Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.04.2020

 

Mestský úrad Svätý Jur za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 zatvára mestský úrad pre vopred neobjednané stránky do ODVOLANIA.

 

Vybavujeme len nevyhnutné, vopred dohodnuté stránky.
Objednať sa môžete u príslušného referenta 
http://www.svatyjur.sk/content/mestsky-urad

 

Podateľňa a pokladňa je zatvorená až do odvolania.

Svoje podania môžete podať emailom  msu@svatyjur.sk, prostredníctvom www.slovensko.sk alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove MsÚ.

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste všetky platby realizovali bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené na Rozhodnutí - Výmere

 

je to:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

 

Nezabudnite uviesť správny VARIABILNY SYMBOL a Špecifický symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno poplatníka na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu) a účel platby.

01.04.2020

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU

Šenkvická 14, 902 01  Pezinok

 

OZMAM

 

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou a v nadväznosti už na doposiaľ prijaté zmeny na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií na okresných riaditeľstvách Policajného zboru nastanú od 1. apríla 2020 nasledovné zmeny:

 

Viac informácií nájdete po kliknutí na napdis 

01.04.2020

Preventívna a celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2020

 

 

 

Mesto Svätý Jur oznamuje obyvateľom mesta, že mu dňa 03.03.2020 bola doručená výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava na vykonanie

preventívnej celoplošnej deratizácie

na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja

v období od 01.04.2020 do 31.05.2020.


Celé a úplné znenie zaslanej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava je neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia a je zverejnené v zmysle § 53 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Odkaz na výzvu: http://www.ruvzba.sk/aktuality/deratizacia_jar_2020.pdf

01.04.2020

Oznámenie o prijímaní detí do Cirkevnej materskej školy Betlehem pre školský rok 2020/2021.

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, vydávanie a prijímanie prihlášok o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa uskutoční v termíne :

od 04. 05. 2020 do 15. 05. 2020. V prípade záujmu prosím napíšte na e-mailovú adresu školy: cmssvatyjur@gmail.com

Prihláška Vám bude zaslaná elektronicky spolu aj s ďalšími pokynmi.  

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2020.

30.03.2020

Z dvôvodu pandémie KORONAVÍRUSOM COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľksje pôsobnosti mesta Svätý Jur odkladá.

Mesto bude včas informovať o termíne a spôsobe zápisu.

Proísme rodičov, aby sledovali stránku mesta. Odporúčame prihlásiť sa na odber SMS hlásnika, kde im príde správa na mobil ZADARMO.  Registrácia je na linku https://sms-info.eu/spravy/odosielatel/svaty-jur     (stlačiť zelené tlačitko nižšie)

 

Všetky dôležité termíny platné pre celé školstvo nájdete na stránke  http://www.ucimenadialku.sk/terminy/

Tu nájdete informácie o maturitách, prijímaní na stredné školy, na základné školy ako aj iné dôležité termíny.

 

 

30.03.2020

Mesto Svätý Jur prosí rodičov, aby pozastavili trvalé príkazy na úhradu za stravu do školskej jedálne ako aj úhradu za školné v Materských školách, ktorých je zriaďovateľom až do obnovenia školskej dochádzky.

Mesto použije uhradené preplatky na platby súvisiace so stravovaním / prevádzkou MŠ v najbližšom mesiaci v ktorom bude obnovená školská dochádzka.

V prípade, že vzniknú preplatky z titulu školného v MŠ, tieto budú postupne na základe písomnej žiadosti potvrdenej riaditeľkou MŠ vrátené rodičom v mesiaci júl/august 2020.

V prípade, že vzniknú preplatky z titulu stravného v ŠJ, tieto budú zúčtované v mesiaci jún. Zákonný zástupca bude informovaný o výške a na základe dohody sa preplatok vráti, alebo použije na nasledujúce obdobie.

Dovoľujeme si aj naďalej upozorniť rodičov, že musia správne definovať platbu. Množstvo platieb za stravné sa nedá priradiť k dieťaťu a teda sa môže stať, že aj napriek Vašim úhradám môžete dostať výzvu na úhradu nedoplatku. Pokyny na platby za stravu v ŠJ sa nachádzajú  http://www.svatyjur.sk/content/skolska-jedalen-jedalnicek

30.03.2020

Vážení občania 

naše reštaurácie poskytujú jedlo formou donášky

 

Podporme našich podnikateľov (menujeme abecedne)

 

Denné menu týchto reštaurácií nájdete na

https://restauracie.sme.sk/denne-menu/svaty-jur_2374

27.03.2020

Vážení občania,

 

chceli by sme Vás požiadať, aby ste všetky platby realizovali bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené na Rozhodnutí - Výmere

 

je to:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

 

Nezabudnite uviesť správny VARIABILNY SYMBOL a Špecifický symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno poplatníka na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu) a účel platby.

 

Ďakujeme za porozumenie

 

Mestský úrad

26.03.2020

Mesto Svätý Jur prostredníctvom Mestskej polície a Únie žien roznáša seniorom rúška do domácností.

26.03.2020

HODY 2020 sú zrušené.

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus)  a tiež prijatých rozhodnutí vlády Slovenskej republiky sme nútení Slávnosti Svätého Juraja – HODY tento rok zrušiť. Do odvolania sú aj všetky ostatné kultúrne a športové podujatia zrušené.