Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

29.11.2018
Ustanovujúce rokovanie MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15423/336/2018/Fiam                                                  Vo Svätom Jure, dňa 20. 11.  2018

 

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

Zvolávam ustanovujúce

zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  4. 12. 2018 (utorok) o 17,00 hod. v budove Mestského úradu, č. dv.5 – zasadačka

 

S týmto návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia :

1.        Úvodné náležitosti:

1.1.   Otvorenie zasadnutia

1.2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

1.3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta predsedom mestskej volebnej komisie

1.4.   Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom

1.5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského  zastupiteľstva

1.6.   Vystúpenie novozvoleného primátora

1.7.   Uznesenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

2.      Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

 3.      Voľba členov pracovných komisií

3.1.   mandátová komisia   (skrutátori) 

3.2.   návrhová komisia                          

 4.      Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

 5.      Zriadenie mestskej rady a jej členov

 6.      Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov

 7.      Určenie platu primátora mesta

 8.      Schválenie sobášiacich

 9.      Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur – nákup nákladného auta pre DHZ

10.  Rozpočet mesta Svätý Jur na rok 2019 – 2021

11.  Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019

12.  Odmena hlavného kontrolóra za rok 2018

13. Urbanistická štúdia zóny Pezinské záhumenice

14.  Diskusia

15.  Záver

 

  

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta