Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

07.11.2018
Dotácia mesta

Poskytovanie dotácií (finančných príspevkov) v roku 2019.

      Spôsob a podmienky poskytovania dotácií mestom upravuje VZN č. 3/2018 o poskytovaní dotácií (finančných príspevkov) Mestom Svätý Jur: http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3941/3_2018%20VZN%20o%20poskytovani%20dot%C3%A1ci%C3%AD.pdf.

Kto môže požiadať o dotáciu?

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú oprávnenie podnikať na území SR, prípadne zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesto Svätý Jur a majú právnu subjektivitu a ktoré majú sídlo v Meste Svätý Jur alebo pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území Mesta Svätý Jur v prospech jeho občanov. Žiadatelia nesmú mať žiadny dlh voči Mestu Svätý Jur a  zároveň nesmú mať  právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie

 

viac v prílohe tu:

formulár žiadosti o dotáciu tu.