Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

15.03.2020
Opatrenia OR PZ Pezinok

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU

vnútorné oddelenie

Šenkvická 14, 902 01  Pezinok

Pre:                          regionálne médiá okr. Pezinok, obce a mestá v okrese Pezinok

Od:                           kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

                                 skupina prevencie

Kontakt:                    tel:  0961523101

                                  fax: 0961523109      

                                  e-mail: orpzpezinok@minv.sk                    

Dátum:                    13. 03. 2020

Vec:                         tlačová správa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou 

V súvislosti  s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení  zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov boli od 16.3.2020 do odvolania prijaté nasledovné opatrenia pri vybavovaní občanov na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií na okresných riaditeľstvách Policajného zboru:

  1. Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne, a to od 8.00 do 11.00 hod.;
  2. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov;
  3. Žiadostí o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
  4. Vyhotovené občianske preukazy sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu;
  5. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať  len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
  6. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
  7. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonávať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
  8. Na úseku evidencie zbraní a streliva je pozastavené  až do odvolania  vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov;
  9. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby- prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä:

-          prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,

-          vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek;

            Nebudú vykonávané úkony, ktoré znesú odklad napr. vydanie TEČ na nosič bicykla.  

      10.    V maximálnej miere sa budú vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach: 

             https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/ 

             https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/ 

             https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/ 

 

            Občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom odporúčame vyžitie elektronickej služby objednania sa na konkrétny čas.

 

                 11.    Vo všetkých prípadoch, kedy sa vydávajú elektronické osvedčenia o evidencii časť I, sa tieto budú doručovať priamo na adresy určené občanmi, nie na oddelenia dokladov.

 

 

O uvedených prijatých opatreniach budú občania informovaní aj pri vstupe do priestorov Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku, Šenkvická 14, Pezinok.