Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

09.05.2019
Pozvánka na rokovanie poslancov MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura
Sp.Zn.:  9733/219/2019/Fiam                                                   Vo Svätom Jure, dňa 7. 5. 2019
 
Pozvánka
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur
ktoré sa uskutoční dňa  14. 5. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.
 
S týmto návrhom programu:
 
Otvorenie

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa   
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
 
5.             Záverečný účet mesta
5.1.    Záverečný účet Mesta Svätý Jur za rok 2018
 
6.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
6.1.         VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované mestom
6.2.         VZN o určení názvu novovzniknutej ulice – lokalita Sauberg
 
7.              Nakladanie s majetkom mesta
7.1.         Spôsob prenájmu  pozemkov – p. Kubíček
7.2.         Spôsob prenájmu pozemkov – p. Kročková
7.3.         Spôsob prenájmu pozemku – VANTAGE RENT CAR s.r.o.
7.4.         Spôsob prenájmu časti pozemku – VÚVH
7.5.         Prenájom pozemkov parc.č.4530/76,77 – Land agency s.r.o.
7.6.         Spôsob nakladania s časťou pozemku p.č. 4716/7 – zámena – Ing. Láska
7.7.         Prehodnotenie kúpnej ceny časť pozemku p.č. 4753/11 – Polakovičová
7.8.         Predaj pozemku parc.č. 5084/20 Kačačnice – zmena uznesenia
 
8.             Rôzne
8.1.         Žiadosť o navýšenie dotácie Športový klub Svätý Jur
8.2.         Memorandum SVP
8.3.         Memorandum ASSECO
8.4.         Žiadosť o zmenu riešenia verejného vodovodu v UŠ – Pezinské záhumenice Petrakovič 
 
Záver           
 
Ing.  Šimon Gabura
    Primátor mesta