Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

03.01.2019
Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie 2019

Mestský úrad si Vás dovoľuje upozorniť na daňové povinnosti v roku 2019, ktoré Vám vyplývajú zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Daňové priznanie, k dani z nehnuteľností na rok 2019 je daňovník povinný podať, v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. §  99a ods.(1) a to v termíne  do 31. januára 2019

 

Daňové priznanie sú povinní podať len daňovníci u ktorých v priebehu roka 2018 nastali zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za takúto zmenu sa považuje predovšetkým kúpa, odpredaj alebo darovanie nehnuteľností,  nadobudnutie právoplatnosti stavebného a kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku prípadne iné zmeny ...

 

Tlačivá na daň z nehnuteľností si môžete vyzdvihnúť na útvare ekonomického oddelenia alebo sa nachádzajú  na internetovej stránke Mesta Svätý Jur:

http://www.svatyjur.sk/content/tlaciva

 

Vyplnené daňové priznania sa odovzdávajú  na útvare ekonomického oddelenia  prípadne v podateľni MsÚ.