Uznesenie č. 6/MsZ – 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a   č.  9

 

 z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 15. a 17. júla 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 9

z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 15. a  17. 7. 2003 na MsÚ Svätý Jur.

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:            1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                        2. Schválenie programu rokovania

                        3. Kontrola plnenia uznesení

                        4. Prevody majetku mesta

5. Zadanie pre spracovanie územného plánu

6. Návrh na zmenu rozpočtu

7. Návrh na VZN o čase predaja

8. Rôzne

9. Interpelácie poslancov MsZ

10. Záver

 

 

K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Primátor mesta Ing. A. Achberger privítal poslancov a otvoril rokovanie. Prítomných poslancov je 9, ospravedlnený p. K. Pajer. Podľa návrhu programu dal hlasovať o voľbe mandátovej komisie, čo napadol poslanec Gahér s pripomienkou, že najskôr sa musí schváliť program, až potom orgány MsZ. Navrhuje bod 2 - Schválenie programu zaradiť do bodu 1, voľba orgánov MsZ ako bod 2, bod 9 - interpelácie poslancov MsZ navrhuje opäť povoliť občanom interpelácie, tak ako to bolo v minulosti. Bod 10 - Záver - navrhuje zrušiť. P. Fraňo navrhuje za bod 3 - Kontrola uznesení zaradiť prerokovanie vetovaného uznesenia č. V - 1/3 týkajúceho sa zmeny organizačnej štruktúry MsÚ Sv. Jur a to zrušenia funkcie prednostu MsÚ. Primátor navrhuje doplniť bod 4 o materiál týkajúci sa predaja pozemku parc. č. 23/1, Ing. Metkeová vysvetlila, prečo sa tento materiál pripravil dodatočne.

O 18,20 hod. prišiel p. P. Chrappa.

Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli na programe:

  1. Schválenie programu
  2. Voľba orgánov MsZ
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prevody majetku mesta
  5. Zadanie pre spracovanie územného plánu
  6. Návrh na zmenu rozpočtu
  7. Návrh na VZN o čase predaja
  8. Rôzne

Program bol s pozmeňujúcimi návrhmi schválený 10 za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania, ďalej len (10:0:0).

 

 

K bodu 2 - Voľba orgánov MsZ

 

Mandátová komisia: p. Dušan Fraňo, p. Janka Hargašová (10:0:0).

Návrhová komisia:  p. Vilma Pucherová, p. František Gahér (10:0:0).

Overovatelia zápisnice: p. Peter Jurčovič, p. Antónia Hergottová (10:0:0).

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení

 

V - 1/3 MsZ schvaľuje organizačnú štruktúru MsÚ predloženú prednostom MsÚ s nasledujúcimi zmenami: Ruší sa funkcia prednostu a funkcia vedúceho technického úseku. Technický úsek sa presúva pod vedenie správneho oddelenia.

Primátor k tomuto uzneseniu vysvetlil, prečo nepodpísal uznesenie v časti „ruší sa funkcia prednostu“, má za to, že je pre mesto nevýhodné. K časti uznesenia: „Ruší sa funkcia prednostu a funkcia vedúceho technického úseku“  vysvetlila Ing. Fiamová, že pre vedúceho technického úseku bolo treba vypracovať výpoveď a na dnešnom rokovaní MsZ bude treba navŕšiť rozpočet o odstupné pre ved. technického úseku. P. Fraňo vysvetlil, že tu prišlo k nedorozumeniu a nesprávnym formulovaním vety, vznikla táto situácia. Navrhuje zmenu časti uznesenia č. V-1/3, týkajúcu sa vedúceho technického úseku: Technický úsek, vrátane bývalého vedúceho technického úseku sa presúva pod vedenie správneho oddelenia. Funkcia vedúceho technického úseku sa mení na funkciu samostatný odborný referent (9:1:0).

 

Primátor dal návrh na prerušenie rokovania, pretože sú prítomní zástupcovia Občianskeho združenia Panonský háj, firmy IPEC - Management s.r.o. Bratislava a Consulting BK a.s. Bratislava. Poslanci MsZ hlasovaním schválili prerušenie rokovania a dali priestor na prezentáciu prítomným hosťom (10:0:0).

 

Prezident Občianskeho zduženia Panónsky háj p. Marián Klika predstavil združenie a čo je ich úlohou ( k prílohe č. 8/3).

 

Zástupcovia fy. IPEC - Management s.r.o. Bratislava predstavili poslancom svoj zámer na výstavbu nízkoenergetických bytov. Nájomné byty zahŕňajú v Európe cca 30 - 40 % výstavby, na Slovensku len 4%.  Základné informácie o firme sú prílohou zápisnice.  

 

Zástupca fy. Consulting BK a. s., p. Bezovský predstavil zámer. Firma má v úmysle pokračovať v historickej zástavbe 25 - 30 bytmi, niektoré by mali byť vyčlenené na nájomné byty, plánujú podzemné garáže.

 

Pokračuje sa v kontrole uznesení:

 

V - 2/1 Zverejniť ponuku na využitie strechy Základnej školy - po prerokovaní na komisii úz. rozvoja, výstavby a životného prostredia zverejniť v médiách ponuku na využitie strechy ZŠ.

 

Dňa 2. 6. 2003 MsZ poverilo p. Chrappovú aby preverila situáciu a pripravila odpoveď na list p. učiteľky Hruškovicovej - p. Gahér navrhuje úpravy v liste, ktorý napísala p. Chrappová. Poslanci sa stotožňujú s týmto listom, podpísaní budú poslanci MsZ list v prílohe (10:0:0).

 

V - 1/3 - pokračuje rozprava k zrušeniu prednostu. P. Fraňo - zrušením funkcie prednostu sa sleduje úspora cca 500 tis. Sk ročne a žiada aby poslanci o tomto bode hlasovali tajne. Primátor apeloval na poslancov, aby zvážili toto rozhodnutie, ktoré vedie k ochromeniu chodu úradu. P. Kaiser poukázal na šetrenie a na zlú finančnú situáciu. Navrhuje takého človeka, ktorý bude prínosom pre úrad. Prednosta prisľúbil do budúceho MsZ písomne predložiť všetky svoje aktivity poslancom. Za tajné hlasovanie je 6 poslancov, 4 sú proti a 0 sa zdržalo hlasovania. MsZ schvaľuje výsledok tajného hlasovania o zrušení funkcie prednostu MsÚ (6:0:0, 4 poslanci nehlasovali) - opakované hlasovanie. V zmysle zákona 369/1990 Z.z. bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, t.j. 7. Štyria poslanci deklaratívne odišli: Jurčovič, Chrappová, Hargašová, Šuleková. Funkcia prednostu nebola zrušená. 

 

Prestávka 5 min.

 

Primátor navrhol zmenu programu, vzhľadom na to, že bod 4 je rozsiahly a k bodu 5 - Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta by chcela informovať poslancov Ing. arch. K. Kantorová, CSc. Poslanci schválili zmenu programu (6:0:0).

 

K bodu 5 - Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Svätý Jur

 

Príloha č. 5/1 - p. Gahér - pripomienky komisie úz. rozvoja, výstavby a životného prostredia neboli schválené, ale bude možné ich neskôr zapracovať? Do kedy asi by mohol byť územný plán schválený?

Ing. Kantorová - po schválení zadania má Ing. Pernecký do 2 mesiacov vypracovať projektovú dokumentáciu, 30 dní má na pripomienkovanie, odhaduje že do konca roku by mohol byť územný plán schválený.     

MsZ schvaľuje zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Svätý Jur (10:0:0).

 

K bodu 4 - Prevody majetku mesta

 

P. Chrappa sa prihovoril za p. Pechara, aby sa bod 4/7 prerokoval prednostne. Poslanci súhlasili s prerokovaním materiálu č. 4/7 - predaj pozemku na Pažiti - stavebniny. Primátor - p. Pechar nemá vyrovnané záväzky voči mestu, odmietol podpísať dodatky k zmluve na rok 2001 a 2002. Penále v zmysle zákonne predlžovacej zmluvy za 3 roky dozadu bude musieť MsZ odpustiť, ak bude chcieť v tej to veci rokovať. Treba sa rozhodnúť, či sa uznesenie schválené k predaju tohto pozemku zruší. P. Chrappa - navrhnuté uznesenie nie je správne, pretože už predaj pozemku bol raz schválený. Navrhuje schváliť uznesenie podľa stanoviska hospodárskej komisie. Ing. Metkeová vysvetlila, že nové uznesenie je podľa nového výmeru. Primátor žiada poslancov aby rokovali o odpustení penálov za 3 roky. Na tento pozemok sú záujemcovia, ktorí ponúkajú vyššiu cenu, za akú chce fy. Pechariáda pozemok odkúpiť. P. Gahér - za roky 2000 - 2002 by mali penále v závierke vystupovať ako pohľadávka. Primátor - fy. Pechariáda a jej podlžnosti voči mestu sú predmetom rokovania už 5 rokov, bola zriadená zvláštna komisia MsZ, ktorá mala riešiť nevýhodné zmluvy pre mesto a jej predsedom bol  poslanec a  zástupca primátor ap. Herhonek. Treba postupovať v zmysle záverov tejto komisie.    

P. Jurčovič predstavil zámer fy. Rosnička, ktorá ponúka za tento pozemok 1000,- Sk/m2. P. Gahér pripomenul, že treba k tejto cene pripočítať cenu objektov vybudovaných fy. Pechariáda. Primátor – na tomto pozemku nie sú žiadne stavby, to čo tam je, sú dočasné stavby. P. Pechar neplatil dane za stavby. Pozemok nepovažuje za predaný, pretože toto uznesenie je bez ceny nulitné. 

MsZ súhlasí s kúpnou cenou pozemku parc. č. 4530/4, 4529/3, 4530/14, 4530/12, 4530/11, 4530/10 o celkovej výmere 1825 m2 za cenu 370,- Sk/m2 a cenu objektu 759.713,- Sk plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpna zmluva bude uzavretá až po úhrade všetkých preukázaných záväzkov firmy Pechariáda voči mestu. Kúpna cena bude uhradená v deň podpisu zmluvy. V kúpnej zmluve bude akceptované vecné bremeno pod stavebninami (6:1:3).

 

Príloha 4/1 – MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc.č.4801/2 o výmere 235 m2 a časť parc.č.4795 o výmere 36 m2 identifikovaný GP 39/3 ako parc.č.4801/50 o výmere 271 m2 (diel 1 o výmere 36m2 a diel 2 o výmere         235 m2, zastavaná plocha pre firmu Batea - stavebná spoločnosť Pezinok , IČO 30036305 za cenu 1.500,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (9:1:0).

MsZ schvaľuje zmenu výmery pozemku uvedenú v uznesení MsZ č. 2/MsZ-1997 bod 1/2 zmena výmery            z 524,8 m2 na zastavanú plochu 542 m2  (10:0:0).

 

Príloha 4/2 - MsZ schvaľuje prevod vlastníctva bytov do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999 v bytovom dome na ul. Dr. Kautza č. 9 vo Svätom Jure s pozemkom kupujúcim: (viď príloha) (9:1:0).

 

Príloha 4/3 – Predaj nebytového priestoru p. Riškovi. P. Chrappa – treba určiť zásady predaja nebytových priestorov. Navrhuje ísť dom za domom a určiť ako sa bude narábať s týmito nebytovými priestormi. Primátor – tieto zásady už boli vypracované v súvislosti s privatizáciou bytov a treba si ich prečítať. P. Gahér sa prikláňa k návrhu p. Chrappu a navrhuje uložiť MsÚ poskytnúť na rokovanie komisií návrh zásad nakladania s nebytovými priestormi, s termínom do 31. 8. 2003 (10:0:0).

MsZ neschvaľuje predaj nebytového priestoru na ul. Prostredná 23, Svätý Jur pre p. Rišku (6:2:1).

 

Príloha 4/4 – MsZ schvaľuje prevod  bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.           o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999 kupujúcemu Miroslavovi Rašmanovi a Ľudmile Rašmanovej, rod. Náterovej, podlahová plocha bytu 27,65m2, cena bytu 7.930,- Sk, cena pozemku 4.224,- Sk (10:0:0).

 

Príloha 4/5 – MsZ schvaľuje vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 2 na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur. (8:0:0). MsZ ukladá MsÚ vypísať obchodnú verejnú súťaž na predaj bytu č.2 na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur, do 31. 89. 2003 (9:0:0). P. Chrappa upozornil, že pri obchodnej verejnej súťaži treba vždy notára a tým sa výber predraží.

 

Príloha 4/6 – Nakladanie s bytom č. 4 na ul. Prostredná 9, Svätý Jur. P. Pucherová vysvetlila: p. Baláček si neprevzal výpoveď z bytu a hneď ako sa dozvedel o vysťahovaní, listom sa zaviazal, že dlh vyrovná a má záujem si byt odkúpiť. Tento list nie je v prílohe.  Navrhuje tento materiál odložiť a počkať kým vyrovná dlh.                  Ing. Metkeová vysvetlila, že tento list sa nedostal do prílohy pretože prišiel po uplynutí lehoty na odvolanie a na odporúčanie právneho zástupcu mesta. P. Gahér – výpoveď je platná, najskôr musí vyrovnať dlh, potom môžeme zmeniť právny stav. Na jeho list sa musí odpovedať, navrhuje určiť mu termín splatenia dlhu najneskôr do 31. 8. 2003. MsZ schvaľuje vypísanie výberového konania na predaj bytu č. 4 na ul. Prostredná č. 9, Svätý Jur po 31. 8. 2003 (10:0:0).

 

Príloha 4/8 – Poslanci tajným hlasovaní schválili predaj časti pozemku parc.č. 435/2 v k.ú. Neštich, ostatná plocha, identifikovaný GP 28/2003 ako parc.č. 435/63 o výmere 72 m2 zastavaná plocha pre vlastníkov nehnuteľnosti (chaty) na pozemku parc.č. 435/63  Ivana Čecha a manželku Jasmínu za cenu 400,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (10:0:0).

 

Príloha 4/9 – MsZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Svätý Jur a ŽSR na odpredaj nehnuteľnosti v rozsahu GP č. 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105, 4846/106, 4792/18, 4792/19 (9:0:0).

Poslanci tajným hlasovaní schválili predaj pozemkov, evidovaných v KN-E ako časti parc.č. 4851/2 a 4850/1 v PK vl.č. 3586 ako časti parc.č. 4795 a 4794, identifikované GP 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105 o výmere 469 m2, 4846/106 o výmere 368 m2, 4792/18 o výmere 103 m2, 4792/19 o výmere 884 m2 pre ŽSR, Bratislava, IČO 31364501 za cenu 70,-Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností (9:1:0).

 

Príloha 4/10 – Predaj pozemku schvaľovali tajným hlasovaním: MsZ schvaľuje predaj pozemku parc.č.23/1 v k.ú. Svätý Jur, vedeného ako záhrada o výmere 3097 m2 za minimálnu cenu 2.050,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (7:3:0)

Záväzné podmienky predaja pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. Svätý Jur:

n     bytová výstavba minimálne 15 bytových jednotiek

n     kúpna cena uhradená pri podpise zmluvy

n     výstavba do dvoch rokov, v opačnom prípade vrátenie pozemku v pôvodnom stave za pôvodnú cenu (8:1:0).

MsZ ukladá MsÚ pripraviť odpredaj pozemku parc. č. 23/1 formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže alebo

verejnej dražby so zverejnením oznamu v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta s podmienku možnosti odstúpenia. Termín: 31.7.2003 (9:1:0). P. Chrappa navrhuje ponúknuť ostatným uchádzačom, ktorí nevyhrajú súťaž iné pozemky na výstavbu.

 

Príloha 4/11 – Predaj časti pozemku parc. č. 4530. P. Gahér – ako vznikla cena 342,- Sk/m2? Ing. Metkeová vysvetlila, že je to prepočet 10 euro. Prednosta vysvetlil, že tento pozemok je nehodnotný, pretože ide cez neho kanál, optokábel a vysoké napätie – ochranné pásmo je tu 10 m. Preloženie vedenia a izolovanie je finančne nákladná akcia, ktorá bude stáť cca 400 tis. Sk.

           

MsZ tajným hlasovaní schválilo predaj časti pozemku parc. č. 4530 v k.ú. Svätý Jur za minimálnu cenu 370,-Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže pri uprednostnení záujemcov, ktorí chcú kúpiť väčšiu časť uvedeného pozemku (7:3:0)

Záväzné podmienky predaja pozemku parc. č. 4530 k.ú. Svätý Jur:

n     realizácia výstavby objektov do 2 rokov

n     kúpna cena zaplatená pri podpise zmluvy

n     vrátenie pozemkov v pôvodnom stave za pôvodnú cenu v prípade nesplnenia realizácie výstavby do 2 rokov (7:2:1).

MsZ ukladá MsÚ pripraviť odpredaj pozemku p.č. 4530 formou vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže  so

zverejnením v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta , vrátane zabezpečenia oddeľovacieho geometrického plánu. Termín: 30.9.2003 (7:2:1).

 

Na žiadosť p. Pucherovej poslanci súhlasili s prerokovaním materiálu 8/1 – prenájom nebytového priestoru Turna baru, na ul. Prostredná 64, Sv. Jur. Verejným hlasovaním schválili prenájom nebytového priestoru v objekte Požiarnej zbrojnice na Prostrednej ul.č.64 vo Svätom Jure vo výmere 472 m2 pre Ľubomíra Šišku, J. Poničana 7, Bratislava za sumu 510,- Sk/m2/rok  na dobu určitú 10 rokov a za podmienok uvedených vo výberovom konaní (10:0:0).

 

K bodu 6 – Návrh na zmenu rozpočtu mesta

 

Príloha 6/1 – MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných príjmov, ekonomická klasifikácia 313009 -Transfery na rôznej úrovni - školstvo o 15.447.040,- Sk (10:0:0).

 

Príloha 6/2 – MsZ schvaľuje  zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 09 - vzdelávanie, ekonomická klasifikácia 600 - bežné výdavky, o 15.407.400,- Sk. Podrobné členenie        klasifikácie a položiek je v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia (10:0:0).

 

Príloha 6/3 – Nákup čerpadiel pre Neštich – napriek kladným vyjadreniam komisií územného rozvoja, výstavby a životného prostredia a hospodárskej, p. Gahér navrhuje čerpadlá zakúpiť z prostriedkov vodární, urobiť kroky k tomu, aby sa to previedlo do ich majetku. 

MsZ neschválilo uznesenie: návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie kapitálových výdavkov, funkčná klasifikácia - nakladanie s odpadovými vodami, ekonomická klasifikácia 715031 - Nákup rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov o 222.000,- Sk (0:8:2).

MsZ ukladá MsÚ pripraviť bezodplatný prevod majetku - objekt prečerpávacej stanice odpadových vôd Neštich a ostatné časti kanalizácie do majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Termín: 31.9.2003 (9:0:0).

 

Príloha 6/4 – Okružná križovatka Pezinská – Krajinská cesta – Nová pezinská. Ing. Metkeová – dopravná polícia sa prikláňa ku kruhovému objazdu. Prebehla diskusia k 2 návrhom križovatiek – svetelná a okružná križovatka. Poslanci sa nedohodli na riešení.

 

Primátor ukončil rokovanie o 22,35 hod. a pokračovanie zvoláva na štvrtok 17. 7. 2003 o 18,00 hod., pozvánku nebude posielať.

 

 

Pokračovanie rokovania MsZ dňa 17. 7. 2003

 

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny

 

Primátor otvoril rokovanie o 18,00 hod., prítomných poslancov je 9, p. Pajer a Jurčovič sú ospravedlnení.  Do programu rokovania bola po hlasovaní poslancov zaradená urgentná žiadosť fy. BELAR - DUNAJ a.s., Dunajská Streda o odkúpenie pozemku pod administratívnou budovou v areáli Mäsoproduktu a vyhodnotenie prieskumu na rekonštrukciu telocvične. Poslanci hlasovali o zaradení do rokovania (7:0:1).

 

Pokračuje sa bodom 6 -  Návrh na zmenu rozpočtu mesta

 

Príloha 6/4 - Okružná križovatka - poslanci nesúhlasili s návrhom uznesení predložených v prílohe a dohodli sa  na znení nového uznesenia: MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť vypracovanie prepočtu finančných nákladov na vybudovanie okružnej križovatky a svetelnej signalizácie na križovatke ul. Pezinská -Krajinská cesta -Nová Pezinská. T: 31. 8. 2003 (9:0:0). P. Gahér navrhuje zabezpečiť zrušenie odstavných pásov na Krajinskej ceste           z hľadiska plynulosti a bezpečnosti premávky na Krajinskej ceste. Prednosta - do 31. 8. 2003 budeme mať kompletné vyhodnotenie dopravnej situácie na Krajinskej ceste od dopravného inšpektorátu Pezinok. materiál bude predložený na posúdenie pre všetky komisie na doporučenie primátora. 

MsZ odporúča zrušiť zúženie jazdných pruhov na Krajinskej ceste (5:3:1).

 

Príloha 6/5 a 6/10 - Rekonštrukcia Prostredná ul. - Horné predmestie III. a IV. etapa a Rekonštrukcia objektu MsÚ - podstata oboch materiálov je rovnaká, budú sa prerokovávať spolu. Prednosta s upresneniu - fond SAPARD preplatí uznateľné náklady. P. Chrappa súhlasí s uzneseniami aj do budúcnosti je za to, aby sa využili všetky možnosti v prípade spolufinancovania s fondami.  Primátor - doporučuje prijať uznesenie, ktorým by         do budúcnosti boli viazané rozhodnutia primátora do určitej výšky. Hlasuje sa o možnosti hlasovania za všetky uznesenia spolu (9:0:0).

MsZ schvaľuje rekonštrukciu Prostredná ulica -III. etapa, Prostredná ul. - IV. etapa, Pamiatkový objekt Mestský

úrad, Prostredná ul. 29, Svätý Jur, s využitím finančných prostriedkov fondu SAPARD (9:0:0).

MsZ schvaľuje viazanie voľných finančných prostriedkov potrebných na realizáciu financovania investičných akcií z fondov EÚ (9:0:0).

 

Prílohy 6/6, 6/7, 6/8 a 6/9 - na návrh p. Chrappu sa budú prerokovávať ako jeden blok, týkajú sa presunu medzi položkami (9:0:0). MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2003:

n     zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 1.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce,

ekonomická klasifikácia 633 039 - Nehmotný majetok o 15.000,- Sk

n     zníženie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 08.2.0.9 - ostatné kultúrne služby,

ekonomická klasifikácia  633012 - kancelárske potreby a materiál o 15.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 633039 -Nehmotný majetok o 10.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 632009 Dátové spojovacie siete o 5.000,- Sk na celkovú sumu 45.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - obce, ekonomická klasifikácia   637080 - Náhrady vyplácané FO za civilnú službu o 26.000,- Sk na celkovú výšku 106.000,- Sk.                                                 (9:0:0)

 

 

 

K bodu 7 - VZN o čase predaja

 

Príloha 7/1 - MsZ schvaľuje VZN Mesta Svätý Jur o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur (9:0:0).

 

K bodu 8 - Rôzne

 

Príloha 8/2 - Informácia o podaní žiadosti na Min. financií SR o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku lotérií a iných hier. P. Pucherová nesúhlasí so žiadosťou Základnej školy o poskytnutie finančných prostriedkov na prestrešenie prechodu medzi telocvičňou a školskými dielňami. Škola potrebnej na opravy napr. sociálnych zariadení a pod. Poslanci v diskusii predložili svoje návrhy, kde by sa mohli lepšie investovať financie na opravy. P. Gahér - čo znamená spoluúčasť mesta 10 % z poskytnutej dotácie na nepredvídateľné náklady? Ing. Fiamová vysvetlila, že  je to pre prípad, že by sme nestihli ukončenie v termíne. P. Gahér - v tom prípade by to tam nemuselo byť. Primátor trvá na tom, aby to tam bolo. MsZ schvaľuje spoluúčasť na financovaní a realizácii:

a/ rekonštrukcie prevádzkovej budovy športového areálu

b/ rekonštrukcie MŠ Felcánova 7 - výmena okien

c/ prestrešenie prechodu medzi telocvičňou a školskými dielňami ZŠ.

V prípade získania predmetných prostriedkov MsZ schvaľuje spoluúčasť mesta vo výške 10% z poskytnutej dotácie a 10% z poskytnutej dotácie na nepredvídané náklady súvisiace s financovaním projektu (6:2:1).

 

Príloha 8/3 - Občianske združenie Panonský háj - dňa 15. 7. 2003 prezentoval p. Marián Klika.

 

Príloha 8/4 -  Primátor informoval o projekte na zriadenie informačnej kancelárie a projekte náučného chodníka         v spolupráci s Academiou Istropolirana Nova (AINova). MsZ berie na vedomie Návrh projektu PHARE CBC Slovensko/Rakúsko s tematickým zameraním: Možnosti rozvoja turizmu v katastri mesta Svätý Jur v súlade s ochranou prírody a s podporou krajinno-ekologického plánu.

 

O 20,00 hod. odišla p. Chrappová.

 

P. Gahér sa pýta, či sme požiadali zodpovedný orgán o opravu informačnej tabule na Slovanskom hradisku. Ing. Metkeová - žiadosť bola podaná, odpoveď neprišla, budeme urgovať.

P. Fraňo - vinohradnícky skanzen, ktorý bol vybudovaný bez súhlasu majiteľky vinohradu je uvedený v brožúrach „Náučný chodník“. Návštevníci, ktorí tam chodia ničia okolie a vinohrad, majiteľka s tým nesúhlasí, žiada nápravu.

Primátor - o tomto probléme vie, pokiaľ nebude zmluvne ošetrené používanie vinohradníckeho skanzenu, bude písomne žiadať  AINovu o vyňatie z Náučného chodníka. MsZ podporuje iniciatívu primátora mesta pri podávaní projektov zo spoločného fondu malých projektov (8:0:0).

Primátor  - ďalší projekt spolufinancovania 10 % na brožúry a mapy, ktoré bude realizované v spolupráci z VÚC alebo s Pezinkom.

 

Príloha 8/5 - MsZ schvaľuje koncepciu budovania cyklotrás v k.ú. mesta Svätý Jur             (8:0:0).

 

Príloha 8/6 - Strednodobá stratégia cestovného ruchu - hlavný kontrolór doporučuje doplniť do uznesenia „ pre mesto Svätý Jur“. MsZ schvaľuje strednodobú stratégiu rozvoja Cestovného ruchu v mikroregióne Slovenský Grob pre časť k.ú. Svätý Jur (8:0:0).

 

Primátor informoval v akom štádiu sú rokovania s fy. Mapeto Consult. Prebehli 2 rokovania ku Kúpnej zmluve, pripomienky boli zapracované do zmluvy a čaká nás ďalšie rokovanie po dovolenke. Po schválení územného plánu budeme žiadať o schválenie lokálneho priemyselného parku. P. Chrappa s primátorom a právnikom doriešia kúpnu zmluvu.

 

P. Chrappová – Šúrsky kanál je veľmi znečistený, číri sa zápach, ktorý obťažuje občanov na ul. Kozmonautov a Pri štadióne. Dozvedela sa, že už 3 roky neboli nasadené chemikálie v kanáli, ktoré by rozpustili hnilobné baktérie. Primátor –  bola upozornená štátna inšpekcia ochrany vôd Bratislava a spolu so zástupcom Povodia Dunaja odobrali pred 4 dňami vzorky. O výsledku budeme informovaní.

 

P. Chrappa žiada posudok na vlhnutie steny na dome p. Riškovej na Prostrednej ul.   Ing. Metkeová – koncom týždňa by mal byť posudok k dispozícii.

 

Príloha 8/7 – žiadosť fy. BELAR - DUNAJ, a.s., Dunajská Streda a Marián Soták, Prešov, na odkúpenie pozemku pod stavbou administratívnej budovy Mäsoprodukt a.s. Svätý Jur. Poslanci súhlasia s predajom pozemku pre fy. BELAR - DUNAJ a.s., pretože ponúkla najvyššiu cenu za m2. Výpis z katastra nehnuteľností zaslali počas rokovania MsZ faxom. Pri podpise zmluvy treba u notára zložiť zálohu ako navrhli v žiadosti. MsZ schvaľuje predaj pozemku pod administratívnou budovou, parc. č. 4513/18 o výmere 492 m2 za cenu 1.000,- Sk/m2 pre majiteľa nehnuteľnosti BELAR-DUNAJ, a.s. Dunajská Streda (7:0:0).

Príloha č. 8/8 - MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie prieskumu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu telocvične v ZŠ.

 

P. Fraňo – žiada vyjadrenie k oprave komunikácie na Neštichu, kto to preberal? Koľko stálo asfaltovanie na Neštichu a k Bigrovej vile.   

- ako účinkuje VZN o rozkopávkach, keď na ul. Dr. Kautza bola rozkopaná cesta po vodároch 6 týždňov?

- odvoz  pre občanov, ku ktorým sa smetiarske auto nedostane, aby primátor znížil, alebo odpustil poplatok za odvoz? Ing. Metkeová odpovedala a vysvetlila, rozkopávku na ul. Dr. Kautza, komunikáciu na Neštichu si musí preveriť. Primátor ešte zváži ako vyjsť v ústrety takým občanom, ku ktorým sa smetiarske auto nedostane, ale tak aby to zase mnohí občania nezneužívali.

 

P. Chrappa – žiada zistiť ako by si mohli občania, ktorí bývajú na ul. Mikovíniho udržiavať brehy potoka, aby ulica aj na pohľad vyzerala upravená. Teraz si ľudia živelne upravujú koryto potoka a nie je to estetické. Bolo by dobré pripraviť projekt, aby to bolo jednotné.

 

P. Fraňo – ešte nemáme schválený Rokovací poriadok a preto dáva návrh na uznesenie: MsZ ukladá MsÚ predložiť na prerokovanie k budúcemu zasadaniu MsZ návrh oboch rokovacích poriadkov MsZ (7:0:0).

Ďalšie požiadavky:

-          chodník pri pošte – schody upraviť aby boli prejazdné aj s kočíkom,

-          káblová televízia – žiada, aby sa upravili pravidlá na snímanie rokovaní MsZ. Buď sa bude snímať všetko, alebo nič. p. Gahér treba vyzvať p. Gaburu aby z dnešného rokovania nebol uverejnený záznam, pretože nebol odsnímaný do konca. 

-          kanalizácia na Neštichu - občania, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu vypúšťajú splašky do potoka. P. Gahér je zásadne za to, aby sa každému dala pokuta bez upozornenia.

 

P. Gahér -  už v minulosti navrhol poskytnúť finančnú podporu majiteľom terasovitých vinohradov na Neštichu, aby sa zachovala táto rarita. Navrhuje konkrétne 10.000,- Sk poskytnúť majiteľom, čo sa s tým robí? Primátor - nemáme z čoho vyplácať podporu 10.000,- Sk, treba šetriť už aj na verejnom osvetlení.

Aké stanovisko zaujalo mesto k návrhu umiestniť lokomotívu pri železničnej stanici? Primátor - na lokomotívu potrebujeme vyčleniť financie, ktoré vyžaduje údržba lokomotívy, treba vyčleniť miesto na umiestnenie. P. Gahér - údržbu zabezpečí bezplatne, pomoc mu prisľúbili niektorí občania, že sa budú starať o lokomotívu. Treba osloviť železnice, o poskytnutie lokomotívy.  MsZ ukladá MsÚ napísať list ŽSR, aby umiestnili parnú lokomotívu na pozemok mesta ako symbol prvej konskej železnice na Slovensku (8:0:0).

 

P. Chrappa - zase sú predĺžené otváracie hodiny Vinárni u Draka do 2 hod. v noci. Nikto mu nedal na vedomie, že sú povolené predĺžené otváracie hodiny, ani p. Hergottovej a zase návštevníci rušia nočný kľud a znečisťujú okolie. P. Kaiser - na komisii verejného poriadku bol predvolaný p. Bača, s ktorým sa dohodli na dodržiavaní poriadku. Na tento podnet sa in môžu znovu upraviť otváracie hodiny do 22,00 hod. Keď sa volá polícia na zásah, treba si vypýtať záznam.

 

P. Hargašová - na Bernolákovej ul. je zarastený potok, treba ho vyčistiť a koryto upevniť.

 

Primátor ukončil rokovanie o 21,15 hod.

 

Zapísala: Ivona Švorcová  

 

 

Prílohy:

1. Prezenčná listina zo dňa 15. 7. a 17. 7. 2003

2. Základné informácie o fy. IPEC Management s.r.o., Bratislava a SG Neunkirchen

3. Návrh listu pre p. uč. Hruškovicovú

5/1 - Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Svätý Jur

4/7 - Predaj pozemku na Pažiti - Stavebniny D. Pechar

4/1 - Predaj časti pozemku parc. č. 4795 a 4801/2 pre BATEA stavebná spol.

4/2 - Prevod bytov na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur

4/3 - Predaj nebytového priestoru p. Riškovi, Prostredná ul. 23, Sv. Jur

4/4 - Prevod bytu č. 19, na ul. Prostredná 47, Sv. Jur, pre M. Rašman a manž.

4/5 - Nakladanie s bytom č. 2, na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur

4/6 - Nakladanie s bytom č. 4, na ul. Prostredná 9, Svätý Jur po p. Baláčkovi

4/8 - Predaj časti pozemku parc. č. 435/2 v k. ú. Neštich pre I. Čech a manž.

4/9 - Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve ŽSR

4/10 - Predaj pozemku parc. č. 23/1 v k. ú. Svätý Jur (Horná kasáreň)

4/11 - Predaj pozemku parc. č. 4530 v k. ú. Svätý Jur ( Na Pažiti)

6/1 - Zmena rozpočtu - zvýšenie bežných príjmov na školstvo

6/2 - Zvýšenie bežných výdavkov na školstvo

6/3 - Zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup čerpadiel na Neštich

6/4 - Okružná križovatka na Krajinskej ceste

6/5 - Rekonštrukcia Prostredná ul. - Horné predmestie III. a IV. etapa

6/10 - Rekonštrukcia pamiatkového objektu budova MsÚ, Prostredná 29, Sv. Jur

6/6 - Zmena rozpočtu, presun medzi položkami

6/7 - Zvýšenie výdavkov na nákup nehmot. majetku - program na odpisy

6/8 - Zvýšenie výdavkov na dátové a spojovacie siete a Internet

6/9 - Zvýšenie výdavkov na náhrady vyplácané FO vykonávajúcim civilnú službu

7/1 - Návrh VZN o pravidlách času predaja

8/1 - Prenájom nebytového priestoru Turnabaru

8/2 - Informácia o podaní žiadostí na Min. financií SR o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažkov lotérií

8/3 - Občianske združenie Panónsky háj

8/4 - Návrh projektu PHARE CBC „Možnosti rozvoja turizmu v k. ú. Svätý Jur“

8/5 - Koncepcia budovania cyklotrás v k. ú. Svätý Jur

8/6 - Strednodobá stratégia cestovného ruchu

8/7 - Žiadosť fy. BELAR - DUNAJ, a.s., Dunajská Streda a p. Marián Soták, Prešov

8/8 - Vyhodnotenie prieskumu na rekonštrukciu telocvične v ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva  zo dňa 15. a 17. 7. 2003

 

1.   Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

 

VI-1/1            Informáciu o Občianskom združení Panónsky háj, podanú prezidentom združenia p. Mariánom

Klikom.

VI-1/2            Vyhodnotenie prieskumu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

VI-1/3 Návrh projektu PHARE CBC Slovensko/Rakúsko s tematickým zameraním: Možnosti rozvoja

turizmu v katastri mesta Svätý Jur v súlade s ochranou prírody a s podporou krajinno-ekologického

plánu.

 

 

2.   Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/1            Program rokovania MsZ s týmito zmenami: Schválenie programu rokovania je prvý bod, voľby

komisií je bod druhý a za tretí bod sa dopĺňa o bod č. 4: Prerokovanie uznesenia č.V-1/3.

            Bod 10 - Záver sa ruší.                                                                                      (10:0:0)

VI-2/2            Mandátovú komisiu v zložení : Dušan Fraňo, Janka Hargašová                                    (10:0:0)

             Návrhovú komisiu v zložení: Vilma Pucherová, František Gahér                         (10:0:0)

             Overovateľov zápisnice: Peter Jurčovič, Antónia Hergottová                               (10:0:0)

VI-2/3 Zmenu časti uznesenia č. V-1/3, týkajúcu sa vedúceho technického úseku: Technický úsek,

vrátane bývalého vedúceho technického úseku sa presúva pod vedenie správneho oddelenia. Funkcia vedúceho technického úseku sa mení na funkciu samostatný odborný referent.  (9:1:0)

VI-2/4            Výsledok tajného hlasovania o zrušení funkcie prednostu MsÚ.                                                (6:0:0)

 

VI-2/5 Zadanie pre spracovanie Územného plánu mesta Svätý Jur .                                 (10:0:0)

VI-2/6 Predaj časti pozemku parc.č.4801/2 o výmere 235 m2 a časť parc.č.4795 o výmere 36 m2

identifikovaný GP 39/3 ako parc.č.4801/50 o výmere 271 m2 (diel 1 o výmere 36m2 a diel 2 o výmere 235 m2 , zastavaná plocha pre firmu Batea  stavebná spoločnosť Pezinok , IČO 30036305 za cenu 1.500,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.            (9:1:0)

VI-2/7 Zmenu výmery pozemku uvedenú v Uznesení MsZ č.2/MsZ-1997 bod 1/2 zmena výmery z

524,8 m2 na zastavanú plochu 542 m2.                                                              (10:0:0)

VI-2/8 Prevod vlastníctva bytov do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.                     

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999

v bytovom dome na ul. Dr. Kautza č. 9 vo Svätom Jure s pozemkom kupujúcim:

1.       prevod bytu č. 001 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Anna Pavelková podlahová plocha bytu 74,50 m2, cena bytu 16.280,–Sk, cena pozemku 5860,–Sk,

2.       prevod bytu č. 003 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúceho Štefan Slezák a Ľudovít Ščibráni, podlahová plocha bytu 43,00 m2, cena bytu 9390,–Sk, cena pozemku 4010,–Sk,

3.       prevod bytu č. 004 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Andrea Petrášová podlahová plocha bytu 63,00 m2, cena bytu 13.770,–Sk, cena pozemku 4956,–Sk,

4.       prevod bytu č. 005 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcich: Jaroslav Rehák a Eva  Reháková podlahová plocha bytu 107,00 m2, cena bytu 23.380,–Sk, cena pozemku 8417,–Sk,

5.       prevod bytu č. 006 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Katarína Albertová podlahová plocha bytu 55,00 m2, cena bytu 12.020,–Sk, cena pozemku 4327,–Sk,

6.       prevod bytu č. 007 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Mária Krajčírová podlahová plocha bytu 65,00 m2, cena bytu 14.200,–Sk, cena pozemku 6373,–Sk,

7.       prevod bytu č. 008 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Agáta Baroková podlahová plocha bytu 62,00 m2, cena bytu 13.550,–Sk, cena pozemku 6257,–Sk,

8.       prevod bytu č. 009 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúceho Peter Struhár a Anna Struhárová  podlahová plocha bytu 54,00 m2, cena bytu 11.800,–Sk, cena pozemku 5449,–Sk,

9.       prevod bytu č. 010 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcich Jozef Zigo a Jana Zigová podlahová plocha bytu 68,00 m2, cena bytu 14.860,–Sk, cena pozemku 6862,–Sk.                                  (9:1:0)

 

VI-2/9 Prevod  bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999 kupujúcemu

Miroslavovi Rašmanovi a Ľudmile Rašmanovej, rod. Náterovej, podlahová plocha bytu 27,65m2,

cena bytu 7.930,- Sk, cena pozemku 4.224,- Sk.                                                                    (10:0:0)

VI-2/10  Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 2 na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur.       (8:0:0)

VI-2/11  Kúpnu cenu parc.č. 4530/4, 4530/14, 4530/12, 4530/11, 4530/10 o celkovej výmere 1825 m2

za cenu 370,- Sk/m2 a cenu objektu 759.713,- Sk. Kúpna zmluva bude uzavretá až po úhrade všetkých preukázaných záväzkov firmy Pechariáda voči mestu. Kúpna cena bude uhradená v deň podpisu zmluvy. V kúpnej zmluve bude akceptované vecné bremeno pod Stavebninami.                            (6:1:3)

VI-2/12  Predaj pozemku parc.č.23/1 v k.ú. Svätý Jur, vedeného ako záhrada o výmere 3097 m2 za

minimálnu cenu 2.050,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.             (7:3:0)

VI-2/13  Záväzné podmienky predaja pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. Svätý Jur:

n     bytová výstavba minimálne 15 bytových jednotiek

n     kúpna cena uhradená pri podpise zmluvy

n     výstavba do dvoch rokov, v opačnom prípade vrátenie pozemku v pôvodnom stave za pôvodnú cenu.                                                                      (8:1:0)

VI-2/14  Predaj časti pozemku parc.č. 435/2 v k.ú. Neštich, ostatná plocha, identifikovaný GP 28/2003

ako parc.č. 435/63 o výmere 72 m2 zastavaná plocha pre vlastníkov nehnuteľnosti (chaty) na

pozemku parc.č. 435/63  Ivana Čecha a manželku Jasmínu za cenu 400,- Sk/m2 pozemku plus

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                (10:0:0)

VI-2/15  Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Svätý Jur a ŽSR na odpredaj

nehnuteľnosti v rozsahu GP č. 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105, 4846/106, 4792/18,

4792/19.                                                                                                                               (9:0:0)

VI-2/16  Predaj pozemkov, evidovaných v KN-E ako časti parc.č. 4851/2 a 4850/1 v PK vl.č. 3586 ako

časti parc.č. 4795 a 4794, identifikované GP 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105 o výmere 469 m2, 4846/106 o výmere 368 m2, 4792/18 o výmere 103 m2, 4792/19 o výmere 884 m2 pre ŽSR, Bratislava, IČO 31364501 za cenu 70,-Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností.                               (9:1:0)

VI-2/17  Predaj časti pozemku parc. č. 4530 v k.ú. Svätý Jur za minimálnu cenu 370,-Sk/m2 pozemku plus

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže pri uprednostnení

záujemcov, ktorí chcú kúpiť väčšiu časť uvedeného pozemku.                                             (7:3:0)

VI-2/18  Záväzné podmienky predaja pozemku parc. č. 4530 k.ú. Svätý Jur:

n     realizácia výstavby objektov do 2 rokov

n     kúpna cena zaplatená pri podpise zmluvy

n     vrátenie pozemkov v pôvodnom stave za pôvodnú cenu v prípade nesplnenia realizácie výstavby do 2 rokov.                                                                    (7:2:1)

VI-2/19 Prenájom nebytového priestoru v objekte Požiarnej zbrojnice na Prostrednej ul.č.64 vo Svätom

Jure vo výmere 472 m2 pre Ľubomíra Šišku, J. Poničana 7, Bratislava za sumu 510,- Sk/m2/rok            na dobu určitú 10 rokov a za podmienok uvedených vo výberovom konaní.            (10:0:0)

VI-2/20  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných príjmov, ekonomická klasifikácia

313009-Transfery na rôznej úrovni - školstvo o 15.447.040,- Sk.                                   (10:0:0)

VI-2/21 Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 09 -

vzdelávanie, ekonomická klasifikácia 600 - bežné výdavky, o 15.407.400,- Sk. Podrobné členenie        klasifikácie a položiek je v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.                     (10:0:0)

VI-2/22 Zaslanie odpovede poslancov na list p. Márii Hruškovicovej, upravenej podľa návrhu Dr. F.

  Gahéra.                                                                                                            (9:0:1)

VI-2/23  Predaj pozemku pod administratívnou budovou, parc. č. 4513/18 o výmere 492 m2 za cenu

  1000,- Sk/m2 pre majiteľa nehnuteľnosti BELAR-DUNAJ, a.s.                                         (7:0:0)

VI-2/24  Zabezpečiť vypracovanie prepočtu finančných nákladov na vybudovanie okružnej križovatky a 

  svetelnej signalizácie na križovatke ul. Pezinská -Krajinská cesta - Nová Pezinská.                       (9:0:0)

VI-2/25  Rekonštrukciu Prostredná ulica -III. etapa, Prostredná ul. - IV.etapa, Pamiatkový objekt Mestský

  úrad s využitím finančných prostriedkov fondu SAPARD.                                             (9:0:0)

VI-2/26  Viazanie voľných finančných prostriedkov potrebných na realizáciu financovania investičných

  akcií z fondov EÚ.                                                                                                   (9:0:0)

VI-2/27  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003:

n     zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 1.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce,

ekonomická klasifikácia 633 039 - Nehmotný majetok o 15.000,- Sk

n     zníženie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 08.2.0.9 - ostatné kultúrne služby,

ekonomická klasifikácia  633012 - kancelárske potreby a materiál o 15.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 633039 -Nehmotný majetok o 10.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 632009 Dátové spojovacie siete o 5.000,- Sk na celkovú sumu 45.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - obce, ekonomická klasifikácia   637080 - Náhrady vyplácané FO za civilnú službu o 26.000,- Sk na celkovú výšku 106.000,- Sk.                                                 (9:0:0)

VI-2/28  VZN Mesta Svätý Jur o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

  Mesta Svätý Jur.                                                                                                          (9:0:0)

VI-2/29  Koncepciu budovania cyklotrás v k.ú. mesta Svätý Jur.                                                 (8:0:0)

VI-2/30  Strednodobú stratégiu rozvoja Cestovného ruchu v mikroregióne Slovenský Grob pre časť k.ú.

  Svätý Jur.                                                                                                                   (8:0:0)

VI-2/31  Spoluúčasť na financovaní a realizácii:

a/ rekonštrukcie prevádzkovej budovy športového areálu

b/ rekonštrukcie MŠ Felcánova 7 - výmena okien

c/ prestrešenie prechodu medzi telocvičňou a školskými dielňami ZŠ.

V prípade získania predmetných prostriedkov MsZ schvaľuje spoluúčasť mesta vo výške 10% z poskytnutej dotácie a 10% z poskytnutej dotácie na nepredvídané náklady súvisiace s financovaním projektu.                                                                                                                        (6:2:1)

VI-2/32  Vypísanie výberového konania na predaj bytu č. 4 na ul. Prostredná 9, Svätý Jur po 31. 8. 2003.

                                                                                                                                                (10:0:0)

 

3. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:

 

VI-3/1  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie kapitálových výdavkov, funkčná klasifikácia

05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami, ekonomická klasifikácia 715031 - Nákup

rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov o 222.000,- Sk.                                                        (0:8:2)

VI-3/2  Predaj nebytového priestoru na ul. Prostredná 23, Svätý Jur pre p. Rišku.                           (6:2:1)

 

4. Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ:

           

VI-4/1            Poskytnúť komisiám MsZ na prerokovanie návrh zásad nakladania s nebytovými priestormi.                                                                                                                                           (10:0:0)

Termín: 31.8.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ    

VI-4/2 Vypísať obchodnú verejnú súťaž na predaj bytu č.2 na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur.                   (9:0:0)

            Termín: 31.8.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/3            Pripraviť odpredaj pozemku parc. č. 23/1 formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže alebo

verejnej dražby so zverejnením oznamu v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta s podmienku možnosti odstúpenia.                                                                                                       (9:1:0)

Termín: 31.7.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/4            Pripraviť odpredaj pozemku p.č. 4530 formou vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže  so

zverejnením v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta  , vrátane zabezpečenia oddeľovacieho geometrického plánu.                                                                                                   (7:2:1)

Termín: 30.9.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/5            Pripraviť prevod majetku - objekt prečerpávacej stanice odpadových vôd Neštich a ostatné časti

kanalizácie do majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.                                           (9:0:0)

Termín: 30.9.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/6            Zabezpečiť vypracovanie prepočtu finančných nákladov na vybudovanie okružnej križovatky a 

svetelnej signalizácie na križovatke ul. Pezinská -Krajinská cesta -Nová Pezinská.              (9:0:0)

VI-4/7 Napísať list ŽSR, aby umiestnili parnú lokomotívu na pozemok mesta ako symbol prvej

železnice na Slovensku.                                                                                                    (8:0:0)

VI-4/8            Predložiť na prerokovanie k budúcemu zasadaniu MsZ návrh oboch rokovacích poriadkov MsZ.                                                                                                                                                            (7:0:0)

 

5. Mestské zastupiteľstvo odporúča:

 

VI-5/1 Zrušenie zúženia jazdných pruhov na Krajinskej ceste.                                                 (5:3:1)

 

6. Mestské zastupiteľstvo podporuje:

 

VI-6/1   Iniciatívu primátora mesta pri podávaní projektov zo spoločného fondu malých projektov. (8:0:0)

 

 

 

 

Návrhová komisia:              Mgr. Vilma Pucherová                                 Doc. PhDr. František Gahér, CSc.

 

 

Overovatelia zápisnice:             RNDr. Peter Jurčovič                            p. Antónia Hergottová

 

 

Primátor mesta:                         Ing. Alexander Achberger                     prednosta MsÚ: Vladimír Pažitný

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

Žiadam zapracovať do uznesenia: Mestské zastupiteľstvo neschválilo ani po opätovnom zaradení do programu rokovania MsZ uznesenia V - 1/3 - zmena organizačnej štruktúry MsÚ Svätý Jur v časti zrušenie prednostu, nakoľko nebola dosiahnutá potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, t. j. 7.

 

 

 

                                                                                    Peter Jurčovič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

VI-2/6 Predaj časti pozemku parc.č.4801/2 o výmere 235 m2 a časť parc.č.4795 o výmere 36 m2

identifikovaný GP 39/3 ako parc.č.4801/50 o výmere 271 m2 (diel 1 o výmere 36m2 a diel 2                       o výmere 235 m2 , zastavaná plocha pre firmu Batea  stavebná spoločnosť Pezinok, IČO 30036305            za cenu 1.500,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                                                                                                               (9:1:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

VI - 2/23  Predaj pozemku pod administratívnou budovou, parc. č. 4513/18 o výmere 492 m2 za cenu

    1000,- Sk/m2 pre majiteľa nehnuteľnosti BELAR-DUNAJ, a.s.                                         (7:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

VI-2/5 Zadanie pre spracovanie Územného plánu mesta Svätý Jur .                                 (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/3 Zmenu časti uznesenia č. V-1/3, týkajúcu sa vedúceho technického úseku: Technický úsek,

vrátane bývalého vedúceho technického úseku sa presúva pod vedenie správneho oddelenia. Funkcia vedúceho technického úseku sa mení na funkciu samostatný odborný referent.  (9:1:0)

  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 

VI-2/7 Prevod vlastníctva bytov do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.                     

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999

v bytovom dome na ul. Dr. Kautza č. 9 vo Svätom Jure s pozemkom kupujúcim:

1.       prevod bytu č. 001 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Anna Pavelková podlahová plocha bytu 74,50 m2, cena bytu 16.280,–Sk, cena pozemku 5.860,–Sk,

2.       prevod bytu č. 003 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúceho Štefan Slezák a Ľudovít Ščibráni, podlahová plocha bytu 43,00 m2, cena bytu 9.390,–Sk, cena pozemku 4.010,–Sk,

3.       prevod bytu č. 004 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Andrea Petrášová podlahová plocha bytu 63,00 m2, cena bytu 13.770,–Sk, cena pozemku 4.956,–Sk,

4.       prevod bytu č. 005 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcich: Jaroslav Rehák a Eva  Reháková podlahová plocha bytu 107,00 m2, cena bytu 23.380,–Sk, cena pozemku 8.417,–Sk,

5.       prevod bytu č. 006 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Katarína Albertová podlahová plocha bytu 55,00 m2, cena bytu 12.020,–Sk, cena pozemku 4.327,–Sk,

6.       prevod bytu č. 007 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Mária Krajčírová podlahová plocha bytu 65,00 m2, cena bytu 14.200,–Sk, cena pozemku 6.373,–Sk,

7.       prevod bytu č. 008 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcu Agáta Baroková podlahová plocha bytu 62,00 m2, cena bytu 13.550,–Sk, cena pozemku 6.257,–Sk,

8.       prevod bytu č. 009 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúceho Peter Struhár a Anna Struhárová  podlahová plocha bytu 54,00 m2, cena bytu 11.800,–Sk, cena pozemku 5.449,–Sk,

9.       prevod bytu č. 010 v dome Dr. Kautza č.9 pre kupujúcich Jozef Zigo a Jana Zigová podlahová plocha bytu 68,00 m2, cena bytu 14.860,–Sk, cena pozemku 6.862,–Sk.                                                                                                                                                                                           (9:1:0)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/8 Prevod  bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.4/1999 kupujúcemu

Miroslavovi Rašmanovi a Ľudmile Rašmanovej, rod. Náterovej, podlahová plocha bytu 27,65m2,

cena bytu 7.930,- Sk, cena pozemku 4.224,- Sk.                                                        (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/10  Kúpnu cenu parc.č. 4530/4, 4530/14, 4530/12, 4530/11, 4530/10 o celkovej výmere 1825 m2

za cenu 370,- Sk/m2 a cenu objektu 759.713,- Sk. Kúpna zmluva bude uzavretá až po úhrade všetkých preukázaných záväzkov firmy Pechariáda voči mestu. Kúpna cena bude uhradená v deň podpisu zmluvy. V kúpnej zmluve bude akceptované vecné bremeno pod Stavebninami.                            (6:1:3)

  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/11  Predaj pozemku parc.č.23/1 v k.ú. Svätý Jur, vedeného ako záhrada o výmere 3097 m2 za

minimálnu cenu 2.050,- Sk/m2 pozemku plus náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. (7:3:0)

VI-2/12  Záväzné podmienky predaja pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. Svätý Jur:

n     bytová výstavba minimálne 15 bytových jednotiek

n     kúpna cena uhradená pri podpise zmluvy

n     výstavba do dvoch rokov, v opačnom prípade vrátenie pozemku v pôvodnom stave za pôvodnú cenu.                                                                      (8:1:0)

  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 VI-2/13  Predaj časti pozemku parc.č. 435/2 v k.ú. Neštich, ostatná plocha, identifikovaný GP 28/2003

ako parc.č. 435/63 o výmere 72 m2 zastavaná plocha pre vlastníkov nehnuteľnosti (chaty) na

pozemku parc.č. 435/63  Ivana Čecha a manželku Jasmínu za cenu 400,- Sk/m2 pozemku plus

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.                                                                (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/14  Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Svätý Jur a ŽSR na odpredaj

nehnuteľnosti v rozsahu GP č. 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105, 4846/106, 4792/18,

4792/19.                                                                                                                               (9:0:0)

VI-2/15  Predaj pozemkov, evidovaných v KN-E ako časti parc.č. 4851/2 a 4850/1 v PK vl.č. 3586 ako

časti parc.č. 4795 a 4794, identifikované GP 6/2003 a 8/2003 ako parc.č. 4846/105 o výmere 469 m2, 4846/106 o výmere 368 m2, 4792/18 o výmere 103 m2, 4792/19 o výmere 884 m2 pre ŽSR, Bratislava, IČO 31364501 za cenu 70,-Sk/m2 plus náklady spojené s prevodom nehnuteľností.                               (9:1:0)

  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

VI-2/16  Predaj časti pozemku parc. č. 4530 v k.ú. Svätý Jur za minimálnu cenu 370,-Sk/m2 pozemku plus

náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže pri uprednostnení

záujemcov, ktorí chcú kúpiť väčšiu časť uvedeného pozemku.                                             (7:3:0)

VI-2/17  Záväzné podmienky predaja pozemku parc. č. 4530 k.ú. Svätý Jur:

n     realizácia výstavby objektov do 2 rokov

n     kúpna cena zaplatená pri podpise zmluvy

n     vrátenie pozemkov v pôvodnom stave za pôvodnú cenu v prípade nesplnenia realizácie výstavby do 2 rokov.                                                                    (7:2:1)

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

VI-2/18 Prenájom nebytového priestoru v objekte Požiarnej zbrojnice na Prostrednej ul.č.64 vo Svätom

Jure vo výmere 472 m2 pre Ľubomíra Šišku, J. Poničana 7, Bratislava za sumu 510,- Sk/m2/rok            na dobu určitú 10 rokov a za podmienok uvedených vo výberovom konaní.            (10:0:0)

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/19  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných príjmov, ekonomická klasifikácia

313009-Transfery na rôznej úrovni - školstvo o 15.447.040,- Sk.                                   (10:0:0)

VI-2/20 Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003: zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 09 -

vzdelávanie, ekonomická klasifikácia 600 - bežné výdavky, o 15.407.400,- Sk. Podrobné členenie        klasifikácie a položiek je v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.                     (10:0:0)

  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/24  Zabezpečiť vypracovanie prepočtu finančných nákladov na vybudovanie okružnej križovatky a 

  svetelnej signalizácie na križovatke ul. Pezinská -Krajinská cesta - Nová Pezinská.                       (9:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

VI-2/25  Rekonštrukciu Prostredná ulica -III. etapa, Prostredná ul. - IV.etapa, Pamiatkový objekt Mestský

  úrad s využitím finančných prostriedkov fondu SAPARD.                                             (9:0:0)

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

VI-2/27  Zmenu rozpočtu mesta na rok 2003:

n     zvýšenie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 1.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce,

ekonomická klasifikácia 633 039 - Nehmotný majetok o 15.000,- Sk

n     zníženie bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 08.2.0.9 - ostatné kultúrne služby,

ekonomická klasifikácia  633012 - kancelárske potreby a materiál o 15.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 633039 -Nehmotný majetok o 10.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - výdavky verejnej správy - obce, ekonomická klasifikácia 632009 Dátové spojovacie siete o 5.000,- Sk na celkovú sumu 45.000,- Sk

n     zvýšenie bežných výdavkov - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 - obce, ekonomická klasifikácia   637080 - Náhrady vyplácané FO za civilnú službu o 26.000,- Sk na celkovú výšku 106.000,- Sk.                                                 (9:0:0)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

 

  

 VI-2/31  Spoluúčasť na financovaní a realizácii:

a/ rekonštrukcie prevádzkovej budovy športového areálu

b/ rekonštrukcie MŠ Felcánova 7 - výmena okien

c/ prestrešenie prechodu medzi telocvičňou a školskými dielňami ZŠ.

V prípade získania predmetných prostriedkov MsZ schvaľuje spoluúčasť mesta vo výške 10% z poskytnutej dotácie a 10% z poskytnutej dotácie na nepredvídané náklady súvisiace s financovaním projektu.                                                                                                                        (6:2:1)

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje:

 

  

VI - 3/2  Predaj nebytového priestoru na ul. Prostredná 23, Svätý Jur pre p. Rišku.                           (6:2:1)

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ý p i s

 

z uznesenia  Mestského zastupiteľstva zo dňa 15. a 17. 7. 2003 konaného na MsÚ vo Svätom Jure.

___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                Uznesenie č.  6/MsZ - 2003

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ:

 

VI-4/1            Poskytnúť komisiám MsZ na prerokovanie návrh zásad nakladania s nebytovými priestormi.                                                                                                                                           (10:0:0)

Termín: 31.8.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ    

VI-4/2 Vypísať obchodnú verejnú súťaž na predaj bytu č.2 na ul. Dr. Kautza 9, Svätý Jur.                   (9:0:0)

            Termín: 31.8.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/3            Pripraviť odpredaj pozemku parc. č. 23/1 formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže alebo

verejnej dražby so zverejnením oznamu v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta s podmienku možnosti odstúpenia.                                                                                                       (9:1:0)

Termín: 31.7.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/4            Pripraviť odpredaj pozemku p.č. 4530 formou vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže  so

zverejnením v dennej tlači a na úradnej tabuli mesta  , vrátane zabezpečenia oddeľovacieho geometrického plánu.                                                                                                   (7:2:1)

Termín: 30.9.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/5            Pripraviť prevod majetku - objekt prečerpávacej stanice odpadových vôd Neštich a ostatné časti

kanalizácie do majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.                                           (9:0:0)

Termín: 30.9.2003                                                          Zodpovedá: prednosta MsÚ

VI-4/6            Zabezpečiť vypracovanie prepočtu finančných nákladov na vybudovanie okružnej križovatky a 

svetelnej signalizácie na križovatke ul. Pezinská -Krajinská cesta -Nová Pezinská.              (9:0:0)

VI-4/7 Napísať list ŽSR, aby umiestnili parnú lokomotívu na pozemok mesta ako symbol prvej

železnice na Slovensku.                                                                                                    (8:0:0)

VI-4/8            Predložiť na prerokovanie k budúcemu zasadaniu MsZ návrh oboch rokovacích poriadkov MsZ.                                                                                                                                                            (7:0:0)

 

  Mestské zastupiteľstvo odporúča:

 

VI-5/1 Zrušenie zúženia jazdných pruhov na Krajinskej ceste.                                                 (5:3:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Alexander Achberger                                                         Vladimír Pažitný

                    primátor mesta                                                                prednosta MsÚ