Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.11.2018
SÚPISNÉ ČÍSLA BUDOV – INFORMÁCIA

 

Mesto Svätý Jur  v súlade so Zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom  (orientačným číslom) ak je číslo  určené.

Pri kontrole aktuálneho stavu evidencie súpisných čísel bolo zistené, že niektorí  majitelia budov si v predchádzajúcom období neprevzali tabuľky označujúce súpisné číslo budovy.

Tieto tabuľky je možné  bezodplatne  vyzdvihnúť na Mestskom úrade vo Svätom Jure, 1.poschodie miestnosť č.12. v úradných hodinách alebo na základe vopred dohodnutého termínu.

Súpis čísel je uvedený v prílohe tu: 

Bližšie informácie na tel. č. 02/49202304.