Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

19.06.2019
Pozvánka na rokovanie poslancov MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  10914/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 11. 6. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  25. 6. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa   
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
4.2.         Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2019
 
5.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
5.1.         VZN o poskytovaní dotácií Mestom Svätý Jur
5.2.         VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
5.3.         VZN o dani za záber verejného priestranstva
 
6.              Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur
6.1.         Zmena rozpočtu – urnová stena
6.2.         Zmena rozpočtu – informačný systém
6.3.         Zmena rozpočtu – osvetlenie telocvične
6.4.         Zmena rozpočtu – ŠJ vybavenie
6.5.         Zmena rozpočtu – aktualizácia PD ul. Pezinská
6.6.         Zmena rozpočtu – PD ul. Mikovíniho, Malokarpatská – Jurský potok
6.7.         Zmena rozpočtu – rekonštrukcia ulíc
6.8.         Zmena rozpočtu – rekonštrukcia MsÚ – časť D – ekonomické odd.
6.9.         Zmena rozpočtu – ŠKD dofinancovanie
6.10.      Zmena rozpočtu – rekonštrukcia miniihriska
6.11.      Zmena rozpočtu – rekonštrukcia ŠK , šatne, tribúna
6.12.      Zmena rozpočtu – zvýšenie dotácie ŠK
6.13.      Zmena rozpočtu – výbeh pre psov
 
7.              Nakladanie s majetkom mesta
7.1.         Prenájom časti pozemku parc.č.7118/ - Výskumný ústav vodného hospodárstva
7.2.         Prenájom časti pozemku parc.č.4801/63 – Kročková
7.3.         Spôsob prenájmu pozemku parc.č.6339/15 – Ljubovič
7.4.         Spôsob prenájmu pozemku parc.č.4530/76 a 4531/9 - Brejcha
7.5.         Predaj pozemkov parc.č.507/6,8 – Bencont Property
7.6.         Nadobudnutie majetku vo vlastníctve SPF do vlastníctva Mesta Sv.Jur
 
8.             Rôzne
8.1.         Odstránenie nadzemnej časti podchodov
8.2.         Žiadosť  o dohodu Herman

Záver           

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta