Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

18.01.2017
Upozornenie na povinnosť podnikateľov

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia – právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, na povinnosť nahlásiť do 15.2.2017 údaje o spotrebe palív za rok 2016.

 

VZN č. 3/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“ čl.3, ods.3:

„Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení, podľa prílohy č. 2 tohto VZN.“

 

(Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.)

TLAČIVO