Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

14.01.2020

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu: 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Stravné od 1.9.2019 je nasledovné:

ýiaci 1. stupeň 1,21 € / obed + 5 € réžia/ mesiac

žiaci 2. stupeň 1,30 € / obed + 5 € réžia/mesiac

deti MŠ             1,54 € / obed + 5 € réžia / mesiac

 

Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, alebo mesačne na mesiace september až máj: 

pre žiakov 1. stupňa          6 € / mesiac

pre žiakov 2. stupňa          8 € / mesiac

pre predškolákov v MŠ    12 € / mesiac

pre ostatné deti v MŠ       30 € / mesiac


Zúčtovanie prebehne v  platbe za stravu na jún 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534

13.01.2020

ako_sa_stat_diplomatom_nahlad

07.01.2020

Informácia  k dani z nehnuteľností na rok 2020

 

 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára 2020  vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu  roka 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

 

celý text TU

06.01.2020

Zber vianočných stromčekov sa uskutoční 9. a 16. 1. 2020

Informácie o zberných miestach a  iné podrobnosti nájdete tu.

06.01.2020

Termíny vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2020

 

 

Termíny vývozov separátov ešte doplníme. 

27.12.2019

1.1.2020 o 01,00 hod sa na námestí uskutoční NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

ohnostroj-Jur-2018_2019

27.12.2019

Mesto upozorňuje majiteľov psov, na povinnosť dodržiavania VZN č. 5/2017 o chove a držaní psov http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3833/5_2017%20VZN_o_chove_a_drzani_psov.doc

 

Na území mesta je ZAKÁZANÝ

a)      Voľný pohyb psov bez vôdzky na celom území Mesta Svätý Jur ( intravilán a extravilán) s výnimkou miest nachádzajúcich sa na ohradenom pozemku.

b)      Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom)

c)      Opustenie nebezpečného psa a psa bojového plemena  priviazaného a opatreného náhubkom na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom).

 

V prípade, že uvidíte voľne pobehujúceho psa, okamžite volajte na Mestskú políciu  0918 159 159

V čase neprítomnosti MsP, je toto telefónne číslo automaticky presmerované na Obvodné oddelenie PZ Pezinok. 

Takýto pohyb psa je nutné nahlásiť bezprostredne.

 

Mestská polícia Svätý Jur začne prísnejšie kontrolovať dodržiavanie tohto VZN a uplatňovať sankcie.

 

ĎAKUJEME za pochopenie

19.12.2019

Na vianočnom koncerte Simi Martausovej  bolo vyzbieraných na dobrovoľnom vstupnom spolu 2.775,73 Eur, + 1.300 českých korún a jeden 4 Eur gastrolístok (ten zameníme).

Mesto tieto peniaze spolu s príspevkom 1.000 Eur vloží na transparentný účet mesta Prešov.

Ďakujeme.

 

Mesto Svätý Jur

05.12.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15316/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 29.10. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  10. 12. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta

25.11.2019

Mesto zverejňuje výberové konanie na vodiča nákladného motorového vozidla

 

Výzva TU.