Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

17.09.2019
Rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  13157/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 16. 9. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  24. 9. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 
S týmto návrhom programu:
Otvorenie
1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa   
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
 
5.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
5.1.         VZN o správe a prevádzke cintorínov
5.2.         VZN o dani za záber verejného priestranstva
 
6.              Nakladanie s majetkom mesta
6.1.         Spôsob prenájmu a prenájom časti pozemku parc.č. 1463/3 Slovak Telekom
6.2.         Spôsob prenájmu časti pozemku parc.č. 673/4 D.Štefanko
6.3.         Prenájom pozemku parc. č. 6339/15 – Ljubovič
6.4.         Prenájom pozemkov parc.č. 4530/76, 4531/9 – Brejcha
6.5.         Zmena uznesení – prenájom časti pozemku parc.č. 7118 - VÚVH
6.6.         Spôsob nakladania s pozemkami pod garážami Dukelská
6.7.         Spôsob nakladania s pozemkom CNE 5051 – zámena Wiki
6.8.         Spôsob nakladania s časťou pozemku 290/1 – predaj Hrušovský
6.9.         Spôsob nakladania s časťou pozemkov 83/1 a 196/2 – Hupka
6.10.      Spôsob nakladania s pozemkami pč.č 434/19 a 434/22 – predaj Kriššák
6.11.      Spôsob nakladania s pozemkom KCN 2703/4 – predaj Pavelek
6.12.      Spôsob nakladania s pozemkom  parc.č.  4513/31 – predaj VANTAGE RENT CAR s.r.o.
6.13.      Spôsob nakladania s pozemkami Domov použitých kníh –– prehodnotenie ceny
6.14.      Zriadenie vecného bremena pre ZD a.s.
6.15.      Odkúpenie nehnuteľnosti v meste Svätý Jur – Pošta, Slovak Telekom
 
 
7.             Rôzne
7.1.         Informácia: úprava komunikácie Pezinské záhumenice – Pezinská
7.2.         Informácia: úprava a vyčistenie priekopy Pezinské záhumenice  
7.3.         Architektonická štúdia Poľnohospodárska usadlosť – chov včiel – lokalita Rebrá
 

 

 

 

Záver           

Ing.  Šimon Gabura

Primátor mesta