Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.02.2020
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov MZZO

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) , ktorí prevádzkujú MZZO:

  • energetické zdroje: kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 0,3MW
  • zariadenia technologických výrob: lakovne, autoopravovne, pílenie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie  obilia a pod.
  • skládky materiálov: palív, surovín, produktov, odpadov, plôch, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
  • stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie: ČOV, čerpacie stanice PHM (obrat do 100 m3/rok), veľkochov hospodárskych zvierat (dobytka do 200 ks, ošípaných do 500 ks, prasníc do 100 ks a hydiny a zajacovité do 5 000 ks, ovce do 2 000 ks, kozy do 100 ks, kone do 300 ks) silážovanie, poľné a spevnené hnojiská, skládky - nádrže močovky a pod.

sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).

Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.

Príslušné tlačivo  si môžu prevádzkovatelia MZZO stiahnuť na stránke mesta Svätý Jur:

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/4006/Ozn%C3%A1menie%20%C3%BAdajov%20potrebn%C3%BDch%20pre%20ur%C4%8Denie%20v%C3%BD%C5%A1ky%20poplatku%20za%20zne%C4%8Dis%C5%A5ovanie%20ovzdu%C5%A1ia%20(mal%C3%BD%20zdroj%20zne%C4%8Distenia).pdf