Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

21.06.2018
Zasadnutie poslancov MsZ

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura
Sp.Zn.:  11312/336/2018/Fiam                                         Vo Svätom Jure, dňa 18. 6. 2018
 
 
Pozvánka
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
 
Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur
ktoré sa uskutoční dňa  26. 6. 2018 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5
 
 
S týmto návrhom programu:

Otvorenie

 

1.             Schválenie programu rokovania
 
2.             Pracovné komisie
2.1.       Určenie zapisovateľa   
2.2.       Voľba overovateľov zápisnice
2.3.       Voľba návrhovej komisie
 
3.             Interpelácie
 
4.             Kontrola plnenia uznesení
4.1.       Kontrola plnenia uznesení
4.2.       Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
 
5.             Voľby
5.1.       Komunálne voľby 2018
 
6.             Zmeny rozpočtu mesta
6.1    Zmena rozpočtu – altánky + akcia Sen noci Svätojurskej
6.2  Zmena rozpočtu – cesty
6.3  Zmena rozpočtu – horáreň Biely kríž
6.4  Zmena rozpočtu – geometrické plány

 
7.             Nakladanie s majetkom mesta
7.1         Spôsob prenájmu pozemku  v záhradkárskej osade  „Pri štadióne“, Achberger
7.2         Spôsob prenájmu a prenájom časti  pozemkov parc.č. 7420, 7418 – Chorvátsky Grob
7.3         Spôsob prenájmu a prenájom časti  pozemkov parc.č. 6339/1, 6266 – I.Svätojurská,
7.4         Spôsob  prenájmu pozemku  parc.č. 435/6   v k.ú. Neštich – Dorociaková, Buran
7.5         Spôsob  prenájmu pozemku  parc.č. 435/33  v k.ú. Neštich – Bymová 
7.6         Spôsob  prenájmu a prenájom pozemkov pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
7.7         Spôsob nakladania s časťou pozemku parc.č. 4513/2 predaj – Badinský s manž.
7.8         Odkúpenie časti pozemku CKN p.č. 4556/2 – Kobera
7.9         Zmena druhu časti pozemku EKN p.č. 4556/2 – Kobera
7.10     Spôsob nakladania s pozemkom p.č. 434/22 a 434/24 – predaj – Kriššák
7.11     Spôsob nakladania s pozemkom p.č. 4716/7, zámena pozemkov –č. 4716/8 a 4716/7 – Láska
7.12     Prevod vlastníctva pozemkov a technickej infraštruktúry do vlastníctva mesta od JOP
7.13     Zámer predaja a prehodnotenie ceny pozemku 5088/2 – Kaufmann
7.14     Predaj časti pozemku p.č. 4530/67 – Mičko
7.15     Prenájom pozemkov – Pálffyho kaštieľ
 
8.             Rôzne
8.1.       Komunitný plán sociálnych služieb
8.2.       Schválenie obsadenia funkcie prísediaceho na Okresnom súde

Záver                  

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta