Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

22.02.2019
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy

Mesto Svätý Jur v súlade s ustanovením § 3  a § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov a

§ 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy na Kollárovej ulici č. 2 vo Svätom Jure

 

PODMIENKY TU