. 4. 2003.

-         predložil Správu o vykonaní kontroly vykazovania jázd služobnými motor. vozidlami na MsÚ vo Svätom Jure.

 

P. Pucherová – upozornila, že MsZ dostalo 2 listy, ku ktorým sa doposiaľ nevyjadrilo. Zostáva na budúce rokovanie.

 

Primátor ukončil rokovanie o 20,40 hod.

 

Zapísala Ivona Švorcová

 

 

 

Prílohy:

3/1      Prevod nehnuteľnosti Stavebniny Pechar

3/2      Prevod časti nehnut. parc. č. 4525, pre Ing. P. Lančariča

3/3      Predaj pozemku parc. č. 4513/20 pre HASSEL ELEKTRO s.r.o.

3/4      Prevod časti pozemku parc. č. 4518, 4517, 4516, pre f. SEMEZ

3/5      Predaj pozemku parc. č. 64, pre A. Korčekovú

4/1      Zmena rozpočtu na realizáciu Svätojurských hodov 2003

4/2      Zmena rozpočtu - poštové a kuriérske služby

4/3      Zmena rozpočtu - presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov v roku 2002 na rok 2003

5/1            Dodatok č. 10/2003 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch

5/2            Dodatok č. 2/2003 k VZN č. 2/2001 o pravidlách zberu komunálneho odpadu

6/1      Žiadosť o predĺženie lehoty na opravu strechy TURNA BARu.

6/2      Cena Mesta Svätý Jur pre p. Štefana Gávorníka

6/3            Usporiadanie tomboly - Svätojurské hody 2003

6/4            Poriadok odmeňovania

6/5            Organizačná štruktúra MsÚ od p. D. Fraňa

6/6            Delegovanie zástupcu do Obecnej rady školy

6/7      Zmena rozpočtu na dokončenie akcie „Pállfyovské“

6/8      VZN č. 1/2003 o menších obecných službách

6/9      Návrh VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur

6/10     Žiadosť p. Baču o zmene otváracích hodín

6/11     Návrh Rokovacieho poriadku          

6/12     Zásady činnosti hlavného kontrolóra

6/13            Informácia k uzneseniu MsZ č. 3/2003

6/14     Správa o vykonaní kontroly vykazovania jázd služobnými motorovými vozidlami na MsÚ Svätý Jur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2003 z rokovania Mestského zastupiteľstva  zo dňa 23. 04. 2003

 

 

1.       Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

 

IV-1/1             Písomnú správu o využívaní priestorov ZŠ vo Svätom Jure.

IV-1/2             Dva listy, adresované Mestskému zastupiteľstvu s tým, že sa k nim vyjadrí na nasledujúcom zasadnutí MsZ.

 

2.   Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

IV-2/1             Mandátovú komisiu v zložení: Ľ. Kaiser, S. Šuleková                                                           (9:0:0)

             Návrhovú komisiu v zložení: Mgr.Vilma Pucherová,Dr.P.Jurčovič                                    (9:0:0)

             Overovateľov zápisnice: D. Fraňo, Mgr. A.Chrappová                                                    (9:0:0)

 

IV-2/2  Prevod nehnuteľnosti, časti pozemku, parc.č.4525 identifikovaného geometrickým plánom č.29/2000

ako diel 1 o výmere 9 m2 pre majiteľa nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 3242/6 Ing. Pavol Lančarič a manž. Silvia, rod. Slezáková za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                               (7:1:2)  

 

IV-2/3 Predaj časti pozemkov parc.č. 4513/2 a 4580/1 identifikovaný GP č. 11834374-100/97 ako parc.č. 4513/20 pozostávajúca z dielu 6 o výmere 1425 m2 a dielu 3 o výmere 114 m2 pre firmu HASSEL ELEKTRO s.r.o. Svätý Jur, Ing. Róbert Hassel za kúpnu cenu 400,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                       (9:1:0)

 

IV-2/4 Predaj časti pozemku parc.č. 64 identifikovaný GP 31447465-13/2003 ako parc.č.64/8 o výmere 16m2,

záhrada pre vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 65/5 - Korčeková Alena rod. Szabová, Svätý Jur za cenu 1.110,- Sk/m2.                                                                                                             (10:0:0)

 

IV-2/5 Zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2003 a to funkčná klasifikácia 01.1.1 ekon. klasifikácia 632008 -

poštovné tak, že rozpočet 100.000,- Sk znížiť na 89.000,- Sk a navŕšiť funkčnú klas. 01.1.1 a ekonomickú

klas. 687086 - odmeny mimopracovná činnosť na 31.000,- Sk (rozpočet 20.000,- Sk)            (10:0:0)

 

IV-2/6 Presun kapitálových výdavkov nevyčerpaných v roku 2002 na rok 2003:

1.   Zabezpečenie dokumentácie stavby “Rozšírenie plynofikácie Krajinská cesta” funkčná klas. 04.5.1 a ekon. klas. 716-projekty v sume 35.000 Sk

2.   Čistička Pri štadióne “Realizácia odvodnenia a rekonštrukcia prečerpávacej stanice v sume 245.000,- Sk, funkčná klasifikácia  05.3.3 ekon. klas. 717 002.

