Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

08.03.2017
Pozvánka na rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  4386/406/2017/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 6. 3. 2017

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  14. 3. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.             Schválenie programu rokovania
2.             Pracovné komisie
2.1.       Určenie zapisovateľa   
2.2.       Voľba overovateľov zápisnice
2.3.       Voľba návrhovej komisie
3.             Interpelácie
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.       Kontrola plnenia uznesení

5.             Všeobecne záväzné nariadenia mesta
5.1.       VZN o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách
6.             Zmena rozpočtu mesta
6.1.       Zmena rozpočtu mesta – havária kúrenia MŠ Felcánová
6.2.       Zmena rozpočtu mesta – parkovacie miesta ul. Bratislavská
6.3.       Zmena rozpočtu mesta – prenájom pozemku mestom od ŽSR
7.             Nakladanie s majetkom mesta
7.1.       Odpredaj časti pozemku p.č. 4513/2 a pozemku p.č. 4513/35,36, Badinský
7.2.       Odpredaj pozemkov parc.č. 4531/5,6,7, Land agency s.r.o.
7.3.       Odpredaj nebytového priestoru garáže SNP 944 vrátane pozemku, Mrvová
7.4.       Zámer odpredaja časti pozemku p.č. 196/12,9, v k.ú. Neštich
8.             Rôzne
8.1.       IROP – uznesenie o spolufinancovaní projektu
8.2.       Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2016
8.3.       Správa o činnosti mestskej polície
8.4.       Tombola

Záver                  
 
Ing.  Šimon Gabura
    Primátor mesta