Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

22.09.2017
Voľné pracovné miesto- vedúca/i úseku strategických činností

Mesto Svútý Jur vyhlasuje: 

výberové konanie na vedúceho útvaru strategických činností MsÚ

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu vedúceho útvaru strategických činností MsÚ.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného alebo právneho smeru
 • Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy a stavebného zákona

 

Iné požiadavky:

 • Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. : spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
 • Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Práca s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
 • Vodičský preukaz skupiny B

 

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce:                               Mestský úrad, Prostredná 29, Svätý Jur
 • Ponúkaný plat:                             v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., nástupné zaradenie do PT 11
 • Termín nástupu:                          ihneď, prípadne podľa dohody
  • Druh pracovného pomeru:    plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • Územné plánovanie a stavebná činnosť.
 • Zabezpečovanie investičnej výstavby mesta, plnenie kapitálového rozpočtu mesta.
 • Riadenie činností útvaru zabezpečujúceho stavebný úrad, cestné hospodárstvo, životné prostredie, správu majetku mesta atď.

 

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: 

 • Kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

V záujme rýchlej a efektívnej komunikácie žiadame uchádzačov, aby v prihláške uviedli svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt.  

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci ÚSČ - neotvárať“  je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 04.10.2017 do 17:00 hod. na adresu:  Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná č. 29, 900 21  Svätý Jur.      

 

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne prizvaný na výberové konanie.

Kontaktná osoba : Bc. Ľubica Lackovičová, referent ÚEO MsÚ, t.č. 02/49202310

 

 

 

                                                                                                                                             Ing. Šimon Gabura

                                                                                                                                                  primátor mesta