Zápisnica č. 7

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28. mája 2003 na MsÚ vo Svätom Jure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 7

z rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28. 5. 2003 na MsÚ vo Svätom Jure

 

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny

 

 

Priebeh rokovania:

 

 

Primátor mesta otvoril rokovanie MsZ po 30 min. čakaní na neprítomných poslancov. Skonštatoval, že prítomná časť poslancov nie je uznášania schopná. Prečítal list od poslancov klubu DS a SOP, od ktorých dostal dňa 26. 5. 2003 list, v ktorom sa odvolávajú na uznesenie, ktorým sa dožadujú rokovania MsZ v schválených termínoch (príloha č. 1). Prečítal aj list, ktorý zasiela podpísaným poslancom (príloha č. 2). MsZ bolo zvolané v zmysle zákona a rokovacieho poriadku, prišli pozvaní zástupcovia firiem Mapeto Consult s.r.o., Bratislava a Pressburg centrum a.s., Bratislava, ktorí majú záujem predstaviť svoj zámer súvisiaci s kúpou pozemku poslancom. Jedná sa o pozemok, ktorý bol v roku 1998 predaný za cenu 100,- Sk/m2 a za pôsobenia terajšieho primátora vysúdený a zapísaný naspäť do vlastníctva mesta. V zmysle kompetnej informácie žiada hlavného kontrolóra o preverenie postupu predaja pozemku od roku 1995. Nakoľko počet poslancov nepresiahol nadpolovičnú väčšinu, MsZ nie je uznášania schopné, primátor  skončil rokovanie MsZ pre neschopnosť uznášať sa o 17,10 hod.

 

 

Zapísala: Ivona Švorcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

      primátor mesta                                                              prednosta MsÚ