Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

30.10.2019
Rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura
Sp.Zn.:  14383/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 29.10. 2019
Pozvánka
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur
ktoré sa uskutoční dňa  5. 11. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.
 
S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.         Určenie zapisovateľa   
2.2.         Voľba overovateľov zápisnice
2.3.         Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.         Kontrola plnenia uznesení
 

5.             Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti 2018/2019

5.1     Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti 2018/2019

 
6.             Všeobecne záväzné nariadenie mesta
6.1.         VZN o UPD mesta – zmeny a doplnky
6.2.         VZN o umiestňovaní volebných plagátov
 
7.              Nakladanie s majetkom mesta
7.1.         Spôsob prenájmu pozemkov parc.č. 435/9,33 – k.ú Neštich – Mucska
7.2.         Spôsob nakladania s pozemkom parc.č. 434/22 – predaj – Kriššák
7.3.         Nakladanie s pozemkom KNC p.č. 2703/4 – Pavelek – prehodnotenie kúpnej ceny
7.4.         Nakladanie s pozemkami KNC 4792/154,114,115 – predaj – Domov použitých kníh
7.5.         Predaj časti pozemku parc.č. 4753/11 – Polakovičová
7.6.         Predaj pozemkov parc.č. 5010/11,12 – majitelia bytového domu súp.č. 578 Dukelská
7.7.         Zámena pozemku KN – E parc.č.5051 Wiki s.r.o.
7.8.         Zriadenie vecného bremena Petrakovič
 
8.             Rôzne
8.1.         Informácia: odkúpenie pozemkov a objektu budovy Pošta – Slovak telekom
 
 
Záver           
 
 

Ing.  Šimon Gabura

Primátor mesta