Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

18.01.2017

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia – právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, na povinnosť nahlásiť do 15.2.2017 údaje o spotrebe palív za rok 2016.

 

VZN č. 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ čl.3, ods.3:

„Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, podľa prílohy č. 2 tohto VZN.“

 

(Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.)

12.12.2016

NPR-znamka

03.04.2016

Ako postupovať pri nakladaní s odpadovými pneumatikami.

 

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z., priniesol niekoľko noviniek pri nakladaní s odpadovými pneumatikami.

 

  1. Odpadové pneumatiky už nie sú súčasťou komunálneho odpadu.
  2. Konečný spotrebiteľ, či používateľ pneumatiky je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi, alebo predajcovi pneumatík. (pneuservis, autoservis)
  3. Distribútor musí od konečného spotrebiteľa pneumatiky bezplatne odobrať bez ohľadu na vek a značku pneumatík.
  4. Spätný zber pneumatík nie je viazaný na kúpu nových pneumatík.

 

 Distribútorom pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

15.02.2016

 

Vážení spoluobčania,

pozývame Vás dňa 17.2.2016  v stredu o 20:00 hodine na námestie vo Svätom Jure, kde bude slávnostne odovzdané nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru nové hasičské vozidlo a protipovodňový príves. Techniku odovzdá našim hasičom podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák. Okrem nového auta a techniky sa budete môcť zoznámiť aj s členmi Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Jure.

08.02.2016

spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní informovanosť Vašich zamestnancov smerom k občanom. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov.

Viac infomácií nájdete po kliknutí na nadpis.

14.01.2016

20160114152514948_0001

25.03.2015

Elektronicky-A4-plagat_final

02.12.2014

Ako postupovať pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom územía ochrannom pásme?

 

Základné kroky vlastníka nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou,

ale nachádza sa v pamiatkovom území alebo ochrannom pásme:

 

Rozhodnutie KPÚ k úprave nehnuteľnosti je povinný vyžiadať si vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky.

 

K žiadosti o rozhodnutie (stanovisko) o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme priloží vlastník zámer úpravy nehnuteľnosti.

Žiadosť spracováva vlastník v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

Súčasti žiadosti podľa § 32 ods. 6:


VIAC SA DOZVIETE TU

 

alebo aj 

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf

11.08.2013

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (vinice, sady, záhrady, TTP..) na dôsledné dodržiavanie najmä ustanovení zákona § 3 ods. 1 písm a), b) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností pôdy a na ochranu pred jej poškodením a predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dodržiavaním starostlivosti o poľnohospodárske pozemky sa zamedzí ich znehodnocovaníe a degradácia.

12.03.2012
Z dôvodu, že mnohé zásielky sa vo Svätom Jure nedajú riadne doručiť adresátovi, Mestský úrad požiadal Slovenskú poštu o spoluprácu a preto vyzývame občanov mesta Svätý Jur, aby si riadne označili svoj dom/bytový dom - príslušným číslom, zabezpečili označenú poštovú schránku a pod...

 

LIST Slovenskej POŠTY PODROBNOSTI v prílohe
LIST Mesta Svätý Jur k označovaniu domov/bytov