Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

28.01.2020
Rozhodnutie RUVZ o zatvorení MŠ Felcánová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“), podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z., ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok„) takto rozhodol : Účastníkovi konania Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO 00304832 sa podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

nariaďuje: zákaz vyučovania v Materskej škole, Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur v čase od 28.01.2020 do 31.01.2020 (vrátane).

Odôvodnenie

Na základe oznámenia p. Hupkovej, riaditeľky materskej školy tunajšiemu úradu prostredníctvom elektronickej pošty dňa 27.01.2020 v 4. kalendárnom týždni 2020 bola zistená zvýšená chorobnosť na chrípku, resp. akútne respiračné ochorenia u detí Materskej školy, Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur, v okrese Pezinok. Toto nariadenie bolo prijaté z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia nákazy. Na základe uvedených skutočností v záujme ochrany zdravia ľudí bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.