Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

17.10.2019

Pozývam všetkých občanov mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 23.10.2019 od 17,00 do 19,00 hod v sobášnej sále Mestského úradu. Na tomto stretnutí sa môžete opýtať na všetko čo Vás zaujíma, môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripomienky.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta

15.10.2019

Mesto zverejňuje k nahliadnutiu:

  1. textovú časť ZaD 2/2014
  2. výkres č. 2
  3. výkres č. 7
01.10.2019

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu

SK58 0200 0000 0041 6729 8353


Ďakujeme za pochopenie

30.09.2019

1. Mesto Svätý Jur vyhlasuje výberové konanie na vedúceho útvaru strategických činností. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom od novembra 2019.

Bližšie informácie tu

 

2. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na ul. Veltlínska. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy.

Bližšie informácie tu: 

 

3. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pracovníka na údržbu verejnej zelene. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Bližšie informácie tu: 

24.09.2019

 Zmesový objemný odpad

pondelok 7.10. 2019 na ulici Hradištná (bývalá otáčka autobusov) a pri Scheidlinovej záhrade

utorok 8.10. 2019 na  ulici Hergottova (bývalá knižnica) a na ulici Bernolákova (pod schodmi)

streda 9. 10. 2019 pri cvičnom futbalovom ihrisku (križovatka ulíc SNP a Kozmonautov) a v  lokalite Kačačnice na  ulici Pannónska (na veľkom parkovisku)

Kontajnery budú do týchto lokalít pristavené vždy po 14:00 hod a odvezené v nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách.

 

Zber dreveného objemného odpadu

štvrtok 10.10.2019: Hradištná, Podhradie, Pri peci, Mariánska cesta, Horné predmestie, Gaštanová, Hanzlíčková, Družstevná, Letohradská, Dr.Kautza Bratislavská, Felcánova, Sasinkova, Hergottova, Mikovíniho, Prostredná, Pezinská, Krajinská cesta, J. Cubínka, Zuby, Žabky, P.O.Hviezdoslava, M. Kukučína, F. Kráľa, Bernolákova, Kúpeľné.

štvrtok 17.10.2019: Hájniky, Cibická cesta, Partizánska, Dukelská, Mierová, A.Dubčeka, Kollárova, Kozmonautov, Staničná, Športová, SNP, Šúrska, Štúrova, 1.mája, Pri štadióne, Nová Pezinská, Pannónska, Muškátová, Tramínová, Silvánska, Rulandská, Veltlínska.

Odpad z dreva treba uložiť v príslušný deň najneskôr do  8.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

 

Zber železa

štvrtok 24.10.2019

Odpad zo železa treba uložiť v  príslušný deň najneskôr do 9.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

Zber BIO odpadu zo záhrad

piatok 18.10.2019: Pri štadióne 26 (za bytovým domom) a Kačačnice (ulica Pannónska parkovisko)

piatok 25.10.2019: Scheidlinova záhrada 

Kontajnery budú na miesta pristavené vždy v deň zberu po 14:00 hod a odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

23.09.2019

Hradisko_2019_plagat-DEF

23.09.2019

Mesto Svätý Jur opäť rozdá 50 ovocných stromčekov


Pre pozitívny ohlas v minulom roku, aj tento rok Mesto Svätý Jur poskytne mladé jablone, hrušky, slivky a čerešne do záhrad svojim obyvateľom. Mesto Svätý Jur sa rozhodlo bojovať voči suchu a extrémnym teplotám výsadbou zelene nielen na verejných priestranstvách. V období október-november 2019 venuje svojim obyvateľom, ktorí prejavia záujem, 50 ovocných stromčekov na výsadbu do záhrad. O ovocné stromčeky môžete písomne požiadať na Mestskom úrade vo Svätom Jure osobne, malom msu@svatyjur.sk alebo písomne. Stačí, keď splníte nasledujúce podmienky:

1. ste majiteľom nehnuteľnosti v zastavanom území mesta Svätý Jur

2. zároveň máte vo Svätom Jure trvalý pobyt.

Jeden žiadateľ môže požiadať maximálne o dva stromčeky. Do žiadosti uveďte aj telefonický kontakt.

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí v minulosti stromček nedostali.

 

Zatiaľ zisťujeme len záujem obyvateľov o stromčeky a jednotlivé druhy

20.09.2019

Mesto Svätý Jur oznamuje výberové konanie na miesto učiteľ v MŠ

 

podmienky TU

10.09.2019

 

Oznamujeme, že v dňoch 6.9.2019-30.10.2019 bude firma ELViP s.r.o. vykonávať pre Západoslovenskú distribučnú a.s. orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia nízkeho napätia v lokalite Žabky.

09.09.2019