Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.01.2019
Pozvánka na rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura
Sp.Zn.:  1028/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 22. 1. 2019
 
Pozvánka
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur
ktoré sa uskutoční dňa  29. 1. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.
 
S týmto návrhom programu:
 

Otvorenie

1.           Schválenie programu rokovania
 
2.           Pracovné komisie
2.1.        Určenie zapisovateľa   
2.2.        Voľba overovateľov zápisnice
2.3.        Voľba návrhovej komisie
 
3.           Interpelácie
 
4.           Kontrola plnenia uznesení
4.1.        Kontrola plnenia uznesení
 
5.           Správy o výsledkoch v školstve
5.1.        Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
 
6.            Nakladanie s majetkom mesta
6.1          Predaj pozemku 5084/20 - Kačačnice
6.2          Predaj pozemku 4710/2 - Kečler
6.3          Predaj časti pozemku 7601/1 a 7601/2 - D4
6.4          Spôsob nakladania s pozemkom  parc.č.   507/2 - Bencont
6.5          Synagóga
6.6          Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc.č. 1439 - Vidová
6.7          Spôsob prenájmu pozemku parc. č. 64/1 k.ú. Neštich – Hajnala
6.8          Spôsob prenájmu pozemku parc.č. 435/64 k.ú. Svätý Jur – Mgr. Pavlovič
6.9          Spôsob prenájmu a prenájom NP Prostredná 40 Svätý Jur – Ing. Pajer
6.10       Spôsob prenájmu pozemku parc.č. 7363 k.ú. Svätý Jur – Ing. Pajer
6.11       Prenájom pozemkov - VVDP Karpaty
6.12       Prenájom pozemkov parc.č. 6339/4, 6339/5 k.ú. Svätý Jur  – Mgr. Hirnerová
6.13       Prenájom pozemkov parc.č. 64/3,4 k.ú. Neštich – Križan
6.14       Prenájom pozemkov parc.č. 7405, 7407 k.ú. Svätý Jur  – BCV, s.r.o.
6.15       Odpredaj vyradeného majetku Fiat Panda a Škoda Octávia
 
7.            Zmena rozpočtu mesta
7.1          Zmena rozpočtu mesta – kapitálové výdavky
 
8.           Rôzne
8.1.        Žiadosť o určenie názvu ulice – Prnová
8.2.        Zásady odmeňovania poslancov
 

Záver                          

  

Ing.  Šimon Gabura

Primátor mesta