Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

05.12.2019
Pozvánka na rokovanie poslancov MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15316/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 29.10. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  10. 12. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

 

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa  - Mgr. Martina Khardani 
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
4.2.         Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
 
5.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
5.1.         VZN o miestnych daniach a poplatkoch
5.2.         VZN o poplatku za TKO a DSO
 
6.              Zmeny rozpočtu mesta na rok 2019
6.1.         Zmena rozpočtu mesta – odkúpenie objektu „pošta“ – Slovak Telekom
6.2.         Zmena rozpočtu – vydanie knihy „Na víne je kuchár“
 
7.              Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 – 2022
7.1.         Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 – 2022
 
8.              Nakladanie s majetkom mesta
8.1.         Zmena termínu platnosti uznesenia č. 2016-4-14 Dukelská
8.2.         Predaj pozemku parc.č. 5084//20 – zmena uznesenia
8.3.         Predaj pozemku parc.č. 434/22 – Kriššák
8.4.         Prevod nehnuteľností  KN-E parc.č. 4526/3  do majetku Mesta
8.5.         Spôsob nakladania s pozemkom  parc.č. 6748/9 – predaj „chata Klinec“
8.6.         Spôsob prenájmu časti pozemkov parc. č. 6339/14 a 6339/15 k.ú. Svätý Jur – Klika
8.7.         Zriadenie vecného bremena pre  SPP- distribúcia, a.s. – Martinák - Zuby
8.8.         Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s.- Pezinské záhumenice
8.9.         Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s.-  (Pálffy kaštieľ) zmena uznesenia
8.10.      Prenájom pozemku parc. č. 435/9, k.ú. Neštich – Erik Mucska
8.11.      Prenájom časti pozemku parc.č. 673/4, k.ú. Svätý Jur – Dávid Štefanko
 
9.             Rôzne
9.1.         Kalendár rokovaní na rok 2020
9.2.         Odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2019

 

 

Záver           

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta