Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.03.2019
Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

ZBER ELEKTROODPADU

 

Kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu Vám pristavíme v piatok 22.3.2019 na zberné miesto – Na Pažiti 4E Svätý Jur. Odvoz kontajnerov bude v pondelok 25.3.2019.

Elektroodpad musí byť kompletný ( nie rozobraté  spotrebiče). Odobrať vieme len kompletné elektrospotrebiče.

Zoznam nebezpečných odpadov, ktoré máme zmluvou dohodnuté: ( iný druh odpadu Vám nevieme odobrať).

 

Kat. č.

Názov odpadu

200105

(150110)

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,  16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie - olovené batérie

-  iné než olovené batérie

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

 

V mobilnom ekosklade je možné zbierať len vyššie uvedené druhy odpadov.

Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe, takéto odpady nebudú prevzaté.

Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách