Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.06.2017
Pozvánka na rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  11251/406/2017/Fiam                                                          Vo Svätom Jure, dňa 12. 6. 2017

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  27. 6. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

S týmto návrhom programu:

Otvorenie


1.             Schválenie programu rokovania
2.             Pracovné komisie
2.1.       Určenie zapisovateľa   
2.2.       Voľba overovateľov zápisnice
2.3.       Voľba návrhovej komisie

3.             Interpelácie

4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.       Kontrola plnenia uznesení
5.             Záverečný účet mesta za rok 2016
5.1.       Záverečný účet mesta za rok 2016

6.             Zmena rozpočtu mesta
6.1.       Zmena rozpočtu mesta – rekonštrukcia ul. Partizánska
6.2.       Zmena rozpočtu mesta – revitalizácia námestia
6.3.       Zmena rozpočtu mesta – Zdravotné stredisko zateplenie
6.4.       Zmena rozpočtu mesta – bežné výdavky a kapitálové výdavky
6.5.       Zmena rozpočtu mesta – tlač knihy

7.             Nakladanie s majetkom mesta
7.1.       Určenie spôsobu prenájmu pozemku parc.č. 6339/274 Balog
7.2.       Zámer odpredaja pozemku parc.č. 4513/34 Svätojurská spoločnosť s.r.o.  (bývalé PD)
7.3.       Prijatie daru časti pozemkov parc. Č. 615/40, 616 / 6, 616/5 Danišová
7.4.       Odkúpenie časti pozemkov parc.č. 626/4, 630/3  Čornák

8.             Rôzne
8.1.       Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017
8.2.       Informácia o zrušení VOS – bývalé stavebniny


Záver                  
Ing.  Šimon Gabura
Primátor mesta