Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

29.01.2020
Rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva

Ing. Šimon Gabura, primátor mesta Svätý Jur

Pozvánka

 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  4. 2. 2020 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

 

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa  - Mgr. Martina Khardani 
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
 
5.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
5.1.         VZN o dani za záber verejného priestranstva
 
6.              Zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
6.1.         Zmena rozpočtu mesta – GIS
 
7.              Nakladanie s majetkom mesta
7.1.         Spôsob nakladania s pozemkom p.č. 299/9 - predaj
7.2.         Spôsob nakladania s pozemkami p.č. 4791/31,3 - predaj
7.3.         Spôsob prenájmu pozemkov – NDS a.s,
7.4.         Prenájom pozemku parc. Č. 6339/14 - Klika
 
8.             Rôzne

Záver           

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta