Uznesenie č. 5/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  8

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2. júna 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 8

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 2. 6. 2003

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie a voľba orgánov

                        2. Kontrola plnenia uznesení

                        3. Návrh na zmenu rozpočtu

                        4. Prevody majetku mesta

                        5. Rôzne

                        6. Záver

 

 

K bodu 1 - Otvorenie a voľba orgánov MsZ

 

            Primátor mesta Ing. Alexander Achberger otvoril rokovanie o 16,50 hod. (20 min. čakanie na poslancov). K programu mal poslanec Fraňo doplňujúci návrh - za bodom 2. Organizačná štruktúra, za bodom 3 Rokovací poriadok. Primátor nedoporučuje na tomto rokovaní prejednávať tieto body, pretože nemá vyjadrenia od všetkých komisií a z toho dôvodu nieje materiál pripravený na rokovanie. Poslanci klubu DS a SOP si žiadajú 5 min. prestávku. Primátor dáva hlasovať o prestávke 6 za, 5 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, ďalej len 6:0:5.

Po 5 min. prestávke p. Fraňo sťahuje návrh o prerokovanie Rokovacieho poriadku a trvá na zaradení            bodu 3. Organizačná štruktúra. (6:5:0).

Do mandátovej komisie poslanci zvolili p. A. Hergottová a p. A. Chrappovú (11:0:0).

Do návrhovej komisie zvolili: p. V. Pucherovú a p. S. Šuleková (10:0:1).

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Ľ. Kaiser a p. K Pajer (11:0:0).

 

 

K bodu 2 - Kontrola uznesení

 

Primátor požiadal hlavného kontrolóra o kontrolu plnenia uznesení od kedy navrhnú poslanci. Poslanci nedali návrh, ostáva na zváženie hlavného kontrolóra – od začiatku r. 2003.

 

P. Fraňo číta stanovisko k listu, ktorý im poslal p. primátor – príloha č. 1. Primátor vysvetlil, prečo nemohol zvolať rokovanie MsZ na termín, kedy žiadali poslanci DS – v tom čase sa zúčastní dvojdňového seminára v Rakúsku, ktorý organizuje Združenie miest a obcí Slovenska.

 

K bodu 3 – Organizačná štruktúra MsÚ

 

Stále chýba kontinuita k spracovávaniu materiálov, pripomienky treba dať písomne, treba spracovať  presné pravidlá, aby boli požiadavky každému jasné.

P. Fraňo –  sťahuje návrh org. štruktúry pozostávajúci z 15 – 16 pracovníkov. Ďalší návrh je zrušiť funkciu prednostu a vedúceho technického úseku začleniť tak ako to bolo v minulosti pod vedúcu správneho oddelenia. Týmto nastane šetrenie a odôvodňuje to zákonom, ktorý hovorí, že v obci, ktorá má menej ako 5 tis. obyvateľov, nemusí byť prednosta.

Primátor – organizačná štruktúra je v právomoci prednostu MsÚ, preto žiadal aby bol materiál prerokovaný v komisiách na doplnenie. Potrebuje zdôvodnenie kto nahradí prednostu, prečo by mal úrad fungovať bez prednostu. Prednosta je potrebný. Otvoril diskusiu.

P. Pajer – poslanci klubu DS a SOP materiál, ktorý predložili všetkým poslancom stiahli a teraz navrhujú zrušiť prednostu MsÚ. Funkcia prednostu je výkonný riadiaci orgán, chýbajúci článok spôsobí chaos. Primátor má iné kompetencie ako vedenie úradu. K vedúcemu technického úseku – z praktického  hľadiska je potrebný, správne odd. má také činnosti, ktoré hasia všetky problémy v meste.

P. Fraňo vymenoval všetkých pracovníkov, ktorí pracujú pre mesto a uviedol, že okrem stálych pracovníkov, ktorých je 19,5 tu pracujú ďalší príležitostní pracovníci a tým sa zvyšujú náklady na mzdy a zaťažuje sa rozpočet mesta. P. Pajer vysvetlil, že šikovnejšie mestá si dokážu vybaviť z Úradu práce občanov  zo ZPS, ktorí sú čiastočne platení z Úradu práce, alebo civilkárov, ale títo ľudia sú len na dobu určitú!! P. Kaiser – ušetríme tým, že zrušíme prednostu – získame plat prednostu. Primátor – šetríme tým, že berieme ľudí z Úradu práce, ináč by tu musela byť požiadavka na ďalšieho pracovníka.  Pokračuje p. Fraňo – pri sčitovaní dostáva súčet 28 zamestnancov, ktorí zožerú ½ rozpočtu mesta. Primátor – porovnajte si podobné mestá ako je Jur, príjmy, výdavky a ako to bolo pred 4 rokmi. Prednosta – stačí si prečítať vyjadrenie hlavného kontrolóra v minulom roku, kde sme ako mesto boli hlboko pod priemerom všetkých porovnávaných miest.

Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje organizačnú štruktúru MsÚ tak, že ruší funkciu prednostu MsÚ a vedúci technického úseku bude zaradený pod vedenie správneho oddelenia (6:5:0).

 

 

Z dôvodu prítomnosti p. Chrenka z firmy Mapeto consult s.r.o, ktorý prišiel predstaviť poslancom svoj zámer na výstavbu, poslanci súhlasili so zmenou programu: bod 5. Prevody majetku mesta sa bude prerokovávať pred bodom 4. Zmenou rozpočtu  (11:0:0).

 

K bodu 5 – Prevody majetku mesta

 

P. Chrenko požiadal o slovo, súhlasili všetci poslanci (11:0:0). Firma Mapeto consult s.r.o., má záujem zceliť cca 12 ha pozemkov medzi železnicou a cestou pred vjazdom do Jura od Bratislavy, na vybudovanie technologického industrializačného parku. Má slúžiť na skladovanie a ľahkú montáž – zastavaná plocha podľa odhadu 40 – 45 % na cca 40 – 50 tis. m2. Predpokladaná investícia cca ¾ miliardy Sk., časový harmonogram cca 3 – 7 rokov. Finančné prostriedky je firma schopná zložiť ihneď po schválení a podpise zmluvy o predaji –  príloha č. 4/1.

Po krátkej diskusii primátor dáva hlasovať o návrhu uznesenia: MsZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku parc. č. 6183/6 o výmere 32.148; m2, parc. č. 4556/2 o výmere 25.251 m2, parc. č. 4556/7 o výmere 3.377 m2 pre firmu Mapeto consult s.r.o, za celkovú kúpnu cenu 15 mil. Sk, plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (10:1:0).

Nasleduje príprava zmluvy, k zmluve treba priložiť podnikateľský zámer. P. Chrappa – po zaplatení doporučuje financie uložiť na zvláštny účet, aby sa mohli využiť fondy.

 

O 17,40 hod. odišiel p. Jurčovič.

 

K bodu 4 – Zmena rozpočtu mesta

 

Príloha č. 3/1 – MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových výdavkoch – funkčná klasifikácia 09.1.1 – Predškolská výchova, ekonomická klasifikácia 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 60.000,- Sk (10:0:0).

 

K bodu 6 – Rôzne

 

Príloha č. 5/2 – Zmluva o bezodplatnom prevode akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. na mesto Sv. Jur. Tajným hlasovaním MsZ schválili bezodplatný prevod 50.211 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- Sk Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Bratislave, Prešovská 48, na mesto Svätý Jur v zmysle rozhodnutia MSPNM Sr č. 853 z 2. 10. 2002, časť 1 písm. c) kde bol podiel akcií určený a stanovený zaokrúhlene 0,59 % a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 (9:0:1).

Verejným hlasovaním rozhodli: MsZ schvaľuje úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na mesto Svätý Jur  a zriadenie účtu v Stredisku cenných papierov (10:0:0).

 

Prestávka 5 min. o 18,35 hod.

 

Príloha č. 5/1 – MsZ schvaľuje zástupcu mesta Svätý Jur Mgr. Annu Chrappovú do Obecnej rady školy (9:0:1).

 

Príloha č. 5/3 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/1998  pre udeľovanie Ceny Mesta Svätý Jur. P. Pucherová predložila a vysvetlila k tomuto materiálu, že v súčasnosti nesúhlasia niektoré náležitosti v čl. 2 a v čl. 3. MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 2/1998 pre udeľovanie Ceny Mesta Svätý Jur (10:0:0)

 

P. Pucherová – apeluje na poslancov - MsZ dostalo 2 listy ku ktorým sa ešte nevyjadrilo:

  1. list p. uč. Hruškovicovej (príloha č. 5/4) – MsZ poveruje p. Chrappovú aby preverila situáciu a pripravila odpoveď na list.
  2. list Dr. Vajcíka, riad. ZŠ, (príloha č. 5/5) na opravu – prenájom strechy. Primátor – požiadavka na opravu strechy je podaná na Ministerstve školstva SR. Predaj strešnej plochy na výstavbu podkrovia za 1,- Sk v minulosti - cca 2 roky, bol schválený Okresným úradom odborom školstva.  MsZ návrh podporuje, ukladá MsÚ zverejniť ponuku na využitie strechy Základnej školy (10:0:0).

 

Primátor predstavil poslancom o čo sa  mesto usiluje v rámci regionálneho rozvoja, k získaniu grantov. Snažíme sa dostať do Rakúsko – Maďarsko – Slovenskej trojky, starosta Mönchhofu (Rakúsko) má záujem nadviazať spoluprácu. Vo štvrtok 5. 6. 2003 bude stretnutie ohľadom projektov cez SAPARD, čo všetko treba pripraviť, do čoho sa chceme pustiť, treba predkladať len kompletné projekty. Oslovil poslancov aby pomohli pri získavaní informácií a taktiež so zapojením do projektov

 

P. Gahér –  dáva na zváženie, čo by sa dalo urobiť, aby sa stalo naše mesto atraktívnejšie pre turistov, napríklad:

1.       Na stanici umiestniť tabuľku 1. konskej železnice, zakúpiť parnú lokomotívu – ako atrakciu

2.       terasovité vinohrady na Neštichu sú rarita, treba ich zachovať, osloviť ľudí, ktorí sú majiteľmi, aby tieto vinohrady zveľaďovali, príp. prispieť im sumou, cca 10 tis. Sk.

3.       hradby – opravu financovať z eurofondov

4.       vinohradnícke múzeum – navrhuje kúpiť starý vinohradnícky dom (teraz je na predaj Srnovský dom na Pezinskej ul.), zariadiť ho starými nástrojmi, ktoré sa používali v minulosti, osloviť ľudí, určite ešte budú mať nejaké staré nástroje a náradia. Mesto by malo investovať do atrakcií.

P. Pajer navrhuje vybudovať informačné centrum, ktoré by slúžilo minimálne v turistickej sezóne. Primátor – s lokomotívou nieje problém, len s udržovaním je to horšie. Lokomotíva potrebuje stabilné náklady – 2 krát do roka ju bude treba konzervovať. P. Chrappa – všetky projekty treba spísať a určiť priority. P. Pajer – mapa hradiska je zdemolovaná, altánok zbúraný. P. Pucherová – do budúcnosti treba zapojiť ľudí, ktorí môžu prispieť k zvýrazneniu Jura. Napr. p. uč. Hruškovicová sa zaoberala históriou, kultúrou, učila deti a okolie veľmi dobre pozná. Primátor – treba do Jura pritiahnuť čo najviac ľudí.

 

P. Fraňo žiada primátora aby informoval poslancov o zasadnutiach ZMOSu. Žiada hlavného kontrolóra, aby preveril, kto hradil asfaltovanie pred domom p. Šišoviča. Je uznesenie, ktoré schvaľuje TV záznam v neskrátenej podobe, p. Gabura potvrdil primátorove slová, že je to drahé. Treba teda toto uznesenie zrušiť, alebo sa dohodnúť na inom zázname.

 

P. Hargašová – treba riešiť čistenie potoka za školským pozemkom, pretože tam hrozia záplavy. Primátor – riešenie: vybudovať veľkú záchytnú jemu na Bratislavských záhumeniciach. HK – parcely nad Hanzlíčkovou ul. – prívalové vody zatopia záhrady. P. Fraňo – Fofovský potok je zanesený za Mäsoproduktom. P. Kaiser – pri dolnej skalke pri p. Mikulášovi je kanál, z ktorého vytekajú ľudské fekálie na cestu, autá to tam roznášajú. Treba upozorniť Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a obyvateľov.

 

Záver o 20,00 hod.

Zapísala Ivona Švorcová

 

 

 

 

Prílohy:

 

1. List klubu poslancov DS a SOP

2. Prezenčná listina poslancov

3/1 - Zmena rozpočtu - výmena vchodových dverí pre NŠ Bratislavská

4/1 - Prevod majetku mesta pre f. Mapeto consult s.r.o.

5/1 - Delegovanie zástupcu mesta Sv. Jur do Obecnej rady školy

5/2 - Zmluva o bezodplatnom prevode akcií Bratisl. vodárenskej spoločnosti a.s.

5/3 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/1998 pre udeľovanie Ceny Mesta Svätý Jur

5/4 - List p. uč. Hruškovicovej

5/5 - List riaditeľa ZŠ, Dr. V. Vajcíka

 

Uznesenie č. 5/2003z rokovania Mestského zastupiteľstva  zo dňa 2. 6. 2003

 

1.   MsZ schvaľuje:

 

V-1/1   Volebnú komisiu v zložení A. Hergottová, A. Chrappová                                           (11:0:0)

             Návrhovú komisiu v zložení: V. Pucherová, S. Šuleková                                               (10:0:1)

             Overovateľov zápisnice: Ľ. Kaiser, K. Pajer                                                 (11:0:0)

 

V-1/2   Zmenu programu tak, že za bod 2. sa vloží bod 3: Organizačná štruktúra  Mestského úradu

            a ostatné body sa posunú. Posledný bod -Záver sa ruší.                                         (6:5:0)

 

V-1/3   Organizačnú štruktúru MsÚ predloženú prednostom MsÚ s nasledujúcimi zmenami:

            Ruší sa funkcia prednostu a funkcia vedúceho technického úseku. Technický úsek sa

            presúva pod vedenie správneho oddelenia.                                                         (6:5:0)

 

V-1/4   Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových výdavkoch - funkčná klasifikácia 69.1.1.

            Predškolská výchova, ekonomická klasifikácia 717 - realizácia stavieb a ich technického

zhodnotenia vo výške  60.000,- Sk.                                                                   (10:0:0)

 

V-1/5   Prevod nehnuteľnosti, pozemku parc.č. 6183/6 o výmere 32148 m2, parc. č. 4556/2 o výmere

25251 m2, parc. č. 4556/7 o výmere 3377 m2 pre firmu MAPETO CONSULT s.r.o. za celkovú kúpnu cenu  15.000.000,- Sk,  plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                 (10:1:0)

 

V-1/6            Zástupcu mesta Svätý Jur , Mgr. Annu Chrappovú, do Obecnej školskej rady.     (9:0:1)

 

V-1/7            Bezodplatný prevod 50211 ks akcií v menovite hodnote jednej akcie 1.000,- Sk Bratislavskej

vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Bratislave, Prešovská 48 na mesto Svätý Jur v zmysle rozhodnutia MSPNM č.853 z 2. 10. 2002 časť 1 písm. c) , kde bol podiel akcií určený a stanovený zaokrúhlene 0,59 %, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

(9:0:1)

V-1/8   Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na mesto Svätý Jur.            (10:0:0)

 

V-1/9            Zriadenie účtu v Stredisku cenných papierov.                                                          (10:0:0)

 

V-1/10            Dodatok č.1/2003 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/1998, v ktorom sa mení čl.2 a

čl.3 takto:

Čl.2: Cenu mesta predstavuje sklená plastika so znakom Svätý Jur v čiernom puzdre. Na vnútornej strane puzdra je nápis “Za  zásluhy o rozvoj mesta Svätý Jur „ a meno oceneného.

V čl. 3 sa mení druhá veta takto: Návrh na udelenie ceny mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní v orgánoch MsZ.            (10:0:0)

 

 

2. MsZ ukladá MsÚ:

 

V-2/1            Zverejniť ponuku na využitie strechy Základnej školy.                                     (10:0:0)

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:              Mgr. Vilma Pucherová                                 p. Silvia Šuleková

 

 

Overovatelia zápisnice:             Prom. biol. Ľudovít Kaiser               Ing. Kamil Pajer

 

 

Primátor mesta:                         Ing. Alexander Achberger                     prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

V-1/4   Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003 v kapitálových výdavkoch - funkčná klasifikácia 69.1.1.

            Predškolská výchova, ekonomická klasifikácia 717 - realizácia stavieb a ich technického

zhodnotenia vo výške  60.000,- Sk.                                                                   (10:0:0)

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

V-1/5   Prevod nehnuteľnosti, pozemku parc.č. 6183/6 o výmere 32148 m2, parc. č. 4556/2 o výmere

25251 m2, parc. č. 4556/7 o výmere 3377 m2 pre firmu MAPETO CONSULT s.r.o. za celkovú kúpnu cenu  15.000.000,- Sk,  plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                 (10:1:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

V-1/6            Zástupcu mesta Svätý Jur , Mgr. Annu Chrappovú, do Obecnej školskej rady.     (9:0:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

V-1/7            Bezodplatný prevod 50211 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- Sk, Bratislavskej

vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Bratislave, Prešovská 48 na mesto Svätý Jur v zmysle rozhodnutia MSPNM č.853 z 2. 10. 2002 časť 1 písm. c) , kde bol podiel akcií určený a stanovený zaokrúhlene 0,59 %, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.                                                                                                                            (9:0:1)

 

V-1/8   Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na mesto Svätý Jur.            (10:0:0)

 

V-1/9            Zriadenie účtu v Stredisku cenných papierov.                                                          (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

V-1/10            Dodatok č.1/2003 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/1998, v ktorom sa mení čl.2 a

čl.3 takto:

Čl. 2: Cenu mesta predstavuje sklená plastika so znakom Svätý Jur v čiernom puzdre. Na vnútornej strane puzdra je nápis “Za  zásluhy o rozvoj mesta Svätý Jur „ a meno oceneného.

V čl. 3 sa mení druhá veta takto: Návrh na udelenie ceny mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní v orgánoch MsZ.   

(10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ:

 

 

V-2/1            Zverejniť ponuku na využitie strechy Základnej školy.                                     (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

V-1/3   Organizačnú štruktúru MsÚ predloženú prednostom MsÚ s nasledujúcimi zmenami:

            Ruší sa funkcia prednostu a funkcia vedúceho technického úseku. Technický úsek sa

            presúva pod vedenie správneho oddelenia.                                                         (6:5:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

Poznámka primátora:

 

„Mám za to, že uznesenie V - 1/3 v časti „Ruší sa funkcia prednostu“ - je pre mesto Svätý Jur zjavne nevýhodné, preto sa môj podpis netýka tohto uznesenia.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 2. 6. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č. 5/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                      Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                         prednosta MsÚ