Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

19.09.2018
Pozvánka na rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  13821/336/2018/Fiam                                                          Vo Svätom Jure, dňa 18. 9. 2018

 

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  25. 9. 2018 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

  

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

 
1.    Schválenie programu rokovania
 
2.    Pracovné komisie
2.1. Určenie zapisovateľa   
2.2. Voľba overovateľov zápisnice
2.3. Voľba návrhovej komisie
 
3.   Interpelácie
 
4.   Kontrola plnenia uznesení
4.1.Kontrola plnenia uznesení
 
5.   Vizuálna identita mesta
5.1.Vizuálna identita mesta
 
6.   Zmeny rozpočtu mesta 
6.1 Zmena rozpočtu - havária MŠ Veltlínska
6.2  Zmena rozopčtu - IROP – PDT
6.3  Zmena rozpočtu - rekultivácia parku Dukelská
6.4  Zmena rozpočtu - výstavba kontajnerových stojísk
6.5  Zmena rozpočtu - retardéry ul. Kollárová
 
7.    Nakladanie s majetkom mesta
7.1  Predaj časti pozemku parc.č. 4513/2 Štefan Badinský a manželka
7.2  Spôsob nakladania s pozemkami CKN parc.č. 6339/4 , EKN parc.č. 6339/5 Hirnerová a man.
7.3  Spôsob nakladania s pozemkom  parc.č.   4753/11 k.ú. Svätý Jur   Polakovičová
7.4  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a technickej infraštruktúry Kačačnice JOP
7.5  Predaj časti pozemku parc.č.5084/2 Ing. D.Kaufmann s manželkou
7.6  Predaj časti pozemku parc.č.5084/2 k.ú. Svätý Jur majitelia bytového domu 1689
7.7  Predaj časti pozemku parc.č. 4792/1 – zmena uznesenia M.Ochodnícky
7.8  Prehodnotenie  kúpnej ceny  - časť pozemku parc.č. 4710/2 Kečler
7.9  Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016-4-14  Dukelská
7.10 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2017/3-14 Prostredná 34,
7.11 Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2017/4-18 Pezinské záhumenice
7.12 Spôsob prenájmu pozemkov – BCV
7.13 Spôsob prenájmu pozemkov VVDP Karpaty
7.14 Spôsob prenájmu pozemkov 64/3,4 Križan
7.15 Prenájmu pozemku  v záhradkárskej osade  „Pri štadióne“, Achberger
7.16 Prenájom pozemku parc.č.4358/33 v k.ú. Neštich - Býmová
 
8.     Rôzne
8.1.  Zmena realizácie projektu urnová stena - informácia
 
Záver                  
  
Ing.  Šimon Gabura
    Primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

Anketa