Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

25.03.2019
SÚPISNÉ ČÍSLA BUDOV – INFORMÁCIA

SÚPISNÉ ČÍSLA BUDOV – INFORMÁCIA

 

Mesto Svätý Jur  v súlade so Zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení informuje vlastníkov  budov, že sú  povinní mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom (orientačným číslom) ak je číslo  určené.

Pri kontrole aktuálneho stavu evidencie súpisných čísel bolo zistené, že niektorí majitelia budov si v predchádzajúcom období neprevzali tabuľky označujúce súpisné číslo budovy.

Tieto tabuľky je možné si bezodplatne vyzdvihnúť na Mestskom úrade vo Svätom Jure, 1.poschodie miestnosť č.12. v úradných hodinách, alebo na základe vopred dohodnutého termínu.

Bližšie informácie na tel. č. 02/49202304.

Súpis čísel je uvedený v prílohe tejto informácie.