Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.03.2019
Pozvánka na rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  4412/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 12. 3. 2019

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  19. 3. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

 

Otvorenie

1.           Schválenie programu rokovania
 
2.           Pracovné komisie
2.1.        Určenie zapisovateľa   
2.2.        Voľba overovateľov zápisnice
2.3.        Voľba návrhovej komisie
 
3.           Interpelácie
 
4.           Kontrola plnenia uznesení
4.1.        Kontrola plnenia uznesení
4.2.        Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za rok 2018
 
5.           Všeobecne záväzné nariadenie mesta
5.1.        VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
 
6.            Nakladanie s majetkom mesta
6.1          Spôsob nakladania s pozemkami 6339/20,45– predaj Luknár
6.2          Spôsob nakladania s pozemkami 4792/3,114,115 – predaj Domov použitých kníh
6.3          Spôsob nakladania s pozemkami časť p.č. 4530/76 a 4530/77 – predaj Land agency
6.4          Prevod pozemkov do vlastníctva mesta – Gulireal
6.5          Prenájom pozemku 64/1 Hajnala
6.6          Prenájom pozemku parc.č. 435/64 Pavlovič
6.7          Prenájom pozemku parc. Č. 7363 Pajer
 
7.           Zmena rozpočtu mesta
7.1          Zmena rozpočtu mesta – odmeny poslancov
7.2          Zmena rozpočtu mesta – školstvo
7.3          Zmena rozpočtu mesta – výkon exekúcie búranie
7.4          Zmena rozpočtu mesta PD (nadstavba a rekonštrukcia bývalých dielní ZŠ)
 
8.           Rôzne
8.1.        Cenné papiere
8.2.        Ročná správa o činnosti MsP Svätý Jur za rok 2018
8.3.        Usporiadanie tomboly 2019
8.4.        Zriadenie vecného bremena ZS DIS – PDT
8.5.        Ul. Malokarpatská – žiadosť občanov – vlastníkov okolitých nehnuteľností

8.6         Stavebniny - Pechar

 
Záver             

  

Ing.  Šimon Gabura

Primátor mesta