Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

09.07.2018
Upozornenie na invázne rastliny

Invázne rastliny

 

Invázne rastliny sú nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa správajú invazívne. Na územie Slovenska boli dovezené ako medonosné, alebo okrasné rastliny a zo záhrad a parkov sa začali šíriť do voľnej prírody.

Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa vedia rýchlo šíriť a vytláčajú z prírody pôvodné druhy. Vytvárajú rozsiahle súvislé porasty, často sú agresívnym alergénom, alebo môžu vytvárať kožné poranenia.

Druhy, ktoré najviac ohrozujú pôvodné biotopy Slovenska a zdravie ľudí, sú uvedené vo vyhláške  č. 24/2003 Z.z. a vzťahujú sa k nim určité povinnosti.

 

Invázne druhy bylín:

Ambrózia palinolistá, Zlatobyľ obrovská, Zlatobyľ kanadská, Glejovka americká, Netýkavka žliazkatá, Boľševník obrovský, Pohánkovec.

 

Invázne druhy drevín:

Pajaseň žliazkatý, Beztvarec krovitý, Kustovnica cudzia, Javorovec jaseňolistý.

 

Na tieto druhy sa viažu ustanovenia § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v znení neskorších predpisov), najmä:

1/ Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

2/ Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

 

celý text TU  v doc,   v pdf