Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.03.2019

 

Kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu Vám pristavíme v piatok 22.3.2019 na zberné miesto – Na Pažiti 4E Svätý Jur. Odvoz kontajnerov bude v pondelok 25.3.2019.

Elektroodpad musí byť kompletný ( nie rozobraté  spotrebiče). Odobrať vieme len kompletné elektrospotrebiče.

Zoznam nebezpečných odpadov, ktoré máme zmluvou dohodnuté: ( iný druh odpadu Vám nevieme odobrať).

PODROBNOSTI PO KLIKNUTI NA NADPIS 

 

Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe, takéto odpady nebudú prevzaté.

Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách

12.03.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  19. 3. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

12.03.2019
08.03.2019

Jarné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jarný zber odpadu.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že v sobotu, dňa 23.03.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov (vyradené elektrické a elektronické zariadenia, napr. televízory, práčky, počítače, chladničky a iné, jedlé oleje a tuky, motorové a iné oleje, prázdne obaly od olejov, postrekov a chemikálií, farby, lepidlá). Upozorňujeme občanov, že tento odpad je potrebné priniesť na ZBERNÝ DVOR – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell, adresa: Na  pažiti 4E, kde bude pristavený kontajner spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Pozor!!! nebezpečné odpady, ktoré nie sú identifikovateľné, teda nie sú v originálnych obaloch, t.j. ide o rôzne zliate tekuté odpady, farby, riedidlá a pod. nemôže vývozca prevziať z bezpečnostného hľadiska!!!

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 18.03.2019 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 18.03.201921.03.2019 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom,

dňa 1.04.2019 na lokalite ul. Hradištná;

dňa 1.04.2019 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade;

dňa 2.04.2019 na ul. Hergottova;

dňa 2.04.2019 na ulici Bernolákova;

dňa 3.04.2019 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku

dňa 3.04.2019 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska,

každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

..................................................................................................................

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta: www.svatyjur.sk, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.

27.02.2019

Mesto Svätý Jur informuje rodičov, že zápis detí do Materských škôl zriadených mestom bude v piatok 3. 5. 2019 od 9,00 do 12,00   od 13,00 do 17,00 hod. na prízemí v budove Bábkového divadla - Dr. Kautza 11

 

Rodičia so sebou musia priniesť svoj OP a už vyplnenú :

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ   

tlačivo v DOC

tlačivo v PDF

26.02.2019

Mesto Svätý Jur zverejňuje

vyhlásenie voľného pracovného miesta referenta ŽP a odpadového hospodárstva.

 

PODROBNOSTI TU

26.02.2019

Mesto Svätý Jur v súlade s ustanovením § 3  a § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov a

§ 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej umeleckej školy na Kollárovej ulici č. 2 vo Svätom Jure

 

PODMIENKY TU

25.02.2019

Dňa 2.3.2019 v čase od 15,00 do 16,00 hod.  sa bude na námestí konať podujatie  „ Pochovávanie basy“ 

22.02.2019

Vážení spoluobčania,

 

nakoľko sa od pondelka 25.02.2019 začnú stavebné práce na rekonštrukcii chodníka, vedúceho od ulice Kozmonautov k nástupištiam na železničnej stanici, bude tento úsek uzavretý a náhradný prístup k nástupištiam bude vyznačený cez budovaný terminál.

Ospravedlňujeme sa za dočasné zhoršenie Vášho komfortu a ďakujeme za pochopenie.

 

22.02.2019

Mesto Svätý Jur v súlade s ustanovením § 3  a § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov a

§ 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy na Kollárovej ulici č. 2 vo Svätom Jure

 

PODMIENKY TU