3.   Územnoplánovacia dokumentácia  v sume 246.000,- Sk, funkčná klas. 06.2.0 položka 716.

4.   a/ Miestne komunikácie Polkoráby v sume 57.000,- Sk, funkčná klasifikácia 06.4.0,ekon.klas. 717 001  

      b/ Verejné osvetlenie Polkoráby v sume 84.000,- Sk, funkčná klas. 06.4.0, ekon.klas. 717 001

5.   Spoluúčasť financovania Projektu PHARE v sume 206.000,- Sk , funkčná klasifikácia 05.6.0  položka 716

6.   Realizácia riadenej svetelnej signalizácie križovatky Krajinská cesta, Kollárova, Bratislavská, v sume

350.000,- Sk.                                                                                                                                    (10:0:0)

 

IV-2/7  Dodatok č.10/2003 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/1995 o miestnych poplatkoch v znení

neskorších dodatkov č. 1/1996, 2/1996, 3/1999, 4/2000, 5/2000, 6/2001, 7/2002, 8/2002, 9/2002  s pripomienkami: 400,- Sk/osobu, vypustenie odseku 4a v čl. IX.                                           (7:2:0)

 

IV-2/8  Dodatok č. 2/2003 k VZN č.2/2002 o pravidlách zberu, prepravy, opätovného používania a

zneškodňovania komunálneho odpadu na území Mesta Svätý Jur v znení neskoršieho dodatku č.1/2002                                                                                                                                               (9:1:0)

IV-2/9 Komisiu pre výberové konanie -Prevádzkovanie Turna baru v zložení:

Ing. P. Chrappa, Doc. PhDr. F. Gahér ,CSc., Prom. biológ Ľ. Kaiser, Mgr. A. Chrappová, Mgr. V. Pucherová, Silvia Šuleková.                                                                                              (9:0:1)

 

IV-2/10  Udelenie Ceny Mesta Svätý Jur p. Štefanovi Gavorníkovi, Partizánska 26, Svätý Jur             (10:0:0)

 

IV-2/11  Usporiadanie tomboly s hernou istinou do 50.000,- Sk z príležitosti konania Svätojurských hodov dňa 

  27.4.2003 v zmysle zákona.                                                                                                (10:0:0)

 

IV-2/12  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových výdavkoch funkčná klas. 04.5.1 - cestná doprava,

  ekon. klas. 719001 - ostatné kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície vo výške

  600.000,- Sk.                                                                                                                 (10:0:0)

 

IV-2/13  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových príjmoch, ekon. klas. 239001 - ďalšie kapitálové

   príjmy - zo združených investičných prostriedkov vo výške 600.000,- Sk.                               (10:0:0)

 

IV-2/14 VZN č. 1/2003 o menších obecných službách organizovaných mestom.                                   (10:0:0)

 

IV-2/15  Poverenie pre poslanca p. Dušana Fraňa: v zmysle zákona č.369/1990 Zb., v znení neskorších

predpisov, §12, ods.1 zvolať MsZ mesta Svätý Jur v prípade, ak ho primátor mesta v zmysle zákona       

nezvolá                                                                                                                      (6:1:3)

 

 

3. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:

 

IV-3/1 Zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti v položke kultúra pre rok 2003 na realizáciu Svätojurských hodov

 2003.                                                                                                                           (7:0:3)

IV-3/2            Dodatok č. 10 k VZN č. 2/1995 o miestnych poplatkoch v článku XI. bod 2/1 Sadzba miestneho

poplatku sa mení tak, že pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt 450,- Sk za osobu.                                                  (5:4:1)

 

 

4. Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu:

 

IV-4/1   Zabezpečiť prerokovanie návrhov rokovacieho poriadku v komisiách MsZ                 (10:0:0)

 Termín: do bud. zas. MsZ                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

IV-4/2            Zabezpečiť prerokovanie návrhov organizačnej štruktúry MsÚ v komisiách MsZ.                (9:0:0)

Termín: do bud. zas. MsZ                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

IV-4/3            Zabezpečiť prerokovanie VZN o  pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur v komisiách MsZ                                                                             (9:0:0)

Termín: do bud. zas. MsZ                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

IV-4/4  Zabezpečiť prerokovanie materiálu Zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta  v komisiách MsZ.                                                                                                                                                    (9:0:0)

Termín: do bud. zas. MsZ                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

IV-4/5 Vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovanie Turna baru            .                                               (9:0:1)

            Termín: do 15. mája 2003                                                                 Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

 

 

 

Návrhová komisia:             Mgr. Vilma Pucherová                                 RNDr. Peter Jurčovič

 

 

 

Overovatelia zápisnice:             Dušan Fraňo                                       Mgr. Anna Chrappová 

 

 

 

Primátor mesta:                         Ing. Alexander Achberger                     prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/2  Prevod nehnuteľnosti, časti pozemku, parc.č.4525 identifikovaného geometrickým plánom č.29/2000

ako diel 1 o výmere 9 m2 pre majiteľa nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 3242/6 Ing. Pavol Lančarič a manž. Silvia, rod. Slezáková za kúpnu cenu 1.500,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                               (7:1:2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 IV-2/3                                    Predaj časti pozemkov parc.č. 4513/2 a 4580/1 identifikovaný GP č. 11834374-100/97 ako

parc.č. 4513/20 o výmere 1425 m2 pozostávajúca z dielu 6 o výmere 1311 m2 a dielu 3 o výmere 114 m2 pre firmu HASSEL ELEKTRO s.r.o. Svätý Jur, Ing. Róbert Hassel za kúpnu cenu 400,- Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                                                                                                    (9:1:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                                     primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/4 Predaj časti pozemku parc.č. 64 identifikovaný GP 31447465-13/2003 ako parc.č.64/8 o výmere 16m2,

záhrada pre vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 65/5 - Korčeková Alena rod. Szabová, Svätý Jur za cenu 1.110,- Sk/m2.                                                                                                             (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/5 Zmenu rozpočtu mesta Svätý Jur na rok 2003 a to funkčná klasifikácia 01.1.1 ekon. klasifikácia 632008 -

poštovné tak, že rozpočet 100.000,- Sk znížiť na 89.000,- Sk a navŕšiť funkčnú klas. 01.1.1 a ekonomickú

klas. 687086 - odmeny mimopracovná činnosť na 31.000,- Sk (rozpočet 20.000,- Sk).            (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/6             Presun kapitálových výdavkov nevyčerpaných v roku 2002 na rok 2003:

 

1. Zabezpečenie dokumentácie stavby “Rozšírenie plynofikácie Krajinská cesta” funkčná klas. 04.5.1 a ekon. klas.

716-projekty v sume 35.000 Sk

 

2. Čistička Pri štadióne “Realizácia odvodnenia a rekonštrukcia prečerpávacej stanice v sume 245.000,- Sk,

    funkčná klasifikácia  05.3.3 ekon. klas. 717 002.

 

3. Územnoplánovacia dokumentácia  v sume 246.000,- Sk, funkčná klas. 06.2.0 položka 716.

 

4. a/ Miestne komunikácie Polkoráby v sume 57.000,- Sk, funkčná klasifikácia 06.4.0,ekon.klas. 717 001  

    b/ Verejné osvetlenie Polkoráby v sume 84.000,- Sk, funkčná klas. 06.4.0, ekon.klas. 717 001

 

5.   Spoluúčasť financovania Projektu PHARE v sume 206.000,- Sk , funkčná klasifikácia 05.6.0  položka 716

 

6.   Realizácia riadenej svetelnej signalizácie križovatky Krajinská cesta, Kollárova, Bratislavská, v sume

350.000,- Sk.                                                                                                                                   

(10:0:0)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/9 Komisiu pre výberové konanie -Prevádzkovanie Turna baru v zložení:

Ing. P. Chrappa, Doc. PhDr. F. Gahér ,CSc., Prom. biológ Ľ. Kaiser, Mgr. A. Chrappová,                   Mgr. V. Pucherová, Silvia Šuleková.                                                                                                                                                                                                          (9:0:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

IV-2/10              Udelenie Ceny Mesta Svätý Jur p. Štefanovi Gavorníkovi, Partizánska 26, Svätý Jur                                                                                                                                  (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

IV-2/12  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových výdavkoch funkčná klas. 04.5.1 - cestná doprava,

  ekon. klas. 719001 - ostatné kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície vo výške

  600.000,- Sk.                                                                                                                 (10:0:0)

 

IV-2/13  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových príjmoch, ekon. klas. 239001 - ďalšie kapitálové

   príjmy - zo združených investičných prostriedkov vo výške 600.000,- Sk.                               (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ:

 

 

IV-4/5             Vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovanie Turna baru.                          (9:0:1)

                        Termín: do 15. mája 2003                                        Zodpovedný: prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 4/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