Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.12.2018

Mesto Svätý Jur dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 9.975,- € na Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice DHZO Svätý Jur a súvisace inžinierske práce.

05.12.2018

na základe listu č. 1931/2018 Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec zo dňa 03.12.2018 v zmysle usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava č. 03678/2018-222 Vás Mestský úrad Svätý Jur informuje o nasledovnej skutočnosti:

 

Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátanie Slovenskej republiky ruší.

 

komplet informácia po kliknutí na nadpis

29.11.2018

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15423/336/2018/Fiam                                                 

Vo Svätom Jure, dňa 20. 11.  2018

 

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

Zvolávam ustanovujúce

zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  4. 12. 2018 (utorok) o 17,00 hod. v budove Mestského úradu, č. dv.5 – zasadačka

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta

28.11.2018

Banda

28.11.2018

Mesto zverejňuje kalendár kultúrnych podujatí v meste Svätý Jur počas Vianočného adventu

Advent_18new

28.11.2018

8.12.2018 od 14,00 hod Vás pozývame na námestie

o 15-tej príde aj Mikuláš

zároveň budú prebiehať aj Vianočné trhy

Mikulas_18

26.11.2018

srdečne Vás pozývame do Infocentra/AINovy na hru Violy Almássyovej v predstavení Divadlo na stoličkách VEČER S MÁTOHAMI  strašidelnosti a zvyklosti vo svätojurskom nárečí, ktorá sa uskutoční

v sobotu 8. decembra 2018 o 18:00 hod. Hra je určená len pre dospelých.

 

Po predstavení (19:20 hod.) nasleduje prezentácia novej knihy svätojurských povestí a zlovestí ŠÚRSKY DRAK.

Plagat-Matohy-A5

23.11.2018

 

Mesto Svätý Jur  v súlade so Zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom  (orientačným číslom) ak je číslo  určené.

 

viac po kliknutí na nadpis

21.11.2018

                     O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie 

 

sme sa presvedčili aj na 16. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa i tento rok ochotne zapojili do tejto našej celomestskej akcie:

 

V mene rytiera Martina zo srdca ďakujeme všetkým deťom, ktoré pre nášho vzácneho hosťa priniesli kresbičky, odkazy, či darčeky (lampášiky, sušené jabĺčka a pod.) a potešili tak svätého Martina svojou dobrosrdečnosťou a pozornosťou.

 

Ďakujeme i všetkým pani učiteľkám, pánom učiteľom, p.katechétke, a predovšetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek  spôsobom podporili a podporujú v deťoch túžbu po šírení dobra a radosti...vo svojom srdci i okolo seba...

   

Tešíme sa na všetky ďalšie spoločné podujatia. OZ Rodinné centrum Svätý Jur

 

 Celý text po kliknutí na nadpis 

 

 

20.11.2018

Mestský úrad oznamuje voľné pracovné miesto učiteľky

 

komplet text tu: