Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

08.03.2019
Jarný zber odpadu

Jarné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jarný zber odpadu.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že v sobotu, dňa 23.03.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov (vyradené elektrické a elektronické zariadenia, napr. televízory, práčky, počítače, chladničky a iné, jedlé oleje a tuky, motorové a iné oleje, prázdne obaly od olejov, postrekov a chemikálií, farby, lepidlá). Upozorňujeme občanov, že tento odpad je potrebné priniesť na ZBERNÝ DVOR – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell, adresa: Na  pažiti 4E, kde bude pristavený kontajner spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Pozor!!! nebezpečné odpady, ktoré nie sú identifikovateľné, teda nie sú v originálnych obaloch, t.j. ide o rôzne zliate tekuté odpady, farby, riedidlá a pod. nemôže vývozca prevziať z bezpečnostného hľadiska!!!

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 18.03.2019 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 18.03.2019 a 21.03.2019 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom,

dňa 1.04.2019 na lokalite ul. Hradištná;

dňa 1.04.2019 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade;

dňa 2.04.2019 na ul. Hergottova;

dňa 2.04.2019 na ulici Bernolákova;

dňa 3.04.2019 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku

dňa 3.04.2019 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska,

každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

..................................................................................................................

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta: www.svatyjur.sk, alebo ich získate na referáte životného prostredia MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.